Publicēts: 24.08.2023. Aktualizēts: 19.03.2024.

Turpinājumā norādītā statistiskā informācija un dati ir balstīti uz apdrošinātāju individuāli iesniegto kvantitatīvo informāciju.

Regulāri apkopotie statistiskie dati tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības statistikas datu publicēšanas kalendāram.

Apdrošinātāju finanšu un darbības rādītāji

Reizi ceturksnī pārskatā "Apdrošinātāju finanšu un darbības rādītāji" tiek apkopoti no visām Latvijā reģistrētajām apdrošināšanas sabiedrībām (t.sk. šo apdrošinātāju filiālēm, kas darbojas ārvalstīs) un no dalībvalstu apdrošinātāju filiālēm, kas sniedz pakalpojumus Latvijā, saņemtie statistiskie dati par situāciju pārskata ceturkšņa pēdējā dienā.

Infografikas

Papildus Latvijas Banka par dažādām aktualitātēm ar apdrošināšanas darbību saistītās jomās publicē infografikas, kurās tiek apkopoti informatīvi nozares dati.

Infografiku arhīvs

Tirgus dalībnieku individuālie ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti publiskie ceturkšņa pārskati apdrošinātāju dalījumā, atspoguļojot apdrošināšanas sabiedrību un dalībvalstu apdrošinātāju filiāļu, kas sniedz pakalpojumus Latvijā, individuālos statistiskos datus par to pamatdarbību.

Apdrošināšanas kompass

"Apdrošināšanas kompass" ir Latvijas Bankas izveidots informatīvs rīks, ar kura palīdzību jebkurš interesents var ērti iepazīties ar svarīgākajiem apdrošināšanas sabiedrību un dalībvalstu apdrošinātāju filiāļu, kas sniedz pakalpojumus Latvijā, darbības rādītājiem.

Citu institūciju publicētie dati

Reizi ceturksnī apkopota statistiskā informācija par apdrošināšanas sabiedrību un grupu darbību Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs tiek publicēta Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes tīmekļvietnē, kur dalībvalstu griezumā tiek apkopota Maksātspējas II kvantitatīvā informācija.


Apdrošināšanas sabiedrību un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas sabiedrībām un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm.

Uzzināt vairāk