Publicēts: 18.02.2018. Aktualizēts: 19.02.2018.

Latvijas Banka darbojas ierastajā darba režīmā, pilnvērtīgi un kvalitatīvi pildot uzticētos uzdevumus, tostarp starpbanku maksājumu infrastruktūras uzturēšanu, tautsaimniecības, uzņēmēju un iedzīvotāju nodrošināšanu ar skaidru naudu, Latvijas valūtu un zelta ieguldījumu apsaimniekošanu u.c. uzdevumus.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 21. pantu Latvijas Banku pārvalda bankas padome un valde. Bankas padomes sastāvā ir 6 cilvēki, un bankas prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda vietnieks. Padome ir lemtspējīga, savukārt nacionālās bankas operatīvo darbību uzrauga valde.

Patlaban Latvijas Bankas padomes un valdes locekļi nodrošina nacionālās bankas netraucētu darbību, tostarp sadarbībā un konsultējoties ar valdību, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Finanšu ministriju, Eiropas Centrālo banku un starptautiskajiem partneriem.

Vēlamies uzsvērt, ka Latvijas Bankas uzdevumu izpilde nav ietekmēta, pirmdien nacionālā banka atsāks darbību ierastajā darbadienas režīmā. Tostarp uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kā arī tautsaimniecībai kopumā tiks nodrošināti visi ierastie pakalpojumi.

Latvijas Bankas uzdevumi ir:

  • līdzdarboties eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
  • emitēt skaidro naudu Latvijā un piedalīties skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
  • nodrošināt valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
  • uzturēt starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru (t.sk. zibmaksājumu infrastruktūru) un veicināt to raitu darbību;
  • pārvaldīt ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
  • pildīt Latvijas valdības finanšu aģenta funkciju un sniegt finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
  • sagatavot un publicēt finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
  • uzturēt un attīstīt Kredītu reģistru;
  • konsultēt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka nevar komentēt Korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja veiktās izmeklēšanas darbības. Vienlaikus uzsveram, ka savā darbā ievērojam nulles tolerances politiku attiecībā pret korupciju un citām nelikumīgām darbībām, un esam snieguši un arī turpmāk sniegsim visu iespējamo palīdzību likumsargiem situācijas ātrākā noskaidrošanā.