Publicēts: 14.09.2017.

Latvijas Bankas padome šodien, Latvijas Bankai pārņemot no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes ceturkšņa pārskata 3-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi" apsekojumu, apstiprināja ""Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumus". Tādējādi tiek nodrošināta statistikas sagatavošana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kā arī Eirosistēmas pamatnostādnēm attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā, pārskatu sniegšanu ceturkšņa finanšu pārskatu jomā un monetāro un finanšu statistiku.

Atbilstoši noteikumiem paredzēts apkopot informāciju par respondentu bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajām vērtībām valstu, valūtu, darījuma partneru sektoru u.c. dalījumā atbilstoši stāvoklim pārskata ceturkšņa sākumā un beigās, kā arī informāciju par pārskata ceturksnī notikušajām pārmaiņām.

Ņemot vērā 1-FP sagatavošanas noteikumu apstiprināšanu, grozīti Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 110 ""Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" unLatvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 111 ""Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi", samazinot respondentu loku. Tādējādi 1-FP pārskata respondentiem nebūs jāsniedz 1-MB pārskats.

Ar šo grozījumu stāšanos spēkā noteiktam respondentu lokam tiek samazināta ar pārskatu sniegšanu saistītā noslodze.

Veikti grozījumi Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi", lai saskaņotu finanšu instrumentu atspoguļošanu ar 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu "Finanšu instrumenti", kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, kā arī lai ietvertu Eiropas Centrālās bankas ieteikumus finanšu instrumentu atspoguļošanā statistikas pārskatos.

Veikti grozījumi Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi", lai saskaņotu finanšu instrumentu atspoguļošanu ar 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu "Finanšu instrumenti".

Šodien pieņemtie tiesību akti stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:

– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.

Viens no būtiskākajiem Latvijas Bankas uzdevumiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku un aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.