Publicēts: 03.01.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas licencētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums

Pārskata modulis

Iesniegšanas  termiņš

Periodiskums

Pārskatu iesniedz

Pārskati, kas raksturo alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību

Pārvaldnieka bilances pārskats
(1. pielikums)

AIFPBP

20. diena

C

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins
(2. pielikums)

AIFPPZA

20. diena

C

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Pārskats par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi
(3. pielikums)

AIFPPELKPI

20. diena

C

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Pārskati, kas raksturo alternatīvo ieguldījumu fondu darbību 

AIF vērtspapīru pārskats
(4. pielikums)

AIFVP

20. diena

P

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

AIF aktīvu un saistību pārskats
(5. pielikums)

AIFASP

20. diena

P

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

AIF ienākumu un izdevumu pārskats
(6. pielikums)

AIFII

20. diena

P

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

AIF neto aktīvu vērtību izmaiņu pārskats
(7. pielikums)

AIFNAVI

20. diena

P

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

AIF ieguldītāju pārskats
(8. pielikums)

AIFIP

20. diena

P

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Informācijas sniegšana EVTI * par AIF darbību 

Pārskats EVTI par AIFP darbību

AIFP

25. diena

G

(vai pēc pieprasījuma, likvidējot AIF vai pēc AIFP licences anulēšanas)

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Pārskats EVTI par AIF darbību

AIF

* - EVTI Eiropas vērtspapīru un tirgus iestāde (ESMA - European Securities and Markets Authority)
G – gada informācija
P - pusgada informācija
C - ceturkšņa informācija

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki sagatavo un iesniedz:

  • Pārvaldnieka bilances pārskatu (1. pielikums);
  • Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķinu (2. pielikums);
  • Pārskatu par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi (3. pielikums);

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks par katru Latvijā reģistrētu AIF vai AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo un sniedz:

  • AIF vērtspapīru pārskatu (4. pielikums);
  • AIF aktīvu un saistību pārskatu (5. pielikums);
  • AIF ienākumu un izdevumu pārskatu (6. pielikums);
  • AIF neto aktīvu vērtību izmaiņu pārskatu (7. pielikums);
  • AIF ieguldītāju pārskatu (8. pielikums);

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki sagatavo un iesniedz:

Pārskatu EVTI par AIFP darbību;

I daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIFP" saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1. punktu, tai skaitā par galvenajiem tirgiem, kuros tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā, galvenajiem instrumentiem, ar kuriem tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā, un visu pārvaldīto AIF aktīvu vērtību;

Pārskatu EVTI par katru AIFP darbību;

II daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1. punktu, tai skaitā par trīs galvenajiem finansējuma avotiem, AIF veidu un ieguldījumu stratēģiju, galvenajiem riska darījumiem un svarīgākajām darījumu koncentrācijām;

III daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 24. panta 2. punktu, tai skaitā par tirgotajiem instrumentiem un individuālajiem riska darījumiem, AIF tirgus riska profilu, darījuma partnera riska profilu, likviditātes profilu, aizņēmumu un riska darījumu risku (ja vien AIFP to nesniedz saskaņā ar pārskatu veidnes IV daļu), stresa testu rezultātiem;

IV daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 24. panta 4. punktu, tai skaitā par aizņēmumu un riska darījumu risku, saistību īpatsvaru.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)


Licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk