Publicēts: 15.08.2023. Aktualizēts: 05.06.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros apdrošināšanas sabiedrībām un filiālēm ir pienākums informēt Latvijas Banku (piem., par ciešām attiecībām, audita politiku u.c.) vai saņemt Latvijas Bankas saskaņojumu vai atļauju (piem., būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana, amatpersonu iecelšana, būtisku funkciju nodošana ārpakalpojumā u.c.).

Tabulā ir apkopots detalizēts normatīvo aktu prasību saraksts un pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Dalībvalsts apdrošinātāja filiāles

Apzīmējums Skaidrojums
amatpersona apdrošināšanas sabiedrības padomes loceklis, valdes loceklis, par risku pārvaldības funkciju atbildīgā persona, par atbilstības funkciju atbildīgā persona, par iekšējā audita funkciju atbildīgā persona, par aktuāro funkciju atbildīgā persona, kā arī persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vārdā, rada attiecīgajai sabiedrībai civiltiesiskas saistības
informēšana tirgus dalībnieks var rīkoties, bet Latvijas Banka pieņem informāciju zināšanai
saskaņošana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav saņemts Latvijas Bankas aizliegums
atļaujas saņemšana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja ir saņemta Latvijas Bankas atļauja
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Par izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu sastāvā informēšana NILLTPFN, 10. panta pirmā daļa NILLTPFN, 10.-10.1 panti 30 dienu laikā pēc attiecīgās darbības veikšanas
Par struktūrvienības, kas pārvaldības sistēmas ietvaros nodrošina procedūras īstenošanu APIL prasību izpildei, atbildīgo darbinieku informēšana APIL, 24. panta ceturtā daļa APIL  

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Procedūra, kādā tiek nodrošināta APIL 16. panta sestās daļas, 17. panta, 18. panta ceturtās, piektās un sestās daļas, 19. panta, 21. panta otrās daļas un 23. panta pirmās, trešās, piektās un sestās daļas prasību izpilde informēšana APIL, 24. panta otrā daļa APIL 10 dienu laikā pēc attiecīgā dokumenta vai to grozījumu apstiprināšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Apdrošināšanas sabiedrības

Apzīmējums Skaidrojums
amatpersona apdrošināšanas sabiedrības padomes loceklis, valdes loceklis, par risku pārvaldības funkciju atbildīgā persona, par atbilstības funkciju atbildīgā persona, par iekšējā audita funkciju atbildīgā persona, par aktuāro funkciju atbildīgā persona, kā arī persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vārdā, rada attiecīgajai sabiedrībai civiltiesiskas saistības
informēšana tirgus dalībnieks var rīkoties, bet Latvijas Banka pieņem informāciju zināšanai
saskaņošana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav saņemts Latvijas Bankas aizliegums
atļaujas saņemšana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja ir saņemta Latvijas Bankas atļauja
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Informācija par ciešu attiecību izveidošanos vai izmaiņām tajās saskaņošana NN 179, 36. punkts
APL 146. panta otrā daļa
NN 179, 36. punkts 30 dienu laikā pēc tam, kad ir iestājies attiecīgais gadījums
Pārskats par personām, ar kurām apdrošinātājam vai pārapdrošinātājam ir ciešas attiecības informēšana NN 179, 37. punkts NN 179, 37. punkts līdz 1. februārim
Personas vēlme iegūt vai pielināt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā saskaņošana APL, 76. panta pirmā daļa APL, 76.-77. panti pirms attiecīgās darbības veikšanas
Personas vēlme izbeigt vai samazināt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā informēšana APL, 78. pants APL, 78. pants pirms attiecīgās darbības veikšanas
Informācija par ikvienas personas būtiskas līdzdalības iegūšanu, palielināšanu vai samazināšanu informēšana APL, 79. panta pirmā daļa APL, 79. panta pirmā daļa nekavējoties, tiklīdz par to ir tapis zināms
Akcionāru vai dalībnieku saraksts, kuriem ir būtiska līdzdalība attiecīgajā sabiedrībā informēšana APL, 79. panta otrā daļa APL, 79. panta otrā daļa līdz 1. februārim

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Informācija par ciešu attiecību izveidošanos vai izmaiņām tajās saskaņošana NN 179, 36. punkts
APL 146. panta otrā daļa 
NN 179, 36. punkts 30 dienu laikā pēc tam, kad ir iestājies attiecīgais gadījums
Vadības pārstāvja, kas ir atbildīgs par sūdzību izskatīšanas procesu un kas nodrošina sūdzībās norādīto faktu pārbaudes, sūdzību izskatīšanas procesa efektivitātes kontroles, iespējamo interešu konfliktu novēršanas un iekšējās ziņošanas atbilstību sūdzību pārvaldības kārtībai, iecelšana vai izmaiņas vadībā, kas ir atbildīga par sūdzību izskatīšanas procesu informēšana NN 90, 5. punkts NN 90, 4. punkts  
Apliecinājums par atbilstību un piemērotību par amatpersonas amata kandidātu atļaujas saņemšana APL, 58. panta trešā daļa
NN 179, 30. punkts
NN 179, 30.-32. punkti
NN 208, 84.-97. punkti
30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus
Apliecinājums par atbilstību un piemērotību par personu, kura ir atbildīga par pamatfunkciju, kas ir nodota ārpakalpojuma sniedzējam saskaņošana NN 208, 135. punkts NN 208, 84.-97. punkti 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus
Amatpersona netiek ievēlēta (iecelta) amatā vai beidz pildīt amata pienākumus informēšana APL, 62. panta ceturtā daļa APL, 62. panta ceturtā daļa 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas
Amatpersona, kura vairs neatbilst atbilstības un piemērotības prasībām, tiek atcelta no amata. Informācija sniedzama, norādot iemeslus. informēšana APL, 63. pants APL, 58.-61. panti  
Izmaiņas apdrošināšanas sabiedrības padomes vai valdes locekļu sastāvā vai personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības, maiņa informēšana NN 179, 33. punkts NN 179, 33. punkts 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas Komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā
Par izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu sastāvā informēšana NILLTPFN, 10. panta pirmā daļa NILLTPFN, 10.-10.1 panti 30 dienu laikā pēc attiecīgās darbības veikšanas
Par struktūrvienības, kas pārvaldības sistēmas ietvaros nodrošina procedūras īstenošanu APIL prasību izpildei, atbildīgo darbinieku informēšana APIL, 24. panta ceturtā daļa APIL  

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Ziņojums par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības maksātspēju un finansiālo stāvokli (SFCR) informēšana Regula 2015/35, 300. panta otrā daļa, 304. pants Regula 2015/35, 290.-303. panti
NN 136
nekavējoties pēc publiskošanas
Periodiskais uzraudzības pārskats (RSR) informēšana Regula 2015/35, 304. pants, 312. pants Regula 2015/35, 304.-314. panti
NN 228, 7. nodaļa
vismaz reizi 3 gados ne vēlāk kā 14 nedēļas pēc attiecīgā finanšu gada beigām
Risku un maksātspējas pašu novērtējuma (ORSA) uzraudzības pārskats informēšana Regula 2015/35, 306. pants, 312. pants Regula 2015/35, 306. pants,
NN 192, 10. punkts
divu nedēļu laikā pēc novērtēšanas pabeigšanas
Stresa testa rezultāti un lēmums par veicamajām darbībām informēšana APL, 55. panta otrā daļa APL, 55. pants 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas
Zvērināta revidenta ziņojums vadībai informēšana APL, 89. pants APL, 89. pants
Regula 537/2014, 10. pants
15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru vai dalībnieku sapulcē vai biedru kopsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15. maijā

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Iekšējā audita politika un procedūra, kā arī visi grozījumi tajās informēšana APL, 53. pants Regula 2015/35, IX nodaļa 10 dienu laikā pēc attiecīgā dokumenta vai to grozījumu apstiprināšanas
Iekšējās kontroles politika un procedūras, kā arī visi grozījumi tajās informēšana APL, 53. pants Regula 2015/35, IX nodaļa 10 dienu laikā pēc attiecīgā dokumenta vai to grozījumu apstiprināšanas
Risku pārvaldības politika un procedūra un visi grozījumi tajās informēšana APL, 53. pants Regula 2015/35, IX nodaļa 10 dienu laikā pēc attiecīgā dokumenta vai to grozījumu apstiprināšanas
Ārpakalpojumu saņemšanas politika un procedūra, ja attiecīgā sabiedrība izmanto ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus informēšana APL, 53. pants Regula 2015/35, IX nodaļa 10 dienu laikā pēc attiecīgā dokumenta vai to grozījumu apstiprināšanas
Procedūra, kādā tiek nodrošināta APIL 16. panta sestās daļas, 17. panta, 18. panta ceturtās, piektās un sestās daļas, 19. panta, 21. panta otrās daļas un 23. panta pirmās, trešās, piektās un sestās daļas prasību izpilde informēšana APIL, 24. panta otrā daļa APIL 10 dienu laikā pēc attiecīgā dokumenta vai to grozījumu apstiprināšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Būtisku funkciju vai darbību deleģēšana ārpakalpojumu sniedzējam saskaņošana APL, 73. panta ceturtā daļa APL, 72.-74. panti
Regula 2015/35, 274. pants
NN 208, 128.-135. punkti
30 dienas pirms attiecīgās darbības veikšanas
Grozījumu izdarīšana ārpakalpojumu saņemšanas politikā, ārpakalpojumu kvalitātes uzraudzības procedūrā vai ārpakalpojuma līgumā attiecībā uz ārpakalpojuma aprakstu, apjomu vai normatīvajos aktos noteiktajām ārpakalpojuma līgumā iekļaujamām kvalitātes prasībām un apdrošināšanassabiedrības un ārpakalpojumu sniedzēja tiesībām un pienākumiem saskaņošana APL, 73. panta ceturtā daļa APL, 72.-74. panti
Regula 2015/35, 274. pants
pirms attiecīgās darbības veikšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšana, izmantojot pilnīgu vai daļēju iekšējo modeli atļaujas saņemšana APL, 121. panta pirmā daļa APL, 121.-129. panti
NN 249
pirms attiecīgās darbības veikšanas
Būtisku izmaiņu veikšana iekšējā modelī atļaujas saņemšana APL, 123. panta ceturtā daļa APL, 123. panta ceturtā daļa pirms attiecīgās darbības veikšanas
Maksātspējas kapitāla prasības vai kādas tās daļas aprēķināšanas saskaņā ar standarta formulu atsākšana, ja ir saņemta atļauja iekšējā modeļa izmantošanai atļaujas saņemšana APL, 125. pants APL, 125. pants pirms attiecīgās darbības veikšanas
Apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir atļauja izmantot pilnīgu vai daļēju iekšējo modeli, prasību neizpilde attiecībā uz izmantošanas testu, statistiskās kvalitātes standartiem, kalibrēšanas standartiem, peļņas un zaudējumu attiecinājumu, apstiprināšanas (validācijas) standartiem un dokumentēšanas standartiem informēšana APL, 126. panta pirmā daļa APL, 126. panta pirmā daļa nekavējoties, tiklīdz par to ir tapis zināms
Apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir atļauja izmantot pilnīgu vai daļēju iekšējo modeli, plānu, kā tiks atjaunota atbilstība attiecībā uz izmantošanas testu, statistiskās kvalitātes standartiem, kalibrēšanas standartiem, peļņas un zaudējumu attiecinājumu, apstiprināšanas (validācijas) standartiem un dokumentēšanas standartiem, neievērošana informēšana APL, 126. panta otrā daļa APL, 126. panta otrā daļa nekavējoties, tiklīdz par to ir tapis zināms
Apliecinājums, ka tuvinājumu (approximations) izmantošanas gadījumā apdrošinājuma ņēmējiem ir nodrošināts normatīvajos aktos noteiktais aizsardzības līmenis informēšana NN 249, 18. punkts Regula 2015/35 238. pants
NN 249, 18. punkts
 

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Izmantojamā pamata pašu kapitāla posteņu pārnešana no vienas apdrošināšanas darbības uz otru atļaujas saņemšana APL, 18. panta piektā daļa APL, 18. pants pirms attiecīgās darbības veikšanas
Izmantojot standarta formulas uzbūvi, standarta formulas parametru apakšgrupas aizstāšana ar attiecīgajam apdrošināšanas sabiedrībai īpašajiem parametriem (undertaking specific parameters), aprēķinot dzīvības, nedzīvības un veselības apdrošināšanas parakstīšanas riska moduļus atļaujas saņemšana NN 248, 100. punkts Regula 2015/498
NN 248, 180. punkts
pirms attiecīgās darbības veikšanas
Papildu pašu kapitāla posteņa iekļaušana pašu kapitāla aprēķinā atļaujas saņemšana NN 248, 112. punkts Regula 2015/499
NN 248, 181. punkts
pirms attiecīgās darbības veikšanas
Pašu kapitāla posteņa klasificēšana attiecīgajā līmenī atļaujas saņemšana NN 248, 128.2. punkts Regula 2015/35 79. pants
NN 248, 182. punkts
pirms attiecīgās darbības veikšanas
Pašu kapitāla posteņu (instrumentu) atmaksāšana vai izpirkšana atļaujas saņemšana NN 248, 193. punkts Regula 2015/35
NN 248, 193.-194. punkts
pirms attiecīgās darbības veikšanas
Atbrīvojums no pašu kapitāla posteņa atmaksāšanas vai izpirkšanas apturēšanas  atļaujas saņemšana NN 248, 189.-190. punkti Regula 2015/35
NN 248, 189.-190. punkti
pirms attiecīgās darbības veikšanas
Atbrīvojums no aizlieguma veikt peļņas sadali atļaujas saņemšana NN 248, 191.-192. punkti Regula 2015/35
NN 248, 191.-192. punkti
pirms attiecīgās darbības veikšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Pārejas korekcijas piemērošana attiecīgai bezriska procentu likmju termiņstruktūrai vislabākās aplēses aprēķināšanai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistībām atļaujas saņemšana APL, Pārejas noteikumu 10. punkts APL, Pārejas noteikumi pirms attiecīgās darbības veikšanas
Atbilstības korekcijas piemērošana attiecīgai bezriska procentu likmju termiņstruktūrai, lai aprēķinātu tehniskās rezerves vislabāko aplēsi dzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistību portfelim, tai skaitā periodiskajiem maksājumiem, kas izriet no nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumiem atļaujas saņemšana APL 112. panta pirmā daļa APL 112. pants
Regula 2015/35, 52.-54. panti
pirms attiecīgās darbības veikšanas
Atbilstības korekcijas piemērošanai noteikto prasību / nosacījumu neievērošana informēšana APL 112. panta ceturtā daļa APL 112. pants nekavējoties, tiklīdz par to ir tapis zināms
Pārejas perioda atskaitījumu piemērošana tehniskajām rezervēm atļaujas saņemšana APL, Pārejas noteikumu 14. punkts APL, Pārejas noteikumi pirms attiecīgās darbības veikšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Informācija par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību informēšana APL, 146. pants APL, 146. pants nekavējoties, tiklīdz par to ir tapis zināms
Finansiālā stāvokļa pasliktināšanās informēšana APL, 139. pants APL, 139.-151. panti nekavējoties, tiklīdz par to ir tapis zināms
Maksātspējas kapitāla prasības neizpilde, vai ja pastāv risks, ka turpmākajos trijos mēnešos iespējama maksātspējas kapitāla prasības neizpildes iestāšanās informēšana APL, 141. panta pirmā daļa APL, 141. pants nekavējoties, tiklīdz par to ir tapis zināms
Plāns izmantojamā pašu kapitāla atjaunošanai līdz maksātspējas kapitāla prasības apmēram saskaņošana APL, 141. panta otrā daļa, 144. panta pirmā daļa APL, 141. pants divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir iestājies attiecīgais gadījums
Izmantojamais pamata pašu kapitāls ir mazāks par minimālo kapitāla prasību, vai, ja pastāv risks, ka turpmākajos trijos mēnešos iespējama minimālā kapitāla prasības neizpildes iestāšanās informēšana APL, 142. panta pirmā daļa APL, 142. pants nekavējoties, tiklīdz par to ir tapis zināms
Plāns izmantojamā pamata pašu kapitāla atjaunošanai līdz minimālās kapitāla prasības apmēram saskaņošana APL, 142. panta otrā daļa, 144. panta pirmā daļa APL, 142. pants viena mēneša laikā pēc tam, kad ir iestājies attiecīgais gadījums
Ziņojums par veiktajiem pasākumiem izmantojamā pašu kapitāla atjaunošanai līdz maksātspējas kapitāla prasības apmēram vai riska samazināšanai, lai nodrošinātu maksātspējas kapitāla prasības izpildi informēšana APL, Pārejas noteikumu 18. punkts APL, Pārejas noteikumu 18. punkts reizi gadā
Jauns maksātspējas kapitāla prasības aprēķins, ja apdrošināšanas sabiedrības riska profils būtiski atšķiras no pieņēmumiem, kas ir maksātspējas kapitāla prasības pēdējā aprēķina pamatā informēšana APL, 120. panta otrā daļa APL, 120. pants nekavējoties, tiklīdz par to ir tapis zināms

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
aizņēmums, kurš tiks iekļauts apdrošināšanas sabiedrības izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā saskaņošana APL, 10. panta ceturtā daļa
NN 179, 2.4.1. punkts
NN 179, 19. punkts pirms attiecīgās darbības veikšanas
aizņēmuma līguma noteikumu grozījumi, ja apdrošināšanas sabiedrība izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā iekļauj subordinēto kapitālu atļaujas saņemšana APL, 10. panta ceturtā daļa
NN 179, 2.3.5. punkts
NN 179, 20. punkts pirms attiecīgās darbības veikšanas
aizņēmums, lai nodrošinātu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas atlīdzību savlaicīgu izmaksu saskaņošana APL, 10. panta ceturtā daļa
NN 179, 2.4.1. punkts
NN 179, 21. punkts pirms attiecīgās darbības veikšanas
naudas līdzekļu no kredītlīnijas vai naudas līdzekļu, kas iegūti repo darījumu rezultātā, saskaņā ar vienu un to pašu līgumu par kredītlīniju vai līgumu par repo darījumiem, izmantošana vairākkārtēju savlaicīgu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai saskaņošana APL, 10. panta ceturtā daļa
NN 179, 2.4.1. punkts
NN 179, 22. punkts pirms attiecīgās darbības veikšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
nodoms izmaksāt dividendes saskaņošana APL, 89. panta trešā daļa NN 179, 23.-25. punkti mēnesi pirms attiecīgās darbības veikšanas
nodoms izmaksāt dividendes, ja ziņojumā apdrošināšanas sabiedrības vadībai, ko sagatavojis zvērināts revidents, ir piezīmes atļaujas saņemšana APL, 89. panta otrā daļa NN 179, 23.-25. punkti mēnesi pirms attiecīgās darbības veikšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Apdrošināšanas sabiedrību un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas sabiedrībām un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm.

Uzzināt vairāk