Publicēts: 24.10.2023.

Licencētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju dalībniekiem, klientiem un ieinteresētajām trešajām personām.

Licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka tīmekļvietnē publicētajai informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Publiskojamā informācija Publiskošanas pamatojums Regulējums Publiskošanas vieta Publiskošanas termiņš
Fonda, kurš nodibināts kā lietu kopība, gada pārskats un konsolidētais gada pārskats
AIFPL 56. pants (10)
AIFPL 56. pants, Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
tīmekļa vietne vai cits piemērots informācijas nesējs vai vieta
ne vēlāk kā 10 dienas pēc to apstiprināšanas un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pārskata gada beigām
AIFPL 56. pants (12)
AIFPL 56. pants, FITLSlēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
Saskaņā ar FITL
ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām
Atvērtā fonda, kurš nodibināts kā komercsabiedrība, gada pārskats un konsolidētais gada pārskats
AIFPL 57. pants (8)
AIFPL 57. pants,Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
tīmekļa vietne vai cits piemērots informācijas nesējs vai vieta
ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pārskata gada beigām
Fonda, kurš nodibināts kā komercsabiedrība, gada pārskats un konsolidētais gada pārskats
AIFPL 57. pants (9)
AIFPL 57. pants,
FITL
Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi,
Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
Saskaņā ar FITL
ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām
Ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu un
pārvaldnieka balsojumi akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs
AIFPL 60.1 pants (4), (5) un (7)
AIFPL 60.1 pants
pārvaldnieka vai pārvaldnieka akcionāra mājaslapa internetā
katru gadu līdz 1. augustam
Fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūra
AIFPL 29. pants (1)
AIFPL 29. pants
mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota
pastāvīgi
Informāciju par īstenoto atalgojuma politiku un praksi attiecībā uz riska profilu ietekmējošiem amatiem
Normatīvo noteikumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem 21. punkts

AIFPL 24. pants (1), (2)

Normatīvo noteikumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem 3. nodaļa

mājaslapā internetā
pārvaldnieks publicē ne retāk kā vienu reizi gadā, vienlaikus ar gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu
PRIIP pamatinformācijas dokuments,
ja pārvaldnieks pārvalda fondu, kura ieguldījumu daļas ir izplatītas ieguldītājiem, kas nav profesionāli ieguldītāji

Regula Nr.1286/2014 5. pants

Regula Nr. 2017/653 16. pants

Regula Nr.1286/2014

Regula Nr. 2017/653

tīmekļa vietne
pastāvīgi
Ar ilgtspēju saistītā informācija atbilstoši Regulai 2019/2088
Saīsinājums vai termins Pilnais nosaukums
Regula 1286/2014
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem
Regula 2017/653
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem
Regula 2019/2088 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē
AIFPL Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums
FITL Finanšu instrumentu tirgus likums
tīmekļa vietne tirgus dalībnieka tīmekļvietne, arī mājaslapa internetā

Licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk