Publicēts: 29.12.2022. Aktualizēts: 02.01.2023.

Saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu Latvijas Banka izsniedz valūtu tirdzniecības sabiedrībām darbības atļauju valūtu skaidrā naudā pirkšanai un pārdošanai (valūtas maiņai) un kontrolē sabiedrību darbību. Par to, kā iegūt atļauju, – sadaļā par tirgus dalībnieku licencēšanu.

Pārskatu iesniegšana Latvijas Bankai

Pārskats   Iesniegšanas termiņš  Iesniegšanas sistēma Normatīvie akti
Valūtu tirdzniecības darījumu pārskats 5 darba dienu laikā pēc katra kalendārā mēneša beigām Nebanku statistikas informācijas sistēma Statistisko datu par valūtu tirdzniecības darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska raksturojums Par katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam (20. aprīlis, 20. jūlijs, 20. oktobris, 20. janvāris) Datu ziņošanas sistēma, izmantojot funkciju "Ātrā iesniegšana". Dokumenta nosaukums AMLVTSKN Excel Formātā vai AMLVTSKN XBRL Formātā.
Pārskatu iesniedzot XLSX formātā, lietojiet šo sagatavi.

Jaunas tirdzniecības vietas izveide

Valūtu tirdzniecības sabiedrība informē Latvijas Banku, iesniedzot iesniegumu brīvā formā un tam pievienojot dokumentus:

  • telpu inventarizācijas plānus ar valūtu tirdzniecības vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes vai automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas norādi;
  • fotoattēlus, kas ļaus gūt pārliecību, ka valūtu tirdzniecības vieta atbilst Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) IV nodaļas prasībām;
  • ja valūtu tirdzniecības vietā izvietota kases operāciju kabīne – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija;
  • ja valūtu tirdzniecības vietā izvietota automatizētā valūtu tirdzniecības iekārta – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas iekārtas tehniskās pases kopiju.

Valūtu tirdzniecības sabiedrības akcionāra vai dalībnieka (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) izpratnē), padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāja, padomes locekļa, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, prokūrista un par Likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgās personas maiņa

Valūtu tirdzniecības sabiedrība informē Latvijas Banku, iesniedzot aizpildītu Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumu 2. pielikumu un tam pievienojot dokumentus:

  • personas profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus un veiktās funkcijas);
  • ja šī persona nav Latvijas rezidents, – ne agrāk kā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas datuma šīs personas mītnes zemes un rezidences vai reģistrācijas valsts kompetentās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona, uz kuru attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21.pantā minētie apstākļi;
  • valūtu tirdzniecības sabiedrības kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai valūtu tirdzniecības sabiedrības kompetentās amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopiju;
  • personas datu aizsardzības apliecinājumu.

Uzraudzības maksa

Valūtu tirdzniecības sabiedrība, kas saņēmusi Latvijas Bankas darbības atļauju, Latvijas Bankai maksā 2000 eiro gadā un papildus līdz 0,2 procentiem (ieskaitot) no sava nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas kopējā apjoma eiro gadā, bet kopējā valūtu tirdzniecības sabiedrības maksa Latvijas Bankai nepārsniedz 20 000 eiro gadā.

Ja valūtu tirdzniecības sabiedrība ir saskaņā ar Likuma 5. vai 5.1 pantu iestāžu reģistrā reģistrēta iestāde, tās kopējā Latvijas Bankai maksājamā maksa nepārsniedz 100 000 eiro gadā.

Latvijas Banka katru gadu izdod finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Latvijas Bankas finansēšanai noteikšanas un pārskatu iesniegšanas noteikumus, kuros katram tirgus dalībniekam tiek noteikta maksājuma mainīgā daļa, kā arī maksājumu veikšanas kārtība.

Tiesību akti

 

Uzraudzība