Publicēts: 26.11.2022.

Vai uz noguldījumiem Bigbank AS Latvijas filiālē, Luminor Bank AS Latvijas filiālē, OP Corporate Bank Plc Latvijas filiālē un TF Bank AB Latvijas filiālē attiecas Latvijas Noguldījumu garantiju fonda garantijas?

Nē, uz noguldījumiem ārvalstu banku filiālēs, kuras nav Noguldījumu garantiju fonda dalībnieces, attiecas tās valsts noguldījumu garantiju sistēma, kurā banka ir reģistrēta.

Cik lielu summu valsts izmaksās katram bankas vai krājaizdevu sabiedrības klientam?

Valsts garantē katram klientam katrā Latvijas bankā vai krājaizdevu sabiedrībā 100 000 eiro, noguldījumu nepieejamības gadījumā nodrošinot izmaksu no Noguldījumu garantiju fonda, kura līdzekļu uzkrāšanu un pārvaldīšanu, kā arī atlīdzības izmaksas veic Latvijas Banka.

Par kāda veida līdzekļiem bankā vai krājaizdevu sabiedrībā klientam pienākas garantētā atlīdzība?

Atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās apmērā, kas nepārsniedz 100 000 eiro visos kontos kopā, ieskaitot kontus, kas atvērti iestādes filiālēs. Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem u.c. Par noguldījumiem, kas nepārsniedz 100 000 eiro, atlīdzība tiek izmaksāta pilnā noguldījuma apmērā.

Vai aprēķinātajā atlīdzībā tiek iekļauti arī noguldījumu procenti?

Jā, peļņas procenti tiek iekļauti izmaksājamās atlīdzības summā, iekļaujot tos procentus, kas aprēķināti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai.

Kādā valūtā var saņemt garantēto atlīdzību?

Atbilstoši likumam garantētā atlīdzība tiek izmaksāta eiro. Ja noguldījumi ir bijuši citās valūtās, tos konvertē eiro.

Vai tiek kompensēti valūtas konvertācijas zaudējumi?

Normatīvie akti neparedz šādu kompensāciju.

Kam pienākas garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro?

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro pienākas visiem bankas un krājaizdevu sabiedrības klientiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan rezidentiem, gan nerezidentiem. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu kontiem bankā (ja šo iestāžu budžets nepārsniedz 500 000 eiro). Citi izņēmumi, kad nepienākas garantētā atlīdzība, ir aprakstīti Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā.

Kas notiks, ja vairākiem klientiem bijis kopīgs noguldījums, kas kopsummā ir lielāks par standarta atlīdzību?

Ja banka vai krājaizdevu sabiedrība būs savlaicīgi identificējusi katru šo noguldītāju, tās maksātnespējas gadījumā katrs noguldītājs varēs pretendēt uz pilnu garantēto atlīdzību 100 000 eiro apmērā.

Vai garantētā atlīdzības pienākas arī par 1 eiro?

Ja klienta noguldījums bijis mazāks par 10 eiro un divu gadu laikā pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas ar to nav veikti nekādi darījumi, tad garantētā atlīdzība nepienākas. Citi izņēmumi, kad nepienākas garantētā atlīdzība, ir aprakstīti Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā.

Vai garantētā atlīdzība pienākas par subordinēto aizdevumu bankai?

Nē, subordinētais aizdevums ir viens no izņēmumiem, par kuru nepienākas garantētā atlīdzība.

Kā tiek noteikta izmaksājamā garantētās atlīdzības summa?

Bankas un krājaizdevu sabiedrības grāmatvedības reģistros ir saglabāta informācija par visiem klientiem, kuriem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un to noguldījumu apmēru. Šo informācijas bāzi uzrauga un pārbauda arī Latvijas Banka.

Vai iespējams saņemt lielāku garantēto atlīdzību un kam tāda pienākas?

Jā, ir daži darījumu veidi, kuros iesaistītajām fiziskajām personām ir tiesības pretendēt vēl uz papildu atlīdzību (līdz 200 000 eiro), t.i., kopā ar standarta garantiju kopā līdz 300 000 eiro. Šāds gadījums ir, ja pēdējos trīs mēnešos kontā ieskaitītie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu.

Kas jādara, lai saņemtu papildu atlīdzību?

Lai saņemtu papildu atlīdzību, klientam jāiesniedz bankā vai krājaizdevu sabiedrībā iesniegums kopā ar dokumentiem, kas apliecina, ka noguldījums atbilst minētajiem kritērijiem.

Vai klients saņems garantēto atlīdzību, ja konts bankā ir apķīlāts?

Nē, garantētās atlīdzības izmaksa šādam klientam tiks nodrošināta tikai par summu, kas klientam bija pieejama noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā.

Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrators ir vērsis piedziņu pret klienta finanšu līdzekļiem bankā, attiecīgi piedzenamā summa līdz valsts garantijas limitam 100 000 eiro tiks pārskaitīta zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu administratoram. Ja pēc norēķināšanās ar tiesu izpildītāju vai nodokļu administratoru daļa no apķīlātas summas tiks atbrīvota, klientam būs iespēja saņemt atlikušo garantēto atlīdzību vēlāk.

Šajā gadījumā piecu gadu noilgums (kura laikā var saņemt garantēto atlīdzību) tiek skaitīts no dienas, kad garantētā atlīdzība vai tās daļa kļuvusi brīvi pieejama klientam.

Kā notiek garantētās atlīdzības izmaksa?

Par garantētās atlīdzības izmaksas (gan fiziskām, gan juridiskām personām) kārtību, vietu un laiku Latvijas Bankas padome pieņem lēmumu un par to paziņo gan Latvijas Bankas mājaslapā, gan bankā/ krājaizdevu sabiedrībā, gan medijos.

Kāds ir garantētās atlīdzības saņemšanas termiņš?

Noguldītāji var saņemt garantēto atlīdzību piecu gadu laikā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

Cik daudz līdzekļu pašlaik ir uzkrāts Noguldījumu garantiju fondā?

Informācija par Noguldījumu garantiju fondā uzkrātiem līdzekļiem ir pieejama ceturkšņa bilances pārskatā.

Aktuālā bilance skatāma tīmekļvietnes sadaļā par Noguldījumu garantiju fondu.

Kas notiks ar noguldījumiem virs 100 000 eiro?

Klienti, kuru noguldītās summas ir lielākas par 100 000 eiro, varēs pieteikt savas kreditora prasības bankas vai krājaizdevu sabiedrības likvidācijas procesa ietvaros, tiklīdz likvidators sāks pieņemt šādas prasības.