Publicēts: 03.01.2024. Aktualizēts: 17.01.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas reģistrētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata modulis  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums Pārskatu iesniedz
Pārskati, kas raksturo alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību    
Pārvaldnieka bilances pārskats (1. pielikums) AIFPBP 20. aprīlis G Reģistrēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins (2. pielikums) AIFPPZA
Pārskati, kas raksturo alternatīvo ieguldījumu fondu darbību
AIF vērtspapīru pārskats (4. pielikums) AIFVP 20. aprīlis G Reģistrēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
AIF aktīvu un saistību pārskats (5. pielikums) AIFASP
AIF ienākumu un izdevumu pārskats (6. pielikums) AIFII
AIF neto aktīvu vērtību izmaiņu pārskats (7. pielikums) AIFNAVI
AIF ieguldītāju pārskats (8. pielikums) AIFIP
Informācijas sniegšana EVTI * par AIF darbību    
Pārskats EVTI par AIFP darbību AIFP 25. diena G
(vai pēc pieprasījuma, likvidējot AIF vai pēc AIFP licences anulēšanas)
Reģistrēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Pārskats EVTI par AIF darbību AIF
* - EVTI Eiropas vērtspapīru un tirgus iestāde (ESMA - European Securities and Markets Authority)
G – gada informācija

Datu iesniegšanas kalendārs pārvaldniekam, kurš pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 345/2013

Pārskata nosaukums Pārskata modulis  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums Pārskatu iesniedz
Pārskati, kas raksturo alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību
Pārvaldnieka bilances pārskats (1. pielikums) AIFPBP 20. diena C Pārvaldnieks, kurš pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu (ES) Nr.  345/2013 *
Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins (2. pielikums) AIFPPZA
Pārskats par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi (3. pielikums) AIFPPELKPI
Pārskati, kas raksturo alternatīvo ieguldījumu fondu darbību
AIF vērtspapīru pārskats (4. pielikums) AIFVP 20. diena P Pārvaldnieks, kurš pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu (ES) Nr.  345/2013 *
    AIF aktīvu un saistību pārskats (5. pielikums) AIFASP
AIF ienākumu un izdevumu pārskats (6. pielikums) AIFII
AIF neto aktīvu vērtību izmaiņu pārskats (7. pielikums) AIFNAVI
AIF ieguldītāju pārskats (8. pielikums) AIFIP
Informācijas sniegšana EVTI ** par AIF darbību
Pārskats EVTI par AIFP darbību AIFP 25. diena G
(vai pēc pieprasījuma, likvidējot AIF vai pēc AIFP licences anulēšanas)
Pārvaldnieks, kurš pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu (ES) Nr.  345/2013 *
Pārskats EVTI par AIF darbību AIF
* – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj/?locale=LV
** - EVTI Eiropas vērtspapīru un tirgus iestāde (ESMA - European Securities and Markets Authority)
G – gada informācija
P - pusgada informācija
C - ceturkšņa informācija

 

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki sagatavo un iesniedz:

  • Pārvaldnieka bilances pārskatu (1. pielikums);
  • Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķinu (2. pielikums);
  • Pārskatu par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi (3. pielikums)*;

* pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks par katru Latvijā reģistrētu AIF vai AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo un sniedz:

  • AIF vērtspapīru pārskatu (4. pielikums);
  • AIF aktīvu un saistību pārskatu (5. pielikums);
  • AIF ienākumu un izdevumu pārskatu (6. pielikums);
  • AIF neto aktīvu vērtību izmaiņu pārskatu (7. pielikums);
  • AIF ieguldītāju pārskatu (8. pielikums);

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki sagatavo un iesniedz:

  • Pārskatu EVTI par AIFP darbību;

I daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIFP" saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1. punktu, tai skaitā par galvenajiem tirgiem, kuros tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā, galvenajiem instrumentiem, ar kuriem tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā, un visu pārvaldīto AIF aktīvu vērtību;

  • Pārskatu EVTI par katru AIFP darbību;

II daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1. punktu, tai skaitā par trīs galvenajiem finansējuma avotiem, AIF veidu un ieguldījumu stratēģiju, galvenajiem riska darījumiem un svarīgākajām darījumu koncentrācijām;

III daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 24. panta 2. punktu, tai skaitā par tirgotajiem instrumentiem un individuālajiem riska darījumiem, AIF tirgus riska profilu, darījuma partnera riska profilu, likviditātes profilu, aizņēmumu un riska darījumu risku (ja vien AIFP to nesniedz saskaņā ar pārskatu veidnes IV daļu), stresa testu rezultātiem;

IV daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 24. panta 4. punktu, tai skaitā par aizņēmumu un riska darījumu risku, saistību īpatsvaru.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)


Reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk