Publicēts: 20.10.2023. Aktualizēts: 11.04.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros tirgus dalībniekam ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Nr. Iesniedzamā informācija Pamatojums Iesniegšanas termiņš
1 Paziņošanas pienākums būtiskas līdzdalības iegūšanas, palielināšanas, samazināšanas gadījumā.

Ja persona vēlas iegūt vai palielināt līdzdalību 10% un lielākā apmērā (20%, 33%, 50%)
IBSL 26.p. (1), (2)
IBSL 28.p. (1), (2)
Pirms līdzdalības iegūšanas, palielināšanas vai samazināšanas
2 Paziņojums, kas akcionāri ir ieguvuši/samazinājuši būtisku līdzdalību.

Būtisko akcionāru izmaiņas.
IBSL 29.p. (1) Nekavējoties
3 Ikgadējais paziņojums par akcionāriem, kam būtiska līdzdalība IBSL 29.p. (2) Katra gada 31. janvāris
4 Izmaiņas IBS valdes vai padomes sastāvā IBSL 13.p. (1) 7 dienu laikā pēc izmaiņām
5 Visas būtiskās izmaiņas, kas saistītas ar IBS izsniegtajā licencē noteikto ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu IBSL 13.p. (2) Pēc nepieciešamības
6 Izmaiņas sniegtajos pakalpojumos IBSL 14.p. (1) Pēc nepieciešamības
7 Iesniegums licences pārreģistrācijai IBSL 15.p. (2) 5 darbdienu laikā pēc firmas pārreģistrācijas
8 IBS pakalpojumu sniegšana pārrobežā FITL 18.p. (3) Pēc nepieciešamības
9 Ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles ikgadējais ziņojums IBSL 20.p. (8) Reizi gadā
10 IBS riska darījumi IBSL 33.p. Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma
11 Informācija par IBS amatpersonu un darbinieku skaitu, kuriem pārskata gadā atalgojums => par vienu miljonu euro IBSL 37.p. (2) Termiņš nav noteikts
12 Dividenžu izmaksa IBSL 41.p. (10) Mēnesi pirms tam, kad plāno izmaksāt dividendes
13 IBS vadībai adresēta zvērināta revidenta ziņojums IBSL 41.p. (11) 10 dienu laikā pēc tās vadībai adresēta zvērināta revidenta ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī
14 Pārvaldītājsabiedrības konsolidētās uzraudzības pieteikums IBSL 66.p. (11) Termiņš nav noteikts
15 Novērtējums par klientu naudas līdzekļu turēšanu grupas kredītiestādē FITL 129. (41) Konkrēts termiņš nav noteikts. IBS regulāri pārskata un iesniedz Komisijai
16 Zvērināta revidenta ziņojums par klientu naudas līdzekļu un finanšu instrumentu turēšanu FITL 129.2 Vismaz reizi gadā
17 Ārpakalpojumu izmantošana FITL 142.1 (3) 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas
18 Aizdomīgo darījumu ziņojumi (STOR)

Regula (ES) Nr. 596/2014

Skaidrojums

Nekavējoties

Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Uzzināt vairāk