Publicēts: 04.10.2023. Aktualizēts: 03.04.2024.

Latvijas Banka saskaņā ar tai piešķirto pilnvarojumu apkopo un publicē privāto pensiju fondu un pensiju plānu finanšu un darbības rādītāju kopsavilkumus.  Statistiskā informācija un dati ir balstīti uz privāto pensiju fondu individuāli iesniegtajiem uzraudzības pārskatiem, un tie tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības datu publicēšanas kalendāram*:

Publicēšanas datums

Publicēto datu periods

15.03.2023.

2022. gada 4. ceturksnis

15.06.2023.

2023. gada 1. ceturksnis

15.09.2023.

2023. gada 2. ceturksnis

15.12.2023.

2023. gada 3. ceturksnis

*2023. gada datu publicēšanas kalendārs

Tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti un publiskoti ceturkšņa pārskatu dati par privāto pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, pensiju plānu neto aktīvu kustības kopsavilkumu, kā arī informācija par ieguldījumu portfeli par situāciju iepriekšējā ceturkšņa pēdējā dienā.

Papildus Latvijas Banka reizi pusgadā publicē darbības rādītājus par privāto pensiju fondu darbību, kuri ilustratīvā veidā ataino aktuālos datus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Privāto pensiju fondu darbības rādītāji

  • 2023. gadā privāto pensiju fondu pensiju plānu neto aktīvi pieauga par 21 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Būtiskākais pieaugums bija aktīvajiem ieguldījumu plāniem (kāpums par 101 milj. eiro jeb 51 %). Sabalansēto un konservatīvo plānu neto aktīvi pieauga par 41 milj. eiro jeb 11 %. No kopējā uzkrātā kapitāla 51 % bija ieguldīts aktīvajos plānos un 49 % – sabalansētajos un konservatīvajos plānos.
  • 2023. gadā visi pensiju plāni spēja sasniegt pozitīvu ienesīgumu. Individuālo plānu griezumā ienesīgums bija no 7 % līdz 18 %. Labākus rezultātus (ar vidējā svērtā ienesīguma vērtību 13 %) panāca aktīvie ieguldījumu plāni.

 

 

Infografiku arhīvs

 

Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk