Publicēts: 21.08.2017.

Rīt vairāk nekā 100 ekonomikas skolotāji no visas Latvijas apmeklēs semināru Latvijas Bankā Aktualitātes ekonomikā 2017, kas kļuvusi par labu un nepieciešamu tradīciju pirms jaunā mācību gada sākuma – tas notiks jau ceturto gadu pēc kārtas, arvien pieaugot pedagogu interesei.

Viens no kvalitatīvas izglītības nosacījumiem ir skolotāja prasme savienot grāmatu zinības ar dzīvi, realitāti, aktuālo. Tāpēc augsti novērtējam ekonomikas skolotāju izvēli vienu dienu vasarā veltīt pasaules un Latvijas ekonomikas kopskata gūšanai un sevis sagatavošanai. Patieso interesi un profesionalitāti apliecina fakts, ka līdz ar skolotāju pieteikumiem saņēmām no viņiem 261 jautājumu, uz kuriem mūsu speciālisti atbildēs seminārā vai rakstiski.

Jāpiezīmē, ka iepriekšējā gadā absolūtais vairākums klātesošo ekonomikas skolotāju novērtēja semināru kā atbilstošu gaidītajam un prezentācijas, lekcijas kā izcilas vai ļoti labas. Daži citāti no skolotāju atsauksmēm: "Lielisks ievads mācību gadam un pilnībā atbilst nosaukumam AKTUALITĀTES", "Ļoti laba tradīcija sākt jauno mācību gadu ar iedvesmas semināriem!"

Prezentācijas sniegs Latvijas Bankas eksperti Juris Kravalis (Latvijas Bankas loma Eirosistēmā un pasaulē), Deniss Fiļipovs (maksājumu vide un maksājumu tehnoloģiju attīstības tendences Latvijā un pasaulē), Daina Paula (Latvijas tautsaimniecības attīstības tendences) un Oļegs Krasnopjorovs (darba tirgus aktualitātes). Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vortāla "Klientu skola" vadītāja Ieva Upleja skolotājus iepazīstinās ar aktuālo finanšu pasaules digitalizācijā, un "Swedbank" AS Finanšu institūta eksperte Evija Kropa – ar pētījuma atziņām par apsvērumiem, kas ietekmē jauniešu studiju virziena izvēli.  

" Situācija Latvijas un pasaules tautsaimniecībā mainās katru gadu, tādēļ seminārā pirms jaunā mācību gada cenšamies skolotājiem nodot iespējami plašu un noderīgu aktuālās informācijas un materiālu klāstu. Skolotājiem tad ir iespēja mācību gada laikā šo informāciju profesionāli integrēt savās mācību stundās, ārpusstundu izglītojošās aktivitātes, ieteikt skolēniem patstāvīgam darbam," uzsver Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnes Naudas skola redaktore Antra Slava.

Apzinoties ekonomikas izglītotības lomu sabiedrības dzīves kvalitātē un tautsaimniecības attīstībā, Latvijas Banka veic sistēmisku darbu ekonomikas izglītošanā. Latvijas Banka sociālo zinību skolotājiem, skolēniem, studentiem u.c. interesentiem aktīvi piedāvā dažādas iespējas izprast ekonomikas likumsakarības. Partnerībā ar citām Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014. - 2020. gadam īstenošanā iesaistītajām institūcijām Latvijas Banka veicina tādas sabiedrības attīstību, kurā cilvēkiem ir zināšanas par finansēm un ekonomiku un viņi spēj tās izmantot savas finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai, konkurētspējas darba tirgū un labklājības paaugstināšanai, tā radot arī priekšnoteikumus sabiedrības kopējai attīstībai.

Ekonomiskās izglītotības vietne Naudas skola (www.naudasskola.lv) ir palīgs skolotājiem, skolēniem un ikvienam interesentam par to, kā darbojas ekonomika un finanses. Viena no izglītojošā darba daļām ir regulāri semināri ekonomikas skolotājiem, dodot iespēju uzlabot zināšanas un darba metodes.

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka Eirosistēmas ietvaros papildus tam veic šādus pamatuzdevumus:

– pārvalda ārējās rezerves;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– veicina maksājumu sistēmu raitu darbību;
– sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku.