Publicēts: 09.11.2016.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja Latvijas Bankas 2017. gada statistikas programmu, kā arī noteica plānus darbam statistikas jomā vidējā termiņā – 2018.–2020. gadā.

Latvijas Bankas 2017. gada statistikas programmas mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas Bankas svarīgākajiem uzdevumiem statistikas jomā 2017. gadā statistikas veidu dalījumā centrālās bankas uzdevumu veikšanai, kā arī par šīs statistikas apkopošanas tiesisko regulējumu, periodiskumu un termiņiem; attiecīgo statistisko datu sniedzējiem un galvenajiem lietotājiem. Programmā apkopota arī informācija par statistiku, ko Latvijas Banka publisko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un lai nodrošinātu svarīgu datu laikrindu publicēšanas pēctecību vai svarīgas Eiropas Centrālās bankas publiskotās informācijas ērtāku pieejamību.

Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2018.–2020. gadam nodrošinās, ka respondentiem, datu lietotājiem un citiem interesentiem tiks nodrošināta pārskatāma informācija (darba raksturojums un rezultāts, plānotais izpildes termiņš, kā arī ietekme uz respondentu) par Latvijas Bankas plānoto darbību statistikas jomā vidējā termiņā.

Eiropas Savienības Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, paredz, ka Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) uzdevumu izpildē ievēro profesionālās neatkarības principu. Viens no minētā principa izpildes rādītājiem, kas noteikti dokumentā "ECBS publiskā apņemšanās par Eiropas statistiku", ir statistikas darba programmas publicēšana. Valsts statistikas jomu Latvijā no 2016. gada 1. janvāra regulē Statistikas likums, kas neattiecas uz statistiku, ko Latvijas Banka sagatavo saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Tādējādi Latvijas Bankas apkopotā statistika netiek iekļauta Ministru kabineta apstiprinātajā gada valsts statistiskās informācijas programmā.

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku un aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.

Abi dokumenti – Latvijas Bankas 2017. gada statistikas programma, kā arī Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2018.–2020. gadam – pilnā apjomā tiks publicēti Latvijas Bankas interneta vietnē bank.lv (https://www.bank.lv/par-mums/uzdevumi/statistikas-nodrosinasana/statistikas-programma).

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka Eirosistēmas ietvaros papildus tam veic šādus pamatuzdevumus:

– pārvalda ārējās rezerves;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– veicina maksājumu sistēmu raitu darbību;
– sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.