Publicēts: 19.03.2018.

Latvijas Bankas valde ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2017. gada finanšu pārskatus, kuros fiksēts, ka Latvijas Bankas 2017. gada peļņa bija 23.9 milj. eiro.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas gada finanšu pārskatu revīziju veic Eiropas Centrālās bankas Padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2017. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas "KPMG Baltics SIA".

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 15.5 milj. eiro no Latvijas Bankas 2017. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Latvijas Bankas kopējā peļņa pēdējos 5 gados sasniegusi 161.5 milj. eiro, t.sk. ieskaitījumi valsts ieņēmumos – 104.9 milj. eiro.

Finanšu pārskats

Latvijas Banka 2017. gadā