Publicēts: 28.11.2022. Aktualizēts: 04.08.2023.

Ko ņemt vērā, izvēloties pensiju plānu

Dalībniekiem jāizvērtē:

  • pensiju plāna ieguldījumu politika: jaunākiem dalībniekiem atbilstošāka būs aktīvāka politika, bet tuvojoties pensijas vecumam, būtu jāapsver iespēja pārskaitīt uzkrāto kapitālu uz plānu ar konservatīvāku politiku;
  • uz dalībnieku attiecinātās komisijas maksas;
  • citi aspekti, kas dalībniekam liekas svarīgi (piemēram, zaļas investīcijas).

Pirms dalības līguma slēgšanas pensiju fondam ir pienākums dalībnieku iepazīstināt ar pensiju plāna nosacījumiem, īpaši izskaidrojot uz dalībnieku attiecināmās komisijas maksas un izstāšanās no pensiju plāna nosacījumus.

Kur iegūt informāciju par savu uzkrājumu

Reizi gadā pensiju fonds sagatavo dalībniekam individuālā konta pārskatu, kurā norāda veiktās iemaksas, veiktos atskaitījumus izdevumu segšanai, ienākumus no iemaksu ieguldīšanas un uzkrāto kapitālu pārskata sākumā un beigās. Papildus informāciju pensiju fonds sagatavo pēc dalībnieka pieprasījuma.

Pensiju fonda mājaslapā regulāri tiek publicēta informācija par pensiju plānu ieguldījumu ienesīgumu, kā arī cita dalībniekiem noderīga informācija.

Uzkrātā kapitāla izmaksa

Kad pensiju 3. līmeņa dalībnieks var saņemt uzkrātā kapitāla izmaksu?

Pensiju plānā uzkrāto kapitālu dalībnieks var saņemt, sasniedzot pensiju plānā noteikto vecumu, bet ne ātrāk kā 55 gadu vecumā. Izmaksa pirms pensijas plānā noteiktā vecuma ir iespējama tikai, ja dalībnieks kļūst par 1. grupas invalīdu uz mūžu.

Dalībnieka nāves gadījumā izmaksu veic mantiniekiem vai dalībnieka norādītajai personai, ja dalībnieks veicis šādu norādi par personu.

Vai, sasniedzot pensijas vecumu, dalībnieks var saņemt visu uzkrāto kapitālu uzreiz?

Sasniedzot pensiju plānā noteikto vecumu, dalībnieks var izvēlēties:

  • saņemt visu uzkrāto kapitālu uzreiz,
  • izņemt tikai daļu kapitāla uzreiz, bet atlikušo daļu vēlāk,
  • saņemt periodiskas kapitāla izmaksas, līdz viss uzkrātais kapitāls ir izmaksāts, vienojoties ar pensiju fondu par regularitāti un summu.

Tev ir tiesības mainīt pensiju plānu vai pensiju fondu

Pensiju 3. līmeņa dalībnieks var pārskaitīt savu uzkrāto kapitālu uz citu pensiju plānu tajā pašā vai citā pensiju fondā, iesniedzot atbilstošu iesniegumu un norādot, uz kuru pensiju plānu kapitālu pārskaitīt. Pirms tam dalībniekam jānoslēdz dalības līgums par dalību izvēlētajā pensiju plānā, lai pensiju fonds varētu veikt pārskaitījumu uz dalībnieka individuālo kontu šajā plānā.

Uzkrātais kapitāls ir tavs īpašums

Viss individuālajā kontā uzkrātais kapitāls ir dalībnieka īpašums un tiek turēts šķirti no pensiju fonda, līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas līdzekļiem, un ne pensiju fonds, ne banka nevar pretendēt uz šiem līdzekļiem. Pensiju fonda vai turētājbankas maksātnespējas gadījumā šie līdzekļi tiek pārskaitīti citam pensiju fondam vai veikta turētājbankas nomaiņa.