Publicēts: 19.10.2023.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju dalībniekiem, klientiem un ieinteresētajām trešajām personām.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām tīmekļvietnē publicētajai informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Nr. Publiskojamā informācija Pamatojums Publicēšanas vieta Iesniegšanas termiņš
1 Atalgojuma politika un prakse Regulas Nr. 2019/2033 51. p "c", "d"
IBSL 37.p. (1)
Nav noteikts Nav noteikts
2 IBS Gada pārskats IBSL 42.p. (1), (4) 1) VID=>UR
2) IBS informāciju var publiskot savā tīmekļvietnē vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.
10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un triju mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām
3 Ārvalsts vai dalībvalsts IBS filiāles gada pārskats IBSL 42.p. (5) informāciju var publiskot savā tīmekļvietnē vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu. Ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām
4 Riska pārvaldības mērķi un politika Regulas Nr. 2019/2033 46. p. (2), 47.p.
IBSL 57.p. (1)
IBS informāciju var publiskot savā tīmekļvietnē vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu. tajā pašā dienā, kad tās publicē savus gada finanšu pārskatus.
5 Pašu kapitāls Regulas Nr. 2019/2033 46. p. (2), 49.p.
IBSL 57.p. (1)
IBS informāciju var publiskot savā tīmekļvietnē vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu. tajā pašā dienā, kad tās publicē savus gada finanšu pārskatus.
6 Pašu kapitāla prasības Regulas Nr. 2019/2033 46. p. (2), 50.p.
IBSL 57.p. (1)
IBS informāciju var publiskot savā tīmekļvietnē vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu. tajā pašā dienā, kad tās publicē savus gada finanšu pārskatus.
7 IBS kā mātes sabiedrības grupas juridisko struktūru, kā arī pārvaldības un darbības organizatorisko struktūru. IBSL 57.p. (3) IBS informāciju var publiskot savā tīmekļvietnē vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu. tajā pašā dienā, kad tās publicē savus gada finanšu pārskatus.
8 Papildus informācija par IBS, kuras bilances un ārpusbilances posteņu vidējā vērtība pārsniedz 100 milj. eur. IBSL 57.p. (4) IBS informāciju var publiskot savā tīmekļvietnē vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu. tajā pašā dienā, kad tās publicē savus gada finanšu pārskatus.
9 PRIIPs KID (packaged retail and insurance-based investment product Key information document) Attiecas uz tirgus dalībniekiem, kas piedāvā PRIIPs privātajam ieguldītājam (privāts klients FITL 124.1 panta izpratnē):
- iestādēm, kuras izveido PRIIPs,
- iestādēm, kuras sniedz konsultācijas par PRIIPs,
- iestādēm, kuras pārdod citu iestāžu izveidotus PRIIPs
Regula (ES) Nr. 1286/2014, Deleģētā Regula (ES) 2017/653 PRIIPs izstrādātājs publicē KID savā mājas lapā. Persona, kas sniedz konsultācijas par PRIIP vai pārdod to, pie attiecīgiem nosacījumiem (Regulas (ES) Nr. 1286/2014 14.pants) nodrošina PRIIPs KID privātajiem ieguldītājiem vienā no šādiem informācijas nesējiem: uz papīra,  uz pastāvīga informācijas nesēja vai tīmekļa vietnē. Pastāvīgi. PRIIPs izveidotājs izstrādā KID un publicē savā tīmekļa vietnē pirms PRIIP dara pieejamu privātajiem ieguldītājiem.
Konsultants par PRIIPs vai pārdevējs nodrošina privāto ieguldītāju ar KID pirms kļūst saistošs jebkāds līgums vai piedāvājums.
PRIIPs pārdevējs var atkāpties no šīs prasības, nodrošinot privāto ieguldītāju ar KID pēc darījuma noslēgšanas, ja izpildīti visi PRIIPs Regulas (ES) Nr. 1286/2014 13.panta 3.punktā minētie nosacījumi.
10 Aizsardzības līmeņi un izmaksas, kas saistītas ar dažādiem to piedāvātajiem nošķīruma līmeņiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 39.p. (6) Nav noteikts Nav noteikts

Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Uzzināt vairāk