Publicēts: 20.09.2016.

Latvijas Banka izsludina kārtējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kura mērķis ir veicināt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Konkurss tiek rīkots 15. reizi, un tajā aicināti piedalīties studenti (gan Latvijas iedzīvotāji, gan šeit studējošie ārvalstnieki), kuri konkursa norises laikā reģistrēti kā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēto augstāko izglītības iestāžu bakalaura un maģistra programmu studenti, kā arī ārpus Latvijas studējošie mūsu valsts iedzīvotāji, kuri mācās akreditētās ārvalstu augstskolās.

Konkursa darbiem piedāvātas 25 tēmas (pilns uzskaitījums – vietnē makroekonomika.lv), t.sk. monetārās politikas iespējas zemu procentu likmju apstākļos; reālās konverģences procesa izpēte; fiskālās politikas, valsts parāda un strukturālo reformu ietekme uz ekonomisko izaugsmi; iedzīvotāju novecošana un migrācija; Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu tiešo investīciju efektivitātes analīze u.c.

Darbi jāiesniedz Latvijas Bankā no 2017. gada 15. maija līdz 29. maijam. Uzvarētājus noteiks speciāli izveidota žūrija Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča vadībā. Godalgotie darbi tiks publicēti interneta vietnē makroekonomika.lv, un to autori saņems naudas prēmijas (t.sk. 1. vietas ieguvējs – 2 000 eiro).

Pagājušajā studiju gadā rīkotajā studentu zinātnisko darbu konkursā tika iesniegti 13 darbu, kuru autori bija 20 studentu no trim Latvijas augstskolām. Konkursā 1. vieta netika piešķirta, bet 2. vietā ierindoti divi darbi – pētījums "Baltic Tigers Facing the Middle-Income Trap?" ("Vai Baltijas tīģeriem draud vidējo ienākumu slazds?"; autori – Ernests Bordāns un Madis Teinemaa) un pētījums "Variation of monetary policy transmission over a financial cycle: analysis of the EU countries" ("Monetārās politikas transmisija atkarībā no finanšu cikla: ES valstu analīze"; autori – Olena Kuzan un Anastasiya Kazhar).

Konkursa nolikumu, iepriekšējo gadu laureātu darbus un citus materiālus sk. interneta vietnes makroekonomika.lv sadaļā "Zinātniski pētniecisko darbu konkurss". 2015. gada konkursa norise un apbalvošanas ceremonija atspoguļota videoinformācijā un fotogrāfijās. Latvijas Bankas ekonomista Oļega Krasnopjorova blogs par konkursa norisi un priekšnoteikumiem izcila diplomdarba uzrakstīšanai pieejams https://www.makroekonomika.lv/atzinas-no-latvijas-bankas-diplomdarbu-konkursa-2016 (prezentācija – http://www.slideshare.net/LatvijasBanka/k-uzrakstt-izcilu-diplomdarbu).

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka Eirosistēmas ietvaros papildus tam veic šādus pamatuzdevumus:

– pārvalda ārējās rezerves;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– veicina maksājumu sistēmu raitu darbību;
– sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku.

Latvijas Banka aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā, t.sk. piedāvājot interaktīvas ekskursijas Latvijas Bankas apmeklētāju centrā "Naudas pasaule", uzturot skolēniem un skolotājiem noderīgu interneta vietni naudasskola.lv, kā arī makroekonomiskās analīzes vietni makroekonomika.lv. 2016. /2017. mācību gads būs jau trešais, kad Latvijas Bankas vadošie ekonomisti un eksperti viesosies augstskolās Rīgā un Latvijas reģionos, sniedzot lekcijas par aktuālām Latvijas, eiro zonas un globālām ekonomikas tēmām.