Publicēts: 11.08.2023. Aktualizēts: 01.02.2024.

Apdrošināšanas sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības galvenās funkcijas

Latvijas Banka ir atvasināta publiska persona. Atbilstoši Latvijas Bankas likumam tā veic finanšu tirgus un tā dalībnieku, tostarp apdrošināšanas sabiedrību, darbības regulēšanu un uzraudzību.

Latvijas Banka veicina apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu tirgus attīstību un stabilitāti.

Izdot normatīvos aktus un pieņemt lēmumus par finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

Regulēt finanšu tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot tiesību aktu, to skaitā noteikumu un Latvijas Bankas lēmumu, izpildi.

Noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu tirgus dalībniekiem un to amatpersonām.

Noteikt finanšu tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību.

Apkopot un analizēt ar finanšu tirgu saistīto informāciju un publicēt to.

Nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

Nodrošināt kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu.

Analizēt finanšu tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem.

Sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu tirgus attīstību.

Sadarboties ar ārvalstu finanšu tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu tirgus uzraudzības institūciju un to izveidoto institucionālo vienību darbā.

Kontrolēt, lai finanšu tirgu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās darbības veic tikai šajos normatīvajos aktos minētās personas.

Apdrošināšanas sabiedrību darbību nosaka un regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums, saskaņā ar šo likumu izdotie normatīvie noteikumi, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, Apdrošināšanas līguma likums un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums, citi likumi un normatīvie akti, kas regulē komercdarbību, kā arī Eiropas Komisijas izdotie tieši piemērojamie normatīvie akti.

Apdrošināšanas jomas regulējošie tiesību akti.

Uzraudzības procesā izmantotie rīki

Uz nākotni vērsts un uz risku ietekmes novērtēšanu balstīts uzraudzības process notiek, izmantojot dažādas uzraudzības pieejas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un visaptverošu apdrošināšanas sabiedrību darbības uzraudzību Latvijas Bankā.

Neklātienē tiek veikta apdrošināšanas sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju analīze, pievēršot uzmanību finanšu rādītāju kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām un regulējošo prasību izpildei ar mērķi identificēt un novērtēt katras apdrošināšanas sabiedrības darbībai piemītošos būtiskos riskus visās tās darbības jomās;

Tiek veiktas neklātienes un klātienes pārbaudes, kurās tiek analizēti apdrošināšanas sabiedrību darbību raksturojošie rādītāji un darbības aspekti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītājiem un regulējošo prasību izpildes aspektiem, kuru kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas varētu radīt jaunus darbības riskus vai padziļināt pastāvošo risku ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības un finanšu tirgus darbību kopumā; 

Tiek iniciēti un veikti uzraudzības pasākumi, kas vērsti uz risku novērtēšanas procesā vai pārbaužu rezultātā atklāto darbības vai prasību izpildes nepilnību vai konstatēto trūkumu un neatbilstību novēršanu ar mērķi savlaicīgi mazināt to negatīvo ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības darbību un tirgu kopumā un veicināt apdrošināšanas sabiedrību darbības stabilitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Individuālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt konkrētas apdrošināšanas sabiedrības darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Horizontālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt visa uzraugāmā tirgus sektora darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Tematiskās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt viena vai vairāku apdrošināšanas sabiedrību darbību atbilstoši noteiktiem kritērijiem, jomai, tematam vai atsevišķam jautājumam.

Ārkārtas pārbaudes, kas tiek veiktas bez iepriekšējas apdrošināšanas sabiedrību brīdināšanas.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, izpildītu noteiktos uzdevumus un veicinātu apdrošināšanas sabiedrību attīstību, Latvijas Banka īsteno uz komunikāciju vērstu sadarbību ar tirgus dalībniekiem, kā arī nodrošina sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām.

Uzraudzības mērķi un uzdevumi

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un atbilstoši labākajai starptautiskajai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības praksei un pamatprincipiem regulē un pārrauga finanšu tirgu, lai veicinātu apdrošināto personu interešu aizsardzību, finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Latvijas Banka veic uz nākotni vērstu un uz risku ietekmes novērtēšanu balstītu finanšu tirgus dalībnieku darbības uzraudzību, savlaicīgi piemērojot uzraudzības pasākumus un ievērojot proporcionalitātes principu.

Uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas sabiedrību darbības stabilitāti un savlaicīgu risku, to iespējamās ietekmes un cēloņu konstatēšanu, lai mazinātu vai novērstu apdrošināšanas sabiedrību riskus un to ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrību darbību un finanšu tirgu kopumā, prioritāri vēršot darbības pret riskiem ar augstu iestāšanās varbūtību un būtiskāko negatīvo ietekmi, kā arī ņemot vērā apdrošināšanas sabiedrības darbības veidu un ietekmi finanšu tirgū, tās struktūru un sniegtā pakalpojuma sarežģītību, tādējādi nodrošinot proporcionalitātes principa ievērošanu.

Apdrošināšanas tirgus uzraudzības prioritātes izriet no Latvijas Bankas noteiktajām visa finanšu tirgus uzraudzības prioritātēm:

  • apdrošināšanas tirgus dalībnieku klātienes un neklātienes pārbaužu veikšana saskaņā ar apstiprināto uzraudzības pasākumu plānu;
  • apdrošināšanas tirgus dalībnieku klātienes un neklātienes uzraudzības procesa pilnveidošana, papildinot klātienes un neklātienes uzraudzības metodoloģisko ietvaru atbilstoši izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos;
  • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītāju uzraudzības ietvara pilnveidošana, lai nodrošinātu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītāju darbības atbilstības Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām uzraudzību, nodrošinot minētā likuma prasībām atbilstošu šo tirgus dalībnieku klientu (patērētāju) interešu aizsardzību.

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes un pārbaužu plāns

Risku novērtēšanas process

Ar risku novērtēšanas procesa palīdzību tiek identificēti, analizēti un novērtēti apdrošināšanas sabiedrību darbībai piemītošie riski. Tiek novērtētas arī apdrošināšanas sabiedrību lietotās metodes šo risku pārvaldībai, to kvalitāte, pietiekamība un atbilstība apdrošināšanas sabiedrību darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai. 

Risku novērtēšanas procesā Latvijas Banka izmanto šādu rīkus:

Ar to tiek pārraudzītas būtisku ar regulējošo prasību izpildi saistītu finanšu rādītāju novirzes. Šīs pārraudzības mērķis ir savlaicīgi identificēt situācijas vai tendences, kas varētu apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības finansiālās darbības stabilitāti. Šā procesa ietvaros tiek veikta dažādu rādītāju noviržu un to savstarpējās sakarības un atkarības padziļināta analīze, lai nepieciešamības gadījumā varētu noteikt papildu uzraudzības un administratīvos pasākumus.

Tas tiek veikts, pamatojoties uz apdrošināšanas sabiedrību sniegto informāciju, Latvijas Bankas uzraudzības novērojumiem un konstatējumiem konkrētajā periodā, veikto klātienes un neklātienes pārbaužu rezultātiem un secinājumiem. 

Risku vērtējums ietver kategorijas un parametrus, kas aptver visu apdrošināšanas sabiedrību finanšu un nefinanšu darbību. Risku novērtēšanas rezultātā katrai apdrošināšanas sabiedrībai tiek noteikta riska pakāpe robežās no "1" līdz "4", kas savienojumā ar apdrošināšanas sabiedrības ietekmi uz tirgu veido uzraudzības intensitātes līmeni, kurš var būt diapazonā no zema līdz augstam. Uzraudzības intensitātes līmenis norāda uz uzraudzības pasākumu nepieciešamību un atsevišķu aspektu padziļinātu izpēti un pārraudzību nākotnes periodos.

Vairāk informācijas skatīt Uzraudzības intensitātes līmeņa noteikšanas modelī:

 

 

 

 

Risku novērtēšanas procesa rezultātu (noteikto uzraudzības intensitātes līmeni) izmanto efektīvai apdrošināšanas sabiedrību uzraudzībai, tostarp, nosakot prioritātes un uzraudzības pasākumu intensitāti un plānojot darbības pārbaudes, nosakot to apjomu, mērķi un biežumu atbilstoši proporcionalitātes principam.

Noderīga informācija


Apdrošināšanas sabiedrību un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas sabiedrībām un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm.

Uzzināt vairāk