Publicēts: 26.01.2024. Aktualizēts: 22.03.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

 Apzīmējums  Skaidrojums
amatpersona pārvaldnieka valdes locekļi un personas, kuras ir pilnvarotas pārvaldīt fondu, dot rīkojumus attiecībā uz fonda mantu vai rīkoties ar to pārvaldnieka vārdā
ieinteresētā persona pārvaldnieka valdes un padomes locekļi, amatpersonas, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu pārvaldnieka balsstiesīgo akciju, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki un bērni
informēšana tirgus dalībnieks var rīkoties, bet Latvijas Banka pieņem informāciju zināšanai
saskaņošana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav saņemts Latvijas Bankas aizliegums
atļaujas saņemšana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja ir saņemta Latvijas Bankas atļauja
EVTI Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
AIFPL Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums
FITL Finanšu instrumentu tirgus likums
Regula 231/2013 Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 231/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību
Regula 1286/2014 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem
Regula 2017/653 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem
Pamatnostādnes par likviditātes stresa testiem Pamatnostādnes par PVKIU un AIF likviditātes stresa testiem
NN 150 FKTK normatīvie noteikumi Nr. 150 " Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi"
NN 181 FKTK normatīvie noteikumi Nr. 181 "Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
NN 217 FKTK normatīvie noteikumi Nr. 217 "Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi"
NILLTPFN Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
AML vadlīnijas Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums

Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Personas vēlme iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību saskaņošana AIFPL 12.p. (2), (4) AIFPL 12.p. pirms attiecīgās darbības veikšanas
Personas vēlme izbeigt vai samazināt būtisku līdzdalību informēšana AIFPL 12.p. (16) AIFPL 12.p. pirms attiecīgās darbības veikšanas
Informāciju par personām, kuras pretendē uz būtisku līdzdalību  informēšana AIFPL 12.p. (3) AIFPL 12.p. pēc LB pieprasījuma

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš

Pārvaldnieka amatpersonu saskaņošana:

 • iesniegums par izmaiņām;
 • paziņojums par  amatpersonas amata kandidāta atbilstību un piemērotību;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
saskaņošana AIFPL 10.p. (11)

AIFPL 10.p. (1), (3), (4)

15.p.

nekavējoties

Izmaiņas pārvaldnieka akcionāru (dalībnieku) sastāvā:

 • iesniegums par izmaiņām;
 • pārvaldnieka akcionāru (dalībnieku) saraksts un ziņas par akcionāriem (dalībniekiem).
saskaņošana AIFPL 10.p. (11)

AIFPL 10.p. (1), (2), (11)

11.p.

nekavējoties
Izmaiņas pārvaldnieka ieinteresēto personu sarakstā saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL 10.p. (5) nekavējoties
Izmaiņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu sastāvā saskaņošana NILLTPFN 10.p. (1) NILLTPFN 10.-10.1 p. 30 dienu laikā pēc likuma subjekta statusa iegūšanas vai izmaiņām par šā likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku sastāvā

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Iesniegums par izmaiņām pārvaldnieka firmas nosaukumā, juridiskajā adresē, reģistrācijas numurā vai reģistrācijas vietā saskaņošana AIFPL 10.p. (11)

AIFPL 10.p. (1),

19.p. (1), (2)

nekavējoties. Firmas maiņas gadījumā iesniegumu par licences pārreģistrāciju iesniedz Latvijas Bankai 7 darbdienu laikā pēc firmas pārreģistrācijas komercreģistrā.
Paziņojums par pārvaldnieka reorganizācijas vai likvidācijas uzsākšanu informēšana AIFPL 21.p. (1) AIFPL 21.p. 10 dienu laikā pēc reorganizācijas vai likvidācijas lēmuma pieņemšanas

Iesniegums par alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldes tiesību nodošanai citam pārvaldniekam, kam pievienoti šādi dokumenti:

 • fonda pārvaldes tiesību nodošanas līgums;
 • fonda darbības noteikumu un fonda dibināšanas dokumenta, kā arī turētājbankas līguma grozījumi, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar pārvaldnieka maiņu.
atļaujas saņemšana AIFPL 38.p. (3) AIFPL 38.p. nekavējoties
Paziņojums un apraksts par pirmsizplatīšanu informēšana AIFPL 70.2 p.(3) AIFPL IX1 nodaļa 15 dienu laikā, kad uzsākta pirmsizplatīšana

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Organizatoriskā struktūra un tās grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL III nodaļa,
Regulas 231/2013 III nodaļa
nekavējoties
Vadības informācijas sistēmas apraksts un tā grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL III nodaļa,
Regulas 231/2013 III nodaļa
nekavējoties
Grāmatvedības politika un grāmatvedības uzskaites organizācijas galvenie principi un to grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL III nodaļa,
Regulas 231/2013 III nodaļa
nekavējoties
Risku pārvaldīšanas politika, procedūras un to grozījumi, t.sk. par likviditātes riska pārvaldīšanu

saskaņošana

AIFPL 10.p. (11)

Regulas 231/2013 41.p.

AIFPL III nodaļa,
Regulas 231/2013 III nodaļa
nekavējoties
Informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi un to grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL III nodaļa,
Regulas 231/2013 III nodaļas 6. iedaļa, NN 150
nekavējoties
Būtiskas izmaiņas*Izmaiņas, kas attiecas uz darbības procesiem, pārvaldības struktūru, sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, klientu bāzi vai darbības ģeogrāfiskajiem reģioniem, kā arī jaunu tehnoloģiju vai pakalpojumu ieviešanu.
dokumentos, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību.
saskaņošana AIFPL 10.p. (11) NILLTPFN 7.p. (1), (3),
8.p. (1), (2),
10.p (21),

AML vadlīnijas

nekavējoties
Atalgojuma politika un tās grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL III nodaļa,
Regulas 231/2013 III nodaļa
nekavējoties
Interešu konfliktu novēršanas procedūra un tās grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL III nodaļa,
Regulas 231/2013 III nodaļa
nekavējoties
Ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūras apraksts un tā grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL III nodaļa,
Regulas 231/2013 III nodaļa
nekavējoties
Politika sviras finansējuma izmantošanai un tās grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11)

AIFPL 10.p. (8), 25.p. (7),

Regulas 231/2013 II, V nodaļa

nekavējoties
Procedūra par pārvaldnieka pakalpojumu un papildpakalpojumu deleģēšanu un tās grozījumi saskaņošana

AIFPL 10.p. (11),

28.p. (7)

AIFPL 28.p.,

Regulas 231/2013 III nodaļas 8. iedaļa

nekavējoties
Cita informācija saskaņā ar Latvijas Bankas vai EVTI pieprasījumu informēšana AIFPL 59.p. (7) - atbilstoši pieprasījumā norādītajam termiņam

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Turētājbankas līgums un tā grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11)

AIFPL VI nodaļa,

Regulas 231/2013 IV nodaļa

nekavējoties
Alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldes līgums starp fondu un pārvaldnieku un tā grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11)

AIFPL 10.p. (8),

AIFPL no IV līdz X nodaļai,

Regula 231/2013

nekavējoties
Līgums pārvaldnieka pakalpojumu un papildpakalpojumu deleģēšanu un tā grozījumi saskaņošana AIFPL 28.p. (7)

AIFPL 28.p.,

Regula 231/2013 III nodaļas 8. iedaļa

vienu mēnesi pirms pakalpojuma deleģēšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš

Informācija par izmaiņām:

 • ieguldījumu stratēģijā;
 • riska profilā;
 • informācijā par galveno fondu, ja fonds ir pakārtotais fonds
saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL 10.p. (8),
AIFPL IV, V nodaļa, Regula 231/2013 II nodaļa
nekavējoties
Fonda dibināšanas dokuments un tā grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL 10.p. (8),
AIFPL IV - X nodaļai, Regula 231/2013
nekavējoties
Fonda darbības noteikumi un to grozījumi saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL no IV līdz X nodaļai,
Regula 231/2013
nekavējoties
Statūti vai to grozījumi, ja alternatīvo ieguldījumu fonds dibināts kā akciju sabiedrība saskaņošana AIFPL 46.p. (12) AIFPL 46.p. pirms tam, kad izsludināts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu
Stresa testa rezultāti informēšana AIFPL 59.p. (2) 5. punkts

AIFPL 25.p., 26.p.,

Regulas 231/2013 III nodaļas 4. iedaļa,

Pamatnostādnes par likviditātes stresa testiem

reizi gadā
Pamatinformācijas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši Regulai (ES) Nr. 1286/2014, un tā izmaiņas  saskaņošana AIFPL 10.p. (11) Regula 1286/2014, Regula 2017/653 nekavējoties
Alternatīvo ieguldījumu fonda, kurš nodibināts kā lietu kopība, gada pārskats informēšana AIFPL 56.p. (11)

AIFPL 56.p.

Regulas 231/2013 V nodaļas 1. iedaļa,

FITL, NN 217, NN 181

ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc pārskata gada beigām 
Dokuments un tā izmaiņas, kurā apraksta un skaidro, kā pārvaldnieka ieguldījumu stratēģijā tiek iekļauta akcionāra tiesību izmantošana šīs akciju sabiedrības pārvaldē, ja fonda ieguldījumu politika paredz ieguldīt fonda līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū. saskaņošana AIFPL 10.p. (11) AIFPL 10.p. (81),
60.1p.
nekavējoties
Paziņojums par pilnsapulces sasaukšanu informēšana AIFPL 37.p. (5) AIFPL 37.p. nekavējoties

Dokumenti par alternatīvo ieguldījumu fonda reorganizāciju:

 • pārvaldnieka valdes lēmumu par fondu vai apakšfondu apvienošanu un tā pamatojumu;
 • pārvaldnieka apvienotā fonda dibināšanas dokumentu un fonda darbības noteikumus;
 • fondu vai apakšfondu finanšu pārskatus.
atļaujas saņemšana AIFPL 39.p. (5) AIFPL 39.p. nekavējoties
Paziņojums par alternatīvo ieguldījumu fonda likvidācijas uzsākšanu informēšana AIFPL 40.p. (3) AIFPL 40.p. 10 darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par fonda likvidāciju
Pārskats par alternatīvo ieguldījumu fonda likvidācijas gaitu informēšana AIFPL 40.p. (19) AIFPL 40.p. reizi mēnesī
Paziņojums par alternatīvo ieguldījumu fonda likvidācijas pabeigšanu informēšana AIFPL 40.p. (19) AIFPL 40.p. (19) 10 darbdienu laikā pēc likvidācijas pabeigšanas
Paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu regulētā tirgū neiekļautā sabiedrībā informēšana AIFPL 62.p. (1) AIFPL 62.p. (1) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā, kopš fonds ieguvis vai atsavinājis balsstiesīgās akcijas (daļas) sabiedrībā
Paziņojums par kontroles iegūšanu regulētā tirgū neiekļautā sabiedrībā informēšana AIFPL 62.p. (2) AIFPL 62.p. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc minētā fakta

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Latvijā licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka paziņojums par dalībvalsts alternatīvo ieguldījumu fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu Latvijā, kā arī citi dokumenti un informācija atļaujas saņemšana AIFPL 66.p. (3) AIFPL 66.p. pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Grozījumi dokumentos un informācijā, kas iesniegta, lai Latvijā licencēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks saņemtu atļauju izplatīt dalībvalsts alternatīvo ieguldījumu fonda ieguldījumu daļas Latvijā atļaujas saņemšana AIFPL 66.p. (7) AIFPL 66.p. mēnesi pirms šo grozījumu stāšanās spēkā, par neplānotiem grozījumiem - nekavējoties pēc to stāšanās spēkā 
Latvijā licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka paziņojums par dalībvalsts alternatīvo ieguldījumu fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu citās dalībvalstīs, kā arī citi dokumenti un informācija atļaujas saņemšana AIFPL 67.p. (3) AIFPL 67.p. pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Grozījumi dokumentos un informācijā, kas iesniegta, lai Latvijā licencēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks saņemtu atļauju izplatīt dalībvalsts alternatīvo ieguldījumu fonda ieguldījumu daļas citās dalībvalstīs atļaujas saņemšana AIFPL 67.p. (9) AIFPL 67.p. 30 dienas pirms šo grozījumu izdarīšanas, par neplānotiem grozījumiem - nekavējoties
Latvijā licencēta pārvaldnieka paziņojums par dalībvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanu citās dalībvalstīs informēšana AIFPL 67.1p. (1) AIFPL 67.1 p. pirms attiecīgās darbības pārtraukšanas
Latvijā licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka iesniegums par citā dalībvalstī dibināta alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldīšanu vai pakalpojumu sniegšanu, kā arī citi dokumenti un informācija atļaujas saņemšana AIFPL 69.p. (2) AIFPL 69. p. pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Latvijā licencēta pārvaldnieka paziņojums par ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu Latvijā un citās dalībvalstīs, kā arī citi dokumenti un informācija un to grozījumi atļaujas saņemšana AIFPL 72.p. (3), (7) AIFPL 72.p.,
66.p.
pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Grozījumi dokumentos un informācijā, kas iesniegta, lai Latvijā licencēts pārvaldnieks saņemtu atļauju par ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu Latvijā un citās dalībvalstīs atļaujas saņemšana AIFPL 72.p. (12) AIFPL 72.p.,
66.p.
mēnesi pirms šo grozījumu stāšanās spēkā, par neplānotiem grozījumiem - nekavējoties pēc to stāšanās spēkā 
Ārvalsts pārvaldnieka iesniegums par atsauces dalībvalsts maiņu pirms stratēģijas maiņas atļaujas saņemšana AIFPL 77.p. (1)

AIFPL 77. p.,
75. p.

nekavējoties
Latvijā licencēta ārvalsts pārvaldnieka paziņojums par dalībvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu Latvijā vai citā dalībvalstī informēšana AIFPL 78.p. (1), (2) AIFPL 77. pants,
66. p.,
67. p.
pirms attiecīgās darbības pārtraukšanas
Latvijā licencēta ārvalsts pārvaldnieka paziņojums par ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu Latvijā vai citā dalībvalstī informēšana AIFPL 79.p. (2), (3) AIFPL 77. pants,
72. p.,
66. p.,
67. p.,
68. p.
pirms attiecīgās darbības pārtraukšanas
Latvijā vai citā dalībvalstī licencēta ārvalsts pārvaldnieka iesniegums par citā dalībvalstī dibināta fonda tiešu vai ar filiāles starpniecību pārvaldīšanu un citi dokumenti atļaujas saņemšana AIFPL 80.p. (2) AIFPL 80. p.,
69. p.,
70. p.
pirms attiecīgās darbības uzsākšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot uz e-adresi elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.


Licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk