Publicēts: 31.05.2017.

Latvijas Bankas padome šodien uzklausīja ziņojumu par Latvijas pievienošanos Eirosistēmas izveidotajai TARGET2 vērtspapīriem (T2V) platformai.

Latvijas Banka T2V platformai plāno pievienoties 2017. gada 18. septembrī, un sagatavošanās darbi – dažādu veidu testi, t.sk. ar tirgus dalībnieku iesaisti, – tiek veikti atbilstoši iepriekš plānotajam. Pašlaik nav šķēršļu, lai Latvijas vērtspapīru tirgus dalībnieki, kas piedalīsies apvienotā Baltijas centrālā vērtspapīru depozitārija norēķinos, atbilstoši plānotajam pievienotos T2V platformai septembra vidū.

T2V platforma ļauj integrētā tehniskajā vidē nodrošināt saskaņotus un standartizētus vērtspapīru un naudas norēķinu pakalpojumus Eiropas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un to klientiem saskaņā ar piegādes pret samaksu principu. Eiropas valstu centrālo depozitāriju pievienošanās T2V platformai notiek vairākās kārtās, un 2017. gada martā T2V platformā vidēji dienā tika apstrādāti 499 tūkst. darījumu 735 mljrd. eiro apjomā. Tas ir 90% no darījumu skaita, kādu plānots sasniegt, pabeidzot visu vērtspapīru tirgu migrāciju.

Eirosistēma turpina īstenot T2V platformas pilnveidi un attīstību, un šajā procesā aktīvi iesaistīta arī Latvijas Banka.

 

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:

  • līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
  • emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
  • nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
  • uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
  • pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
  • darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
  • sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
  • uztur un attīsta Kredītu reģistru;
  • konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.