Publicēts: 04.10.2017.

Latvijas Banka izsludina kārtējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kura mērķis ir veicināt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Konkurss tiek rīkots 16. reizi, un tajā aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā Baltijas valstīs akreditēto augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu studenti(-es), kā arī Baltijas valstu iedzīvotāji, kas studē ārvalstīs. Tātad pirmoreiz konkursā aicinām piedalīties Lietuvas un Igaunijas studentus, kas vairos konkurenci un, cerams, atnesīs interesantus, sabiedrībai vērtīgus pētījumus.

Konkursa darbiem piedāvātas 25 tēmas (pilns uzskaitījums – vietnē www.makroekonomika.lv), t.sk. Eirosistēmas monetārās politikas transmisija Baltijas valstīs; valsts parāda apjoms un ekonomiskā izaugsme; iedzīvotāju novecošana un tās ietekme uz pensiju sistēmu ilgtspēju Baltijas valstīs; Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu tiešo investīciju Baltijas valstīs izmantošanas efektivitātes novērtējums u.c.

Konkursā var piedalīties arī ar darbiem par citām aktuālām Baltijas un eirozonas tautsaimniecību skarošām tēmām, kas saistītas ar monetāro politiku.

Vēl viens konkursa jaunums ir izcilā latviešu ekonomista Jura Vīksniņa vārdā nosauktās speciālbalvas iedibināšana, kas šogad paredzēta labākajam darbam, kas integrēs ekonomikas un vēstures zinātniskās metodes, sniedzot novatorisku skatu uz kādu no Latvijas, Baltijas valstu vai Eiropas tautsaimniecības attīstības posmiem vai ekonomikas ideju vēstures kontekstā.

Darbi jāiesniedz Latvijas Bankā no 2018. gada 18. maija līdz 1. jūnijam. Uzvarētājus noteiks speciāli izveidota žūrija Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča vadībā. Godalgotie darbi tiks publicēti interneta vietnē www.makroekonomika.lv, to autori saņems naudas prēmijas (t.sk. 1. vietas ieguvējs – 2 000 eiro, un Jura Vīksniņa balvas ieguvējs – 1 422.87 eiro).

2016./2017. studiju gadā rīkotajā studentu zinātnisko darbu konkursā tika iesniegti 12 darbi, kuru autori bija 18 studenti no piecām Latvijas augstskolām. Konkursā 1. vieta netika piešķirta, bet 2. vietā ierindoti divi darbi – pētījums "Population age structure in the EU-28: Implications for Gross Domestic Savings and Current Account" ("ES28 valstu iedzīvotāju vecumstruktūra: tās nozīme iekšzemes kopējiem uzkrājumiem un tekošajam kontam"; autori – Corina Boblic un Ecaterina Vidrascu), kā arī Oļega Matvejeva darbs "Impact of ECB Unconventional Measures on Monetary Policy Stance" ("ECB nekonvenciālās politikas ietekme uz monetārās politikas nostāju").

Konkursa nolikumu, iepriekšējo gadu laureātu darbus un citus materiālus sk. Latvijas Bankas interneta vietnes www.makroekonomika.lv sadaļā "Studentiem". Latvijas Bankas ekonomista Oļega Krasnopjorova blogs par konkursa norisi un priekšnoteikumiem izcila diplomdarba uzrakstīšanai pieejams https://www.makroekonomika.lv/atzinas-no-latvijas-bankas-diplomdarbu-konkursa-2016 un https://www.makroekonomika.lv/atzinas-no-latvijas-bankas-diplomdarbu-konkursa-2017 (prezentācija – http://www.slideshare.net/LatvijasBanka/k-uzrakstt-izcilu-diplomdarbu).

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka Eirosistēmas ietvaros papildus tam veic šādus pamatuzdevumus:
– pārvalda ārējās rezerves;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– veicina maksājumu sistēmu raitu darbību;
– sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku.

Latvijas Banka aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā, t.sk. piedāvājot interaktīvas ekskursijas Latvijas Bankas apmeklētāju centrā "Naudas pasaule", uzturot skolēniem un skolotājiem noderīgu interneta vietni naudasskola.lv, kā arī makroekonomiskās analīzes vietni makroekonomika.lv. 2017./2018. mācību gads ir jau ceturtais, kad Latvijas Bankas vadošie ekonomisti un eksperti viesosies augstskolās Rīgā un Latvijas reģionos, lasot lekcijas par aktuālām Latvijas, eiro zonas un globālās tautsaimniecības tēmām.