Publicēts: 19.10.2023.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības galvenās funkcijas

Latvijas Banka ir atvasināta publiska persona. Atbilstoši Latvijas Bankas likumam tā veic finanšu tirgus un tā dalībnieku, tostarp ieguldījumu brokeru sabiedrību, darbības regulēšanu un uzraudzību.

Latvijas Banka veicina ieguldītāju interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.

Izdot normatīvos aktus un pieņemt lēmumus par finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

Regulēt finanšu tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot tiesību aktu, to skaitā noteikumu un Latvijas Bankas lēmumu, izpildi.

Noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu tirgus dalībniekiem un to amatpersonām.

Noteikt finanšu tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību.

Apkopot un analizēt ar finanšu tirgu saistīto informāciju un publicēt to.

Nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

Nodrošināt kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu.

Analizēt finanšu tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem.

Sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu tirgus attīstību.

Sadarboties ar ārvalstu finanšu tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu tirgus uzraudzības institūciju un to izveidoto institucionālo vienību darbā.

Kontrolēt, lai finanšu tirgu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās darbības veic tikai šajos normatīvajos aktos minētās personas.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību regulējošie tiesību akti

Uzraudzības procesā izmantotie rīki

Uz nākotni vērsts un uz risku ietekmes novērtēšanu balstīts uzraudzības process notiek, izmantojot dažādas uzraudzības pieejas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un visaptverošu ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības uzraudzību Latvijas Bankā.

Neklātienē tiek veikta ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju analīze, pievēršot uzmanību finanšu rādītāju kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām un regulējošo prasību izpildei ar mērķi identificēt un novērtēt katras ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai piemītošos būtiskos riskus visās tās darbības jomās;

Tiek veiktas neklātienes un klātienes pārbaudes, kurās tiek analizēti ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību raksturojošie rādītāji un darbības aspekti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītājiem un regulējošo prasību izpildes aspektiem, kuru kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas varētu radīt jaunus darbības riskus vai padziļināt pastāvošo risku ietekmi uz ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu tirgus darbību kopumā; 

Tiek iniciēti un veikti uzraudzības pasākumi, kas vērsti uz risku novērtēšanas procesā vai pārbaužu rezultātā atklāto darbības vai prasību izpildes nepilnību vai konstatēto trūkumu un neatbilstību novēršanu ar mērķi savlaicīgi mazināt to negatīvo ietekmi uz ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību un tirgu kopumā un veicināt ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības stabilitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Klātienes pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt konkrētās ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību;

Neklātienes pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt tirgus datu analīzes rezultātā izvēlēto normatīvo aktu prasību izpildi visu tirgus dalībnieku vai to daļas ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas procesā.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, izpildītu noteiktos uzdevumus un veicinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību attīstību, Latvijas Banka īsteno uz komunikāciju vērstu sadarbību ar tirgus dalībniekiem, kā arī nodrošina sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām. 

Uzraudzības mērķi un uzdevumi

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un atbilstoši labākajai starptautiskajai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības praksei un pamatprincipiem regulē un pārrauga finanšu tirgu, lai veicinātu ieguldītāju interešu aizsardzību, finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Latvijas Banka veic uz nākotni vērstu un uz risku ietekmes novērtēšanu balstītu finanšu tirgus dalībnieku darbības uzraudzību, savlaicīgi piemērojot uzraudzības pasākumus un ievērojot proporcionalitātes principu.

Uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošinātieguldījumu brokeru sabiedrību darbības stabilitāti un savlaicīgu risku, to iespējamās ietekmes un cēloņu konstatēšanu, lai mazinātu vai novērstu ieguldījumu brokeru sabiedrību riskus un to ietekmi uz ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību un finanšu tirgu kopumā, prioritāri vēršot darbības pret riskiem ar augstu iestāšanās varbūtību un būtiskāko negatīvo ietekmi, kā arī ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības veidu un ietekmi finanšu tirgū, tās struktūru un sniegtā pakalpojuma sarežģītību, tādējādi nodrošinot proporcionalitātes principa ievērošanu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzības prioritātes izriet no Latvijas Bankas noteiktajām finanšu tirgus uzraudzības prioritātēm:

  • Ieguldījumu brokeru tirgus dalībnieku klātienes un neklātienes pārbaužu veikšana saskaņā ar apstiprināto uzraudzības pasākumu plānu.
  • Ieguldījumu brokeru tirgus dalībnieku klātienes un neklātienes uzraudzības procesa pilnveidošana, papildinot klātienes un neklātienes uzraudzības metodoloģisko ietvaru atbilstoši izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos.

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes un pārbaužu plāns


Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Uzzināt vairāk