Publicēts: 19.10.2023. Aktualizēts: 11.03.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata modulis DZS*  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums Pārskatu iesniedz
Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskats IBSCP 15. janvāris
15. aprīlis
15. jūlijs
15. oktobris
C Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras nav saņēmušas kredītiestādes licenci1)
Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskats SDFIPP 20. janvāris
20. aprīlis
20. jūlijs
20. oktobris
C Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus

Kapitāla pietiekamības pārskati:

IF CLASS2 IF-CLASS2 11. februāris
12. maijs
11. augusts
11. novembris
C Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras nav nelielas un savstarpēji nesaistītas (CLASS22) kategorija); Ārvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles
IF CLASS3 IF-CLASS3 11. februāris G Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir nelielas un savstarpēji nesaistītas (CLASS33) kategorija)

Informācijas sniegšana par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā:

Informācija par tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem (1. pielikums) IPTDKPP 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu brokeru sabiedrības; Citu dalībvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles
Dati par pārdoto finanšu instrumentu skaitu un apjomu (2. pielikums) PFISA 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu brokeru sabiedrības; Citu dalībvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles
Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (3. pielikums) KSKSTD 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu brokeru sabiedrības; Citu dalībvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles
Dati par iestādes turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās (4. pielikums) ITEFIP 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu brokeru sabiedrības; Citu dalībvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles
Dati par tirgus dalībnieka darbību citās dalībvalstīs (5. pielikums) PDIPSJ-DDCD 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām ir tiesības sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī

Atalgojuma pārskati:

Pārskats par darbinieku atalgojumu
(Remuneration Benchmarking)
REM-BM 1. jūnijs G Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras nav nelielas un savstarpēji nesaistītas (CLASS22) kategorija); Ārvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles
Pārskats par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu
(Remuneration of High Earners data collection)
REM-HE 1. jūnijs G Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras nav nelielas un savstarpēji nesaistītas (CLASS22) kategorija); Ārvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles
Pārskats par dzimumu darba samaksas atšķirībām
(Information on the gender pay gap)
REM-GAP 1. jūnijs katru 3. gadu, sākot ar datiem par 2023. gadu Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras nav nelielas un savstarpēji nesaistītas (CLASS22) kategorija); Ārvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles
* DZS - Datu ziņošanas sistēma
1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības, izņemot ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir saņēmušas kredītiestādes licenci atbilstoši Kredītiestāžu likuma 11.2 panta prasībām.
2) Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras nav nelielas un savstarpēji nesaistītas atbilstoši ES Regulas Nr. 2019/2033 12. pantam un kuras nav Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 3. panta trešajā un ceturtajā daļā minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības.
3) Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir nelielas un savstarpēji nesaistītas atbilstoši ES Regulas 2019/2033 12. pantam.
C – ceturkšņa informācija.
G – gada informācija.

 

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām izsniegta licence ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, izņemot ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir saņēmušas kredītiestādes licenci atbilstoši Kredītiestāžu likuma 11.2 panta prasībām. 

Pārskata MS Excel sagatave aizpildīšanai pieejama DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecināmi Ieguldītāju aizsardzības likuma noteikumi un kuri sniedz ieguldījumu pakalpojumus.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022883 (metodoloģiskie jautājumi)

Sastāv no šādiem pārskatiem (individuālā līmenī):

 • IF Class2 pārskats;
 • IF Class3 pārskats.

IF CLASS2 pārskatu sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras nav nelielas un savstarpēji nesaistītas atbilstoši ES Regulas 2019/2033 12. pantam un kuras nav Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 3. panta trešajā un ceturtajā daļā minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā arī ārvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles, kuras saņēmušas atļauju filiāles darbībai.

IF CLASS3 pārskatu sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir nelielas un savstarpēji nesaistītas atbilstoši ES Regulas 2019/2033 12. pantam.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā).

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014
 • Komisijas Īstenošanas Regula Nr. (ES) 2021/2284 (2021. gada 10. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2019/2033 piemērošanai attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un informācijas atklāšanu

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sastāv no šādiem pielikumiem:

 • Informācija par tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem (1. pielikums);
 • Dati par pārdoto finanšu instrumentu skaitu un apjomu (2. pielikums);
 • Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (3. pielikums);
 • Dati par iestādes turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās (4. pielikums);
 • Dati par tirgus dalībnieka darbību citās dalībvalstīs (5. pielikums).

1.-4. pielikumā norādītos datus sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā un citās dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, citās dalībvalstīs reģistrētās ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, sniedzot klientiem ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kas uzskaitīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā un piektajā daļā.

Datus par tirgus dalībnieka darbību citās dalībvalstīs (5. pielikums) sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētās brokeru sabiedrības, kuras ir saņēmušas atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus citā dalībvalstī.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022495 (metodoloģiskie jautājumi)

Sastāv no šādiem pārskatiem:

 • Pārskats par darbinieku atalgojumu (Remuneration Benchmarking) − REM-BM;
 • Pārskats par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu (Remuneration of High Earners data collection) − REM-HE;
 • Pārskats par dzimumu darba samaksas atšķirībām (Information on the gender pay gap) − REM-GAP.

Pārskatu par darbinieku atalgojumu (REM-BM) un Pārskatu par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu (REM-HE) individuālā vai konsolidācijas grupas līmenī, Pārskatu par dzimumu darba samaksas atšķirībām (REM-GAP) individuālā līmenī sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā licencētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras nav nelielas un savstarpēji nesaistītas atbilstoši ES Regulas Nr. 2019/2033 12. pantam un kuras nav Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 3. panta trešajā un ceturtajā daļā minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā arī ārvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles, kuras saņēmušas atļauju filiāles darbībai. Turklāt Pārskatu par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu (REM-HE) sagatavo un iesniedz tikai tās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurās ir augsta atalgojuma (virs 1 milj. EUR) saņēmēji.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju atalgojuma pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā).

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)


Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Uzzināt vairāk