Publicēts: 15.03.2018.

Šodien Latvijas Bankas padome jaunā redakcijā pieņēma "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumus" (tālāk tekstā – noteikumi), kā arī pieņēma grozījumus Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku".

Ar noteikumu jauno redakciju tiek ieviesta Eiropas Centrālās bankas (tālāk tekstā – ECB) 2016. gada 2. augusta Regula (ES) Nr. 2016/1384, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/22). Grozījumi veikti, lai nodrošinātu Eiropas Centrālo banku sistēmu ar informāciju par to kredītiestāžu grupu vērtspapīru turējumiem, kuras ECB atzinusi par nozīmīgām. Tām būs jāsniedz jauns vērtspapīru pārskats – "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats" – ar informāciju par attiecīgās kredītiestādes grupas īpašumā esošo vērtspapīru atlikumu ceturkšņa beigās un to grāmatvedības, risku un uzraudzības rādītājiem. Minētie rādītāji nodrošinās iespēju veikt precīzāku monetārās politikas transmisijas mehānisma analīzi, novērtēt Eirosistēmas risku attiecībā pret darījuma partneriem monetārās politikas operācijās, kā arī ļaus veikt detalizētākus kredītriska stresa testus un finanšu stabilitātes analīzi.

Grozījumi veikti arī "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskata", "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskata" un "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskata (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" sagatavošanas un iesniegšanas prasībās, t.sk. ieviesta vērtspapīru turētāju identificēšana individuālā līmenī un mainīta ES finanšu iestāžu identificēšanas kārtība. Turpmāk, identificējot ES finanšu iestādi, būs jāizmanto ECB interneta vietnē uzturētajos ES finanšu iestāžu sarakstos norādītie identifikācijas kodi.

Noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. septembrī. Pirmie "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskata" dati būs jāsniedz līdz 2018. gada 30. oktobrim par stāvokli 2018. gada 30. septembrī.

Viens no būtiskākajiem Latvijas Bankas uzdevumiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana . Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.

Papildus tam, rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:

– līdzdarbojas Eirosistēmas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru (t.sk. zibmaksājumu infrastruktūru) un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos;
– attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās.