Publicēts: 10.11.2016.

Latvijas Banka aktīvi piedalīsies valsts 100 gadu jubilejas pasākumu programmā ar tās lomai atbilstošu saturu, nodrošinot valsts finanšu vēsturē nozīmīgu notikumu izpēti un izcilu personību ieguldījuma vērtējumu, kā arī radot vairākas valsts izveidei veltītu piemiņas un kolekcijas monētu sērijas un atsevišķas monētas.

Latvijas valsts 100 gadu jubilejas pasākumu programma veidota, paredzot svētku un paliekošu vērtību radīšanā iesaistīt visu sabiedrību, ikvienu cilvēku un iestādi. Valsts 100 gadu jubilejas gaidīšanu ievadīs jau 2017. gadā plānotie darbi un pasākumi, bet Latvijas rotāšana svētku noskaņās ilgs piecus jubilejas gadus. Latvijas Banka valsts 100 gadu jubilejas atzīmēšanu noslēgs ar centrālās bankas 100 gadu jubileju 2022. gada 1. novembrī.

"Latvijas simtgades plānā iekļauti teju tūkstoš dažādu pasākumu cikli. Simtgade ir unikāls brīdis, ko vēlamies, lai sajūt ikviens valsts iedzīvotājs, jo Latvija nav bezpersonisks vārds – tas ietver katru no mums. Simtgade nav vienas dienas svinības, tas ir vērienīgs notikumu kopums piecu gadu garumā. Taču īpaši svarīgi ir radīt paliekošas vērtības, kuras kalpos par simtgades vēstījumu mūsu bērniem un mazbērniem, tādēļ prieks par Latvijas Bankas iesaisti, tostarp unikālu jubilejas monētu tapšanu," stāsta kultūras ministre Dace Melbārde.

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs: "Latvijas Bankas galvenais uzdevums ir uzturēt Latvijas naudas stabilitāti kā pamatu veiksmīgai mūsu uzņēmumu darbībai, valsts finanšu pārvaldīšanai, finanšu sistēmai un iedzīvotāju privātajai finanšu plānošanai. Tā tas ir bijis ar latu abos tā pastāvēšanas posmos, tā tas ir pašlaik ar vienoto Eiropas valūtu. Tieši šīs naudas stabilitātes misijas pildīšana, manuprāt, arī ieraksta Latvijas Banku valsts attīstības un neatkarības nostiprināšanas ceļā."

Pirmkārt, Latvijas valsts veidošanas ceļu apzināšanas ietvaros Latvijas Banka plāno pabeigt iesākto Latvijas centrālās bankas vēstures pētniecību kopsakarībās ar Latvijas valsts un tautsaimniecības attīstību, iesaistot šajā darbā vēstures zinātniekus Inetu Lipšu un Kasparu Zelli. Latvijas vēsturē ir apzināti notikumi un personības, kas bijuši izšķirīgi politikā, daudzās kultūras un mākslas jomās. Šis darbs jāpaveic arī finanšu vēsturē, un Latvijas Banka sniegs arī savu ieguldījumu, pētnieku darbu, 2017.–2022. gadā apzinot, sistematizējot un darot sabiedrībai pieejamus vēstures materiālus.

Otrkārt, radot jaunu virzību, Latvijas Banka palīdzēs augt integrētai ekonomikas vēstures disciplīnai. Šis ekonomikas pētniecības virziens ir kritiski nepieciešams ekonomiskās domas attīstībai, mūsdienu ekonomikas procesu izpratnei plašākā kontekstā. Tradicionālajā Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā iedibināsim Jura Vīksniņa balvu, kas 2018. gadā tiks pasniegta labākā ekonomikas vēsturei veltītā darba autoram.

Treškārt, parādot kaimiņvalstis, ar ko mūs vieno daudz kopīga vēsturiskajā attīstībā, Latvijas Banka savu 2018. gada tautsaimniecības konferenci plāno veltīt Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģiona attīstībai. Iecerēta arī pirmā naudas zīme ar kopēju Baltijas valstu dizainu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas centrālā banka jubilejas gadā izdos 2 eiro piemiņas monētu, veltītu šo triju valstu izveidei pirms 100 gadiem.

Un, ceturtkārt, Latvijas rotāšanas un dāvanu Latvijai veidošanas ietvaros Latvijas Banka kopā ar Latvijas māksliniekiem radīs vairākus veltījumus monētu mākslā, no kuriem īpaši minamas divas programmas – trīs zelta kolekcijas monētas monētu sērijā "Zelta saktas" un četras Latvijas kultūrvēsturiskajiem apgabaliem veltītas 2 eiro piemiņas monētas, kas iznāks 2016.–2018. gadā. Vienlaikus ar Latvijas Bankas valsts 100 gadu jubilejas pasākumu programmas izziņošanu prezentētas pirmās divas šo programmu monētas – zelta kolekcijas monēta "Latvijas saktas. Ripsakta" un 2 eiro piemiņas monēta "Vidzeme". Īpaša ir iecere iesaistīt bērnus valsts jubilejas naudas zīmes tapšanā – jau 2016. gada 14. novembrī Latvijas Banka izziņos bērnu zīmējumu konkursu "Mana Latvija", kas veiksmes gadījumā nesīs 2018. gadā izlaižamas monētas dizaina risinājumu.

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka Eirosistēmas ietvaros papildus tam veic šādus pamatuzdevumus:

– pārvalda ārējās rezerves;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– veicina maksājumu sistēmu raitu darbību;
– sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.