Publicēts: 24.10.2023.

Reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un atbilstoši labākajai starptautiskajai tirgus dalībnieku uzraudzības praksei un pamatprincipiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu, lai veicinātu ieguldītāju interešu aizsardzību, finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktajam Latvijas Banka ir atbildīga par visaptverošu uzraudzību tādam reģistrētajam alternatīvo ieguldījumu pārvaldniekam, kurš dibina un pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar Regulu Nr.  346/2013 (skatīt Licencētu alternatīvo ieguldījumu pārvaldnieku uzraudzības procesu).

Savukārt tāda reģistrēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka uzraudzību, kurš nedibina un nepārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, Latvijas Banka veic saistībā ar pārvaldnieka reģistrācijas un informācijas sniegšanas Latvijas Bankai pienākumu izpildi, kā arī Regulas Nr.  1286/2014 prasību izpildi.

Ievērojot proporcionalitātes principu, neklātienes uzraudzības procesa ietvaros Latvijas Banka var pieprasīt sniegt informāciju reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem:

  • pēc pieprasījuma;
  • individuālajās pārbaudēs, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt konkrēta licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos;
  • horizontālajās pārbaudēs, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt visa uzraugāmā tirgus sektora darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos;
  • tematiskajās pārbaudēs, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt viena vai vairāku licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību atbilstoši noteiktai jomai vai tēmai, kritērijiem vai atsevišķam jautājumam;
  • ārkārtas pārbaudēs, kas tiek veiktas bez iepriekšējas brīdināšanas.

Regulāras informācijas sniegšana reģistrētam alternatīvo ieguldījumu pārvaldniekam ir jānodrošina atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma, Latvijas Bankas noteikumu, kā arī tieši piemērojamu Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.

Lai veicinātu reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku sektora attīstību, Latvijas Banka īsteno uz komunikāciju vērstu sadarbību ar tirgus dalībniekiem, kā arī nodrošina sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām.

Uzraudzības prioritātes

Latvijas Banka katru gadu nosaka uzraudzības prioritātes un pasākumu plānu, t.sk. par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, lai gūtu pārliecību par finanšu sektora noturību un ilgtspēju, kā arī finanšu institūciju darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un šo institūciju klientu interešu aizsardzību:

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes un plāns

Reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk