Publicēts: 12.09.2017.

Šogad Latvija jau otro reizi piedalīsies eiro zonas valstu kopējā aptaujā "Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja"(Household finance and consumption survey).

Latvijas Banka sadarbībā ar Latvijas Republikas Centrālo statistikas pārvaldi plāno veikt mūsu valsts mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauju. Aptaujas datus izmanto, lai pētītu mājsaimniecību ekonomisko uzvedību, analizētu makroekonomisko un politikas lēmumu ietekmi uz mājsaimniecībām. Piemēram, tiks analizēti faktori, kas nosaka aizņemšanos, uzkrājumu veidošanu, riska uzņemšanos, komercdarbības veikšanu.

Aptuveni 2000 mājsaimniecību saņems Latvijas Bankas vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā. Pēc tam Centrālās statistikas pārvaldes intervētājs personiski sazināsies ar mājsaimniecību par iespējamo intervijas laiku un vietu. Klātienes intervijas CSP intervētāji plāno veikt no šā gada 15. septembra līdz 1. decembrim. Pēc tam notiks aptaujas datu apstrāde un sagatavošana nosūtīšanai uz Eiropas Centrālo banku.

Šāda aptauja tiek veikta visās eiro zonas valstīs. Lai dati būtu salīdzināmi starp eiro zonas valstīm, aptauja tiek veikta saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas metodiku. Aptaujā iekļautās mājsaimniecības ir izvēlētas, izmantojot gadījumizlasi. Vienlaikus, lai varētu novērtēt mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa pārmaiņas ilgākā laika periodā, šajā aptaujā pēc iespējas tiks iesaistītas tās mājsaimniecības, kas piedalījās arī 2014. gada aptaujā.

Aptaujas jautājumus var iedalīt divās grupās – jautājumi par mājsaimniecību kopumā, kā arī jautājumi par katru tādu mājsaimniecības locekli atsevišķi, kuram aptaujas norises brīdī ir vismaz 16 gadu.

Mājsaimniecībai kopumā adresēti jautājumi par tās galveno mājokli, citiem tai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kredītsaistībām, komercdarbību, vērtīgiem dāvinājumiem, kopējo patēriņu un uzkrājumiem. Savukārt jautājumi par katru mājsaimniecības locekli saistīti ar demogrāfiskiem datiem, informāciju par mājsaimniecības locekļu aktuālo nodarbinātību, pensiju nodrošinājumu nākotnē un ienākumiem.

Īpaša vērība aptaujā būs pievērsta konfidencialitātes un personas datu aizsardzības nodrošināšanai. Saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām tiks nodrošināta godprātīga un likumīga personas datu apstrāde tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā. Mājsaimniecību adreses un aptaujātās personas pēc intervijas tiks anonimizētas.

Latvijas 2014. gada aptaujas dati apkopotā veidā pieejami Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika" (https://www.bank.lv/statistika/mfps/raditaji un https://www.bank.lv/statistika/mfps/apraksti). Savukārt eiro zonas valstu, t.sk. Latvijas, rezultāti publicēti Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē (adrese: http://www.ecb.int/home/html/researcher_hfcn.en.html).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicinātizvanītpa tālruni 67022300. Sīkāka informācija plašsaziņas līdzekļiem – rakstot uz e-pastu presesdienests@bank.lv.