Publicēts: 19.10.2023.

Latvijas Banka var anulēt ieguldījumu brokeru sabiedrībai izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība pieņēmusi lēmumu izbeigt savu darbību un iesniegusi Latvijas Bankā rakstveida iesniegumu licences anulēšanai.

Licences anulēšanas process sastāv no vairākiem posmiem

  • Sagatavošanās iesnieguma iesniegšanai.
  • Iesnieguma iesniegšana un izvērtēšana.
  • Lēmuma pieņemšana un ieguldījumu brokeru sabiedrībai izsniegtās licences anulēšana.

Latvijas Banka pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti:

  • sagatavo un pieņem lēmumu par licences anulēšanu ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai;
  • informē tirgus dalībnieku;
  • publicē paziņojumu Latvijas Bankas tīmekļvietnē, kā arī par ieguldījumu brokeru sabiedrībai izsniegtās licences anulēšanu informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.

Latvijas Banka īsteno ieguldījumu brokeru sabiedrības uzraudzību līdz brīdim, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība pilnībā nokārtojusi saistības pret saviem klientiem.

Jāņem vērā, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības maksātnespējas procesu un likvidāciju regulējošās Komerclikuma un Maksātnespējas likuma normas piemērojamas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma un Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma normām.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Uzzināt vairāk