Publicēts: 26.01.2024. Aktualizēts: 22.03.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Apzīmējums Skaidrojums
EVTI Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
informēšana tirgus dalībnieks var rīkoties, bet Latvijas Banka pieņem informāciju zināšanai
saskaņošana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav saņemts Latvijas Bankas aizliegums
atļaujas saņemšana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja ir saņemta Latvijas Bankas atļauja
AIFPL Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums
Regulas 231/2013 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 231/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību
Regula 345/2013 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem
NN 181 FKTK normatīvie noteikumi Nr. 181 "Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
NN 217 FKTK normatīvie noteikumi Nr. 217 "Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi"
NILLTPFN Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
AML vadlīnijas Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums

Iesniegšanas nolūks

Pamatojums

Regulējums

Termiņš

Izmaiņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu sastāvā saskaņošana NILLTPFN 10.p. (1) NILLTPFN 10.-10.1 panti 30 dienu laikā pēc likuma subjekta statusa iegūšanas vai izmaiņām par šā likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku sastāvā

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums

Iesniegšanas nolūks

Pamatojums

Regulējums

Termiņš

Paziņojums par pārvaldnieka reorganizācijas vai likvidācijas uzsākšanu informēšana AIFPL 21.p. (1) AIFPL 21.p. 10 dienu laikā pēc reorganizācijas vai likvidācijas lēmuma pieņemšanas

Iesniegums par alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldes tiesību nodošanai citam pārvaldniekam, kam pievienoti šādi dokumenti:

  • fonda pārvaldes tiesību nodošanas līgums;
  • fonda darbības noteikumu un fonda dibināšanas dokumenta, kā arī turētājbankas līguma grozījumi, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar pārvaldnieka maiņu.
atļaujas saņemšana AIFPL 38.p. (3) AIFPL 38.p. nekavējoties

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums

Iesniegšanas nolūks

Pamatojums

Regulējums

Termiņš

Būtiskas izmaiņas*Izmaiņas, kas attiecas uz darbības procesiem, pārvaldības struktūru, sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, klientu bāzi vai darbības ģeogrāfiskajiem reģioniem, kā arī jaunu tehnoloģiju vai pakalpojumu ieviešanu.
dokumentos, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību.
saskaņošana Labā prakse NILLTPFN 7.p. (1), (3),
8.p. (1), (2),
10.p. 21,
AML vadlīnijas
nekavējoties
Cita informācija saskaņā ar Latvijas Bankas vai EVTI pieprasījumu informēšana AIFPL 59.p. (7) - atbilstoši pieprasījumā norādītajam termiņam

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums

Iesniegšanas nolūks

Pamatojums

Regulējums

Termiņš

Alternatīvo ieguldījumu fonda, kurš nodibināts kā lietu kopība, gada pārskats informēšana AIFPL 56.p. (11)

AIFPL 56.p.,
Regulas 231/2013 V nodaļas 1. iedaļa,
NN 217,
NN 181

ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc pārskata gada beigām 
Paziņojums par alternatīvo ieguldījumu fonda likvidācijas uzsākšanu informēšana AIFPL 40.p. (3) AIFPL 40.p. 10 darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par fonda likvidāciju

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums

Iesniegšanas nolūks

Pamatojums

Regulējums

Termiņš

Paziņojums un apraksts par pirmsizplatīšanu informēšana Regulas 345/2013 4.a p. ceturtā daļa Regulas 345/2013 4.a p. 2 nedēļu laikā, kad uzsākta pirmsizplatīšana
Gada pārskats par katru pārvaldīto kvalificēto riska kapitāla fondu informēšana Regulas 345/2013 12.p. pirmā daļa Regulas 345/2013 12.p. ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc finanšu gada beigām 

Informācija par būtiskām izmaiņām:

  • personu identitātē, kas faktiski veic kvalificēto riska kapitāla fondu pārvaldību;
  • kvalificēto riska kapitāla fondu identitātē, kuru daļas vai akcijas tiek tirgotas, un to ieguldījumu stratēģijās;
  • informācijā par pasākumiem, kas veikti, lai atbilst Regulas 345/2013 II nodaļā minētajām prasībām;
  • dalībvalstu sarakstā, kurās kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks plāno tirgot vai tirgo katru kvalificēto riska kapitāla fondu
saskaņošana Regulas 345/2013 14.p. sestā daļa Regulas 345/2013 14.p., II nodaļa pirms izmaiņas tiek īstenotas

Paziņojums par:

  • jauna kvalificēta riska kapitāla fonda tirgošanu;
  • esoša kvalificēta riska kapitāla fonda tirgošanu dalībvalstī, kas nav norādīta sarakstā saskaņā ar Regulas 345/2013 14. pantu
informēšana Regulas 345/2013 15.p. Regulas 345/2013 15.p. pirms attiecīgās darbības uzsākšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.


Reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk