Publicēts: 15.08.2023.

Apdrošināšanas sabiedrības reorganizācijas pasākumi, maksātnespējas process, likvidācija un apdrošināto interešu aizsardzība.

Nr. Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
1. Lēmumu par Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības reorganizācijas pasākumiem ir tiesīgas pieņemt tikai Latvijas Republikas kompetentas iestādes normatīvajos aktos tām noteiktās kompetences ietvaros. informēšana / paziņošana APL, 247 pants pirms lēmuma pieņemšanas

Likvidācijas procesā Latvijas Banka turpina apdrošināšanas sabiedrības uzraudzību.

Nr. Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
1 Kompentetas iestādes pirms lēmuma par darbību, kas saistīta ar likvidāciju, informē Latvijas Banku informēšana / paziņošana APL, 250. pants otrā daļa pirms lēmuma pieņemšanas
2 Divu mēnešu laikā pēc licenču anulēšanas pieņem lēmumu par citas juridiskas personas pārveidi vai likvidāciju informēšana / paziņošana APL, 251. pants pirmā daļa 5 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
3 Ja apdrošināšanas sabiedrība nolēmusi izbeigt darbību, tā informē par to Latvijas Banku, iesniedzot attiecīgu iesniegumu informēšana / paziņošana APL, 252. pants pirmā daļa pirms likvidācijas procesa uzsākšanas informē
NN 179, 35. punkts
4 Likvidators nodrošina, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nekavējoties tiek publicēts paziņojums par pieņemtajiem nolēmumiem attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrības likvidāciju informēšana / paziņošana APL, 252. pants ceturtā daļa nekavējoties
5 Likvidators iesniedz likvidācijas procesa plānu informēšana / paziņošana APL, 253. pants pirmā daļa mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par likvidāciju
6 Likvidators ne retāk kā reizi mēnesī iesniedz Latvijas Bankai pārskatu par likvidācijas gaitu informēšana / paziņošana APL, 253. pants otrā daļa reizi mēnesī
7 Likvidators pirms kreditoru prasījumu segšanas iesniedz Latvijas Bankai informāciju par parādu segšanas kārtību un visiem grozījumiem tajā informēšana / paziņošana APL, 253. pants trešā daļa pirms kreditoru prasījumu segšanas
8 Likvidators regulāri par likvidācijas gaitu rakstveidā informē zināmos kreditorus informēšana / paziņošana APL, 253. pants septītā daļa ne retāk kā reizi gadā
9 Likvidators pieņemt lēmumu par apdrošināšanas līgumu nodošanu vai izbeigšanu process / informēšana APL, 254. pants pirmā daļa triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par likvidāciju
10 Sagatavo pārskatu, kas atspoguļo tās finansiālo stāvokli līdz likvidācijas uzsākšanas dienai process / informēšana APL, 255. pants pirmā daļa uzsākot likvidāciju
11 Sagatavo starppārskatu, pievienojot ziņojumu, kurā uzrāda likvidācijas gaitā paveikto un turpmāk paredzamo likvidācijas gaitu un rezultātus. Likvidācijas gada starppārskatu pārbauda zvērināts revidents process / informēšana APL, 255. panta otrā daļa beidzoties kalendārajam gadam
12 Likvidators individuāli rakstveidā paziņo par to visiem zināmajiem kreditoriem, t.sk.  akcionāriem vai biedriem un darbiniekiem process / informēšana APL, 258. panta pirmā daļa pēc likvidācijas uzsākšanas
Nr. Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
1 Kompetentas iestādes par attiecīgajiem lēmumiem vai darbībām, kas saistītas ar maksātnespējas procesu, informē Latvijas Banku informēšana / paziņošana APL, 260. panta otrā daļa pirms tiek pieņemti lēmumi vai veiktas darbības, kas saistītas ar maksātnespējas procesu
2 Administrators  iesniedz Latvijas Bankai pārskatu par maksātnespējas procesa gaitu informēšana / paziņošana APL, 261. panta pirmā daļa ne retāk kā reizi mēnesī
3 Administrators  iesniedz Latvijas Bankai informāciju par parādu segšanas kārtību un visiem grozījumiem tajā informēšana / paziņošana APL, 261. panta otrā daļa pirms kreditoru prasījumu segšanas
4 Administratoram ir pienākums, nodot vai izbeigt apdrošināšanas līgumus process / informēšana APL, 262. panta pirmā daļa triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts nolēmums par maksātnespējas procesa pasludināšanu
5 Administrators, naudas līdzekļus, attiecībā uz kuriem apdrošināšanas sabiedrības kreditori nepiesaka savus prasījumus,  noslēdzot līgumu, nodod glabājumā paša izraudzītai kredītiestādei. Rakstveida paziņojumu par naudas līdzekļu nodošanu kredītiestādei glabājumā apdrošināšanas sabiedrības administrators nekavējoties nosūta katram kreditoram, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" process / informēšana APL, 269. panta pirmā daļa pirms maksātnespējas procesa izbeigšanas
6 Administrators iesniedz Latvijas Bankai informāciju par kredītiestādi, kurai naudas līdzekļi nodoti glabāšanā, un kreditoru sarakstu, norādot katra kreditora identifikācijas datus un līdzekļu summu, kas viņam pienākas informēšana / paziņošana APL, 269. pants ceturtā daļa pēc tam, kad ir noslēgts glabājuma līgums ar kredītiestādi
Nr. Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
1 Apdrošināšanas atlīdzība no Apdrošināto aizsardzības fonda tiek izmaksāta pēc tam, kad tiesa pasludinājusi apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja maksātnespējas procesu  - APL, 284. pants pirmā daļa  -
2 Apdrošināšanas atlīdzība no Apdrošināto aizsardzības fonda tiek izmaksāta, pamatojoties uz administratora sagatavoto sarakstu process / informēšana APL, 290. pants otrā daļa  -

Apdrošināšanas sabiedrību un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas sabiedrībām un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm.

Uzzināt vairāk