Publicēts: 24.08.2023.

Apdrošināšanas sabiedrībām un filiālēm atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju tās lietotājiem.

Publicējot informāciju tirgus dalībnieka tīmekļvietnē, informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Publiskojamā informācija

Segments

Publiskošanas pamatojums

Regulējums

Publiskošanas vieta

Publiskošanas termiņš

Apdrošināšanas izplatīšana

Apdrošināšanas aģentu reģistrs

apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātāja filiāle

APIL, 10. panta ceturtā daļa

APIL, 10. pants

apdrošināšanas sabiedrības / dalībvalsts apdrošinātāja filiāles tīmekļa vietne

pastāvīgi

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrs

apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātāja filiāle

APIL, 13. panta ceturtā daļa

APIL, 13. pants

apdrošināšanas sabiedrības / dalībvalsts apdrošinātāja filiāles tīmekļa vietne

pastāvīgi

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku saraksts, kuri apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu veic ārpus darbavietas vai biroja

izplatītāji

APIL, 14. panta otrā daļa

APIL, 14. pants

izplatītāja, kurš reģistrējis attiecīgo izplatītāju, tīmekļa vietne (ja ir izveidota) VAI 
cita publiski pieejama tīmekļa vietne

pastāvīgi

Finanšu pārskati

Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu

apdrošināšanas sabiedrība

APL, 88. panta pirmā daļa

APL, 87., 88. pants

apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietne VAI 
cits piemērots informācijas nesējs vai vieta

līdz 15.maijam

Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu

apdrošināšanas sabiedrība

APL, 88. panta pirmā daļa

APL, 87., 88. pants

apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietne VAI  
cits piemērots informācijas nesējs vai vieta

ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām

Ziņojums par maksātspēju un finansiālo stāvokli

apdrošināšanas sabiedrība

APL, 91. panta pirmā daļa 
NN 136, 6. un 7. panti

Regula 2015/35, 290.-303. panti  
NN 136

apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietne (ja ir izveidota) VAI uzņēmumu asociācijas tīmekļa vietne, ja: 
1) apdrošināšanas sabiedrība pieder uzņēmumu asociācijai, 
2) uzņēmumu asociācija atļauj publicēt šo informāciju.

vismaz reizi gadā, bet ne vēlāk kā 14 nedēļas pēc attiecīgā pārskata gada beigām

Publiskais ceturkšņa pārskats

apdrošināšanas sabiedrība

APL 91. panta ceturtā daļa 
NN 128, 4. punkts

NN 128

apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietne

ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām

Politikas un procedūras

Informācija par sūdzību izskatīšanas procesu

izplatītāji

APIL, 46. panta pirmā daļa

APIL, 46. pants

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas vieta UN izplatītāja tīmekļa vietne (ja ir izveidota)

pastāvīgi

Informācija par sūdzību izskatīšanas procesu

apdrošināšanas sabiedrība

APL, 71. panta pirmā daļa

NN 90

apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta UN apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietne (ja ir izveidota)

pastāvīgi

Ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu, ja tāda ir izstrādāta, kā arī ar iesaistīšanās politiku saistīto informāciju

apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu

APL, 138.1 pants

APL, 138.1 pants

apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietne

līdz 1. augustam

Informācija par ieguldījumu stratēģijas atbilstību šīs sabiedrības saistību termiņstruktūrai un par to, kā ieguldījumu stratēģija veicina apdrošināšanas sabiedrības aktīvu vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus

apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu

APL, 138.2 pants

APL, 138.2 pants

apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietne

triju mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums ar aktīvu pārvaldītāju 
informāciju atjauno ne retāk kā reizi gadā

Pirmslīguma informācija

Pamatinformācijas dokumenti visiem apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) veidiem

apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga veikt dzīvības apdrošināšanu

Regula 1286/2014, 5. panta pirmā daļa

Regula 1286/2014, 5.-12. panti 
Deleģētā Regula 2017/653

apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietne

pastāvīgi

Ar ilgtspēju saistītā informācija atbilstoši Regulai 2019/2088

Publiskojamā informācija

Segments

Publiskošanas pamatojums

Regulējums

Publiskošanas vieta

Publiskošanas termiņš

Apdrošināšanas izplatīšana

Apdrošināšanas aģentu reģistrs

apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātāja filiāle

APIL, 10. panta ceturtā daļa

APIL, 10. pants

apdrošināšanas sabiedrības / dalībvalsts apdrošinātāja filiāles tīmekļa vietne

pastāvīgi

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrs

apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātāja filiāle

APIL, 13. panta ceturtā daļa

APIL, 13. pants

apdrošināšanas sabiedrības / dalībvalsts apdrošinātāja filiāles tīmekļa vietne

pastāvīgi

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku saraksts, kuri apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu veic ārpus darbavietas vai biroja

izplatītāji

APIL, 14. panta otrā daļa

APIL, 14. pants

izplatītāja, kurš reģistrējis attiecīgo izplatītāju, tīmekļa vietne (ja ir izveidota) VAI 
cita publiski pieejama tīmekļa vietne

pastāvīgi

Finanšu pārskati

Dalībvalsts apdrošinātāja gada pārskats

dalībvalsts apdrošinātāja filiāle

APL, 88. panta otrā daļa

APL, 88. panta otrā daļa

dalībvalsts apdrošinātāja filiāles tīmekļa vietne VAI  
cits piemērots informācijas nesējs vai vieta

ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām

Dalībvalsts apdrošinātāja, kura filiāle tā ir, jaunākais pieejamais publiskais pārskats par dalībvalsts apdrošinātāja darbību un finanšu rādītājiem, kas sagatavots saskaņā ar dalībvalsts apdrošinātāja reģistrācijas valstī pastāvošajiem normatīvajiem aktiem  
VAI 
Dalībvalsts filiāles ikceturkšņa dati par tās darbības apmēru Latvijas Republikā, piemēram, par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām un izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem.

dalībvalsts apdrošinātāja filiāle

NN 128, 9. punkts

NN 128, 9. punkts

nav noteikts

nav noteikts

Politikas un procedūras

Informācija par sūdzību izskatīšanas procesu

izplatītāji

APIL, 46. panta pirmā daļa

APIL, 46. pants

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas vieta UN izplatītāja tīmekļa vietne (ja ir izveidota)

pastāvīgi

Ar ilgtspēju saistītā informācija atbilstoši Regulai 2019/2088

Saīsinājums vai termins

Pilnais nosaukums

Regula 1286/2014

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem

Regula 2015/35

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

Regula 2019/2088

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē

Regula 2017/653

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem

APL

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums

APIL

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums

NN 90

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 90 "Normatīvie noteikumi par apdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu saņemto sūdzību izskatīšanas un reģistrācijas kārtību"

NN 128

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 128 "Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

NN 136

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 136 "Ziņojuma par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības maksātspēju un finansiālo stāvokli sagatavošanas normatīvie noteikumi"

izplatītājs

apdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrības filiāle, apdrošināšanas starpnieks vai apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieks

tīmekļa vietne

tirgus dalībnieka tīmekļvietne, arī mājaslapa internetā


Apdrošināšanas sabiedrību un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas sabiedrībām un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm.

Uzzināt vairāk