Publicēts: 04.10.2023. Aktualizēts: 10.06.2024.

Latvijas Banka saskaņā ar tai piešķirto pilnvarojumu apkopo un publicē privāto pensiju fondu un pensiju plānu finanšu un darbības rādītāju kopsavilkumus.  Statistiskā informācija un dati ir balstīti uz privāto pensiju fondu individuāli iesniegtajiem uzraudzības pārskatiem, un tie tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības datu publicēšanas kalendāram.

Tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti un publiskoti ceturkšņa pārskatu dati par privāto pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, pensiju plānu neto aktīvu kustības kopsavilkumu, kā arī informācija par ieguldījumu portfeli par situāciju iepriekšējā ceturkšņa pēdējā dienā.

Papildus Latvijas Banka reizi pusgadā publicē darbības rādītājus par privāto pensiju fondu darbību, kuri ilustratīvā veidā ataino aktuālos datus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Privāto pensiju fondu darbības rādītāji

  • 2024. gada pirmajā ceturksnī privāto pensiju fondu plānu neto aktīvi pieauga par 24 %, salīdzinot ar iepriekšēja gada attiecīgo periodu. Galvenokārt to ietekmēja pozitīvie ieguldījumu rezultāti, kurus plānu pārvaldītāji sasniedza, pateicoties parāda vērtspapīru pārvērtēšanai, kā arī straujam izaugsmes tempam akciju tirgū.
  • Visi aktīvie un sabalansētie pensiju plāni ir sasnieguši pozitīvu ienesīgumu. Individuālo plānu griezumā ienesīguma izkliede starp konservatīvajiem, sabalansētajiem un aktīvajiem pensiju plāniem bija no -1 % līdz 11 %. Labākus rezultātus (ar vidējā svērtā ienesīguma vērtību 6 %) sasniedza aktīvie pensiju plāni.
  • 2024. gada 1. ceturksnī reālā darba samaksa pieauga par 9 %, salīdzinot ar iepriekšēja gada atbilstošo periodu. Pirktspējas uzlabošanās būtiski ietekmēja arī privāto pensiju fondu plānu dalībnieku iemaksu apjomu, gada laikā tam pieaugot par 15 %.

 

 

Infografiku arhīvs

 

Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk