Publicēts: 24.10.2023.

Licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības mērķi un uzdevumi

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un atbilstoši labākajai starptautiskajai tirgus dalībnieku uzraudzības praksei un pamatprincipiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu, lai veicinātu ieguldītāju interešu aizsardzību, finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktajam Latvijas Banka ir atbildīga par:

  • licencēta pārvaldnieka;
  • pārvaldnieka, kurš dibina un pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013;
  • pārvaldnieka, kurš dibina un pārvalda Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013;
  • turētājbankas

uzraudzību saskaņā ar šo likumu un tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Ievērojot proporcionalitātes principu, Latvijas Banka veic uz nākotni vērstu un uz risku ietekmes novērtēšanu balstītu tirgus dalībnieku darbības uzraudzību, savlaicīgi piemērojot dažādus uzraudzības pasākumus.

Uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošināt licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbības stabilitāti un savlaicīgu risku, to iespējamās ietekmes un cēloņu konstatēšanu, lai mazinātu vai novērstu darbības riskus un to ietekmi uz alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldītājiem un finanšu un kapitāla tirgu kopumā. Izvēloties uzraudzības pasākumus, par prioritāri tiek noteiktas darbības pret riskiem ar augstu iestāšanās varbūtību un būtisku negatīvo ietekmi, ņemot vērā darbības specifiku un ietekmi finanšu tirgū, tās struktūru un sniegtā pakalpojuma sarežģītību, tādējādi nodrošinot proporcionalitātes principa ievērošanu.

Uzraudzības procesā izmantotie rīki

Uz nākotni vērsts un uz risku ietekmes novērtēšanu balstīts uzraudzības process notiek, izmantojot dažādas uzraudzības pieejas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un visaptverošu Latvijas Bankas veiktu licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbības uzraudzību:

Neklātienē tiek veikta licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību raksturojošo rādītāju analīze, pievēršot uzmanību finanšu rādītāju kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām un regulējošo prasību izpildei ar mērķi identificēt un novērtēt katra licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai piemītošos būtiskos riskus.

Uzraudzības procesā veiktajās neklātienes un klātienes pārbaudēs, tiek analizēti licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību raksturojošie rādītāji un darbības aspekti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbības rādītājiem un regulējošo prasību izpildes aspektiem, kuru kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas varētu radīt jaunus darbības riskus vai padziļināt pastāvošo risku ietekmi uz licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un visa finanšu tirgus darbību kopumā.

Uzraudzības ietvaros tiek iniciēti un veikti uzraudzības pasākumi, kas vērsti uz risku novērtēšanas procesā vai pārbaužu rezultātā atklāto darbības vai prasību izpildes nepilnību vai konstatēto trūkumu un neatbilstību novēršanu ar mērķi savlaicīgi mazināt to negatīvo ietekmi uz licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbību un finanšu tirgu kopumā un veicināt licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbības stabilitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Individuālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt konkrētas licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Horizontālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt visa alternatīvo ieguldījumu fondu sektora darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Tematiskās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt viena vai vairāku licencēto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību atbilstoši noteiktiem kritērijiem, noteiktā jomā, saistībā ar noteiktu tematu vai atsevišķu jautājumu.

Ārkārtas pārbaudes, kas tiek veiktas bez iepriekšējas licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka brīdināšanas.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, izpildītu noteiktos uzdevumus un veicinātu licencēto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku attīstību, Latvijas Banka īsteno uz komunikāciju vērstu sadarbību ar tirgus dalībniekiem, kā arī nodrošina sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām.

Uzraudzības prioritātes

Licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzības prioritātes izriet no Latvijas Bankas noteiktajām visa finanšu tirgus uzraudzības prioritātēm:

  • klātienes un neklātienes pārbaužu veikšana saskaņā ar apstiprināto uzraudzības pasākumu plānu.
  • klātienes un neklātienes uzraudzības procesa pilnveidošana, papildinot klātienes un neklātienes uzraudzības metodoloģisko ietvaru atbilstoši izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos.

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes un plāns

Risku novērtēšanas process

Ar risku novērtēšanas procesa palīdzību tiek identificēti, analizēti un novērtēti licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībai piemītošie riski. Tiek novērtētas arī tirgus dalībnieku lietotās metodes šo risku pārvaldībai, to kvalitāte, pietiekamība un atbilstība darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai. 

Risku novērtēšanas procesā Latvijas Banka izmanto šādus rīkus:

Agrīnā brīdinājuma rādītāju sistēma

Ar to tiek pārraudzītas būtisku ar regulējošo prasību izpildi saistītu finanšu rādītāju novirzes. Šīs pārraudzības mērķis ir savlaicīgi identificēt situācijas vai tendences, kas varētu apdraudēt licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku finansiālās darbības stabilitāti.

Šā procesa ietvaros tiek veikta dažādu rādītāju noviržu un to savstarpējās sakarības un atkarības padziļināta analīze, lai nepieciešamības gadījumā varētu noteikt papildu uzraudzības un administratīvos pasākumus.

Visaptverošu ikgadēju risku novērtējumu

Risku vērtējums ietver kategorijas un parametrus, kas aptver licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku finanšu un nefinanšu darbību.

Veicot riska vērtējumu, par pamatu tiek ņemti Latvijas Bankas uzraudzības procesā iegūtie novērojumi un konstatējumi konkrētajā periodā, veikto klātienes un neklātienes pārbaužu rezultāti un secinājumi.

Risku novērtēšanas rezultātā katram licencētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam tiek noteikta riska pakāpe robežās no "1" līdz "4", kas savienojumā ar ietekmi tirgū veido uzraudzības intensitātes līmeni, kurš var būt diapazonā no zema līdz augstam. Uzraudzības intensitātes līmenis norāda uz uzraudzības pasākumu nepieciešamību un atsevišķu aspektu padziļinātu izpēti un pārraudzību nākotnes periodos.

Vairāk informācijas skatīt Uzraudzības intensitātes līmeņa noteikšanas modelī:

 

 

Risku novērtēšanas procesa rezultātu (uzraudzības intensitāti) izmanto efektīvai licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzībai, tostarp, nosakot prioritātes un uzraudzības pasākumu intensitāti un plānojot darbības pārbaudes, nosakot to apjomu, mērķi un biežumu atbilstoši proporcionalitātes principam.


Licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk