Publicēts: 06.02.2024.

Pārbaude veikta: 2023. gada 2. un 3. ceturksnī.

Attiecas uz: visām kredītiestādēm.

Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam ikvienai kredītiestādei ir pienākums sniegt uzraudzības iestādei informāciju atbilstoši Komisijas 2020. gada 17. decembra Īstenošanas regulai (ES) 2021/451, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (turpmāk – Regula Nr. 2021/451).

Latvijas Banka 2023. gada 2. un 3. ceturksnī veica COREP C15.00 pārskata, kas tiek gatavots saskaņā ar Regulas Nr. 2021/451 VI un VII pielikumā noteiktajām prasībām, sagatavošanas horizontālo pārbaudi (turpmāk – pārbaude). Tās ietvaros eksperti izvērtēja kredītiestāžu – nozīmīgo kredītiestāžu, mazāk nozīmīgo kredītiestāžu un filiāļu – iesniegtos COREP C15.00 pārskatus, kā arī kredītiestāžu sniegtos skaidrojumus. Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka kredītiestādēs ir atšķirīga prakse un pieeja COREP C15.00 pārskata datu sagatavošanai, kā arī tika secināts, ka šā pārskata datu kvalitāte ne vienmēr ir atbilstoša un tā būtu jāuzlabo.

Svarīgākie novērojumi

Latvijas Banka ir apkopojusi svarīgākos novērojumus, ar kuriem pārbaudes laikā saskārās vienā vai vairākās kredītiestādēs.

Lai veicinātu saskaņotu un kvalitatīvu COREP C15.00 pārskata sagatavošanu, aicinām kredītiestādes:

  • nodrošināt, ka, ja kredītiestādei ir riska darījumi, kas klasificēti riska darījumu kategorijā – riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu –, kredītiestādes iekšējos normatīvajos dokumentos ir noteikta kārtība, kas nodrošina, ka COREP C15.00 pārskata veidne tiek atbilstoši sagatavota un iesniegta;
  • sagatavojot datus COREP C15.00 pārskata veidnei atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – Regula Nr. 575/2013) 430.(a) pantam un Regulas Nr. 2021/451 VII pielikumam, iepazīties ar Eiropas Banku iestādes (turpmāk – EBI) sagatavotajām atbildēm Q&A rīkā1www.eba.europa.eu
    . Par pamatu COREP C15.00 pārskata veidnes aizpildīšanai būtu izmantojams EBI Q&A rīka atbildē 2015_1713 apskatītais piemērs. Papildu informācija attiecībā uz COREP C15.00 pārskata veidnes aizpildīšanu ir atrodama arī EBI Q&A rīka atbildēs Q&A 2019_4892, Q&A 2014_1177, Q&A 2013_116 un Q&A 2014_703;
  • sagatavojot datus COREP C15.00 pārskatam atbilstoši Regulas Nr. 2021/451 VII pielikumam, zaudējumus, t. sk. izveidotos uzkrājumus, atspoguļot proporcionāli, norādot to atbilstošo daļu kolonnās 0010 un 0030. Zaudējumi atbilstoši Regulas Nr. 2021/451 VII pielikuma 13. punktam ir jāuzrāda tikai tiem riska darījumiem, kam saistību neizpilde ir konstatēta pārskata periodā. Minētais pielikums arī paskaidro zaudējumu apmēra aprēķinu, piemēram, kā aprēķinā jāņem vērā nekustamā īpašuma vērtība;
  • COREP C15.00 pārskata veidnes kolonnā 0050 uzrādīt riska darījumu vērtību (exposure value), kas ir pilnībā nodrošināta ar nekustamo īpašumu atbilstoši Regulas Nr. 575/2013 124.(1) pantam (LTV = 100), uzrādot arī attiecīgā perioda riska darījumus, kam konstatēta saistību neizpilde.

Vēršam uzmanību, ka tieši COREP C15.00 pārskata veidnes kolonnas 0050 aizpildīšanā pārbaudē tika konstatētas būtiskas atšķirības kredītiestāžu praksē, ko veicina pārskatu aizpildīšanai izmantotās Regulas Nr. 2021/451 VII pielikumā ietverto prasību dažāda izpratne. Latvijas Banka vērsās EBI darba grupā ar lūgumu precizēt instrukciju COREP C15.00 pārskata veidnes aizpildīšanai, īpašu uzmanību vēršot uz nepieciešamību precizēt, vai un kā COREP C15.00 pārskatā ir atspoguļojami riska darījumi, kuriem saistību neizpilde ir konstatēta jau iepriekšējos pārskata periodos.

EBI komentāru sniegšanai ir publicējusi priekšlikumu precizētai COREP C15.00 pārskata veidnes aizpildīšanas instrukcijai vienotā paketē ar plānotajām uzraudzības pārskatu (COREP) izmaiņām atbilstoši Regulas Nr. 575/2013 grozījumiem2The EBA consults on the amendments to the Pillar 3 disclosure and supervisory reporting frameworks in the context of the implementation of the Basel III reforms in the EU | European Banking Authority (europa.eu)
. Aicinām kredītiestādes iepazīties ar EBI publicēto konsultācijas dokumentu un sniegt EBI komentārus (termiņš – 2024. gada 14. februāris) par paredzētajām izmaiņām, kā arī norādīt vietas, kurās vēl būtu nepieciešami precizējumi vai labojumi.

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk