Publicēts: 26.11.2022.

Nē, uz noguldījumiem ārvalstu banku filiālēs, kuras nav Noguldījumu garantiju fonda dalībnieces, attiecas tās valsts noguldījumu garantiju sistēma, kurā banka ir reģistrēta.

Valsts garantē katram klientam katrā Latvijas bankā vai krājaizdevu sabiedrībā 100 000 eiro, noguldījumu nepieejamības gadījumā nodrošinot izmaksu no Noguldījumu garantiju fonda, kura līdzekļu uzkrāšanu un pārvaldīšanu, kā arī atlīdzības izmaksas veic Latvijas Banka.

Atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās apmērā, kas nepārsniedz 100 000 eiro visos kontos kopā, ieskaitot kontus, kas atvērti iestādes filiālēs. Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem u.c. Par noguldījumiem, kas nepārsniedz 100 000 eiro, atlīdzība tiek izmaksāta pilnā noguldījuma apmērā.

Jā, peļņas procenti tiek iekļauti izmaksājamās atlīdzības summā, iekļaujot tos procentus, kas aprēķināti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai.

Atbilstoši likumam garantētā atlīdzība tiek izmaksāta eiro. Ja noguldījumi ir bijuši citās valūtās, tos konvertē eiro.

Normatīvie akti neparedz šādu kompensāciju.

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro pienākas visiem bankas un krājaizdevu sabiedrības klientiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan rezidentiem, gan nerezidentiem. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu kontiem bankā (ja šo iestāžu budžets nepārsniedz 500 000 eiro). Citi izņēmumi, kad nepienākas garantētā atlīdzība, ir aprakstīti Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā.

Ja banka vai krājaizdevu sabiedrība būs savlaicīgi identificējusi katru šo noguldītāju, tās maksātnespējas gadījumā katrs noguldītājs varēs pretendēt uz pilnu garantēto atlīdzību 100 000 eiro apmērā.

Ja klienta noguldījums bijis mazāks par 10 eiro un divu gadu laikā pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas ar to nav veikti nekādi darījumi, tad garantētā atlīdzība nepienākas. Citi izņēmumi, kad nepienākas garantētā atlīdzība, ir aprakstīti Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā.

Nē, subordinētais aizdevums ir viens no izņēmumiem, par kuru nepienākas garantētā atlīdzība.

Bankas un krājaizdevu sabiedrības grāmatvedības reģistros ir saglabāta informācija par visiem klientiem, kuriem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un to noguldījumu apmēru. Šo informācijas bāzi uzrauga un pārbauda arī Latvijas Banka.

Jā, ir daži darījumu veidi, kuros iesaistītajām fiziskajām personām ir tiesības pretendēt vēl uz papildu atlīdzību (līdz 200 000 eiro), t.i., kopā ar standarta garantiju kopā līdz 300 000 eiro. Šāds gadījums ir, ja pēdējos trīs mēnešos kontā ieskaitītie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu.

Lai saņemtu papildu atlīdzību, klientam jāiesniedz bankā vai krājaizdevu sabiedrībā iesniegums kopā ar dokumentiem, kas apliecina, ka noguldījums atbilst minētajiem kritērijiem.

Nē, garantētās atlīdzības izmaksa šādam klientam tiks nodrošināta tikai par summu, kas klientam bija pieejama noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā.

Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrators ir vērsis piedziņu pret klienta finanšu līdzekļiem bankā, attiecīgi piedzenamā summa līdz valsts garantijas limitam 100 000 eiro tiks pārskaitīta zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu administratoram. Ja pēc norēķināšanās ar tiesu izpildītāju vai nodokļu administratoru daļa no apķīlātas summas tiks atbrīvota, klientam būs iespēja saņemt atlikušo garantēto atlīdzību vēlāk.

Šajā gadījumā piecu gadu noilgums (kura laikā var saņemt garantēto atlīdzību) tiek skaitīts no dienas, kad garantētā atlīdzība vai tās daļa kļuvusi brīvi pieejama klientam.

Par garantētās atlīdzības izmaksas (gan fiziskām, gan juridiskām personām) kārtību, vietu un laiku Latvijas Bankas padome pieņem lēmumu un par to paziņo gan Latvijas Bankas mājaslapā, gan bankā/ krājaizdevu sabiedrībā, gan medijos.

Noguldītāji var saņemt garantēto atlīdzību piecu gadu laikā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

Informācija par Noguldījumu garantiju fondā uzkrātiem līdzekļiem ir pieejama ceturkšņa bilances pārskatā.

Aktuālā bilance skatāma tīmekļvietnes sadaļā par Noguldījumu garantiju fondu.

Klienti, kuru noguldītās summas ir lielākas par 100 000 eiro, varēs pieteikt savas kreditora prasības bankas vai krājaizdevu sabiedrības likvidācijas procesa ietvaros, tiklīdz likvidators sāks pieņemt šādas prasības.