Publicēts: 24.10.2023. Aktualizēts: 14.02.2024.

Reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju dalībniekiem, klientiem un ieinteresētajām trešajām personām.

Reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku tīmekļvietnē publicētajai informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Publiskojamā informācija
Publiskošanas pamatojums Regulējums
Publiskošanas vieta
Publiskošanas termiņš
Fonda, kurš nodibināts kā lietu kopība, gada pārskats un konsolidētais gada pārskats
AIFPL 56. pants (10)
AIFPL 56. pants
Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
tīmekļa vietne vai cits piemērots informācijas nesējs vai vieta
ne vēlāk kā 10 dienas pēc to apstiprināšanas un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pārskata gada beigām
Fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūra
AIFPL 29. pants (1)
AIFPL 29. pants
mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota
pastāvīgi
PRIIP pamatinformācijas dokuments,ja pārvaldnieks pārvalda fondu, kura ieguldījumu daļas ir izplatītas ieguldītājiem, kas nav profesionāli ieguldītāji

Regula Nr.1286/2014 5. pants

Regula Nr. 2017/653 16. pants

Regula Nr.1286/2014

Regula Nr. 2017/653

tīmekļa vietne
pastāvīgi
Ar ilgtspēju saistītā informācija atbilstoši Regulai 2019/2088
Saīsinājums vai termins Pilnais nosaukums
Regula 1286/2014
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem
Regula 2017/653
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem
Regula 2019/2088
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē
AIFPL
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums
FITL
Finanšu instrumentu tirgus likums
tīmekļa vietne
tirgus dalībnieka tīmekļvietne, arī mājaslapa internetā

Reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk