Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 16.06.2023.

Ieguldītāju aizsardzības likums nosaka ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbības vispārīgos principus, tās darbībai nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšanas un kompensāciju izmaksas kārtību.

Gadījumos, kad Latvijas Banka konstatē, ka ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas saņēmis Latvijas Bankas speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, vai tā filiāles ārvalstīs, kas nav pievienojušās ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmai, nespēj pilnā apmērā un termiņos izpildīt savas saistības, vai stājies spēkā tiesas spriedums par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas pasludināšanu vai likvidāciju, ieguldītājiem ir tiesības saņemt kompensāciju.

Kompensāciju aprēķina un izmaksā tikai tam ieguldītājam, kuram atbilstoši Ieguldījumu aizsardzības likuma noteikumiem ir tiesības uz kompensācijas saņemšanu neizpildīto saistību apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, neatkarīgi no ieguldītājam atvērto kontu skaita. Kompensāciju izmaksā eiro. Tas neattiecas uz tiem gadījumiem, kad ieguldītāji cietuši zaudējumus finanšu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai finanšu instrumenti kļuvuši nelikvīdi.

Kompensāciju izmaksā par:

 • finanšu instrumentiem atbilstoši ieguldītājam piederošo finanšu instrumentu tirgus cenai dienā, kad tikusi konstatēta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja nespēja izpildīt savas saistības;
 • naudas līdzekļiem, ja par tiem nepienākas garantētā atlīdzība atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam.

Finanšu līdzekļus kompensāciju izmaksām nodrošina ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieki proporcionāli to daļai kopējā ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfelī.

Latvijas Banka nosaka kārtību un termiņus, kādā tiek veikta kompensāciju izmaksa. Kompensācija tiek izmaksāta tiem ieguldītājiem, kuri iesnieguši pieteikumu par kompensāciju par neizpildītajām saistībām. Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš ieguldītājam kļuvis zināms, ka ieguldījumu pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis savas saistības, bet ne vēlāk kā piecus gadus no saistību izpildes dienas. Kompensācijas izmaksas tiek veiktas trīs mēnešus pēc dienas, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma atzīšanu par pamatotu.

Ieguldītāju aizsardzības likuma 7. pantā ir noteikts, kad kompensāciju neizmaksā.

Ieguldījumu sistēmas dalībniekiem ir pienākums informēt savus esošos un topošos klientus (ieguldītājus) par savu dalību sistēmā un kompensācijas apmēru par neizpildītām saistībām, kā arī par Ieguldītāju aizsardzības likuma prasībām, lai ieguldītājs varētu saņemt kompensāciju.

Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieki

 • "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS
 • AS "Aquarium Investments" IPS
 • AS "Rietumu Asset Management" IPS
 • Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Investment Management"
 • Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management"
 • Integrum Asset Management IPAS
 • IPAS "Indexo"
 • Luminor Asset Management IPAS
 • SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS
 • "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
 • AS Alphinox Quality
 • AS Mintos Marketplace
 • AS TWINO Investments
 • Dukascopy Europe IBS AS
 • Indemo SIA
 • SIA "Capitalia Investment Services"
 • SIA "DN Operator"
 • SIA "Viainvest"
 • SIA Nectaro
 • Akciju sabiedrība "LPB Bank"
 • Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"
 • Akciju sabiedrība "Citadele banka"
 • Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"
 • AS "Industra Bank"
 • AS "SEB banka"
 • BluOr Bank AS
 • Luminor Bank AS Latvijas filiāle
 • OP Corporate Bank Plc filiāle Latvijā
 • Signet Bank AS
 • "Swedbank" AS
 • Baltic International Bank SE (12.12.2022. FKTK pieņēma lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE)

Ieguldījumu aizsardzības sistēma