Publicēts: 28.11.2022. Aktualizēts: 04.08.2023.

Kur pārbaudīt, vai uzņēmumam ir atļauts sniegt ieguldījumu pakalpojumus?

Informācija par Latvijā licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, ir pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē sadaļā Tirgus dalībnieki. Tur ir norādīti visi licencētie pakalpojumu sniedzēji: kredītiestādes, ieguldījumu brokeru un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā (pakalpojumu sniedzēji no Eiropas Ekonomiskās zonas, to piesaistītie aģenti un reģistrētie ārvalstu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji).

! Latvijas Bankas tīmekļvietnē regulāri tiek publicēti brīdinājumi par nelicencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem.

Kādu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama licence?

Ieguldījumu pakalpojumu un darbību veidi ir uzskaitīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā daļā. Tos ir tiesīga piedāvāt un sniegt tikai tāda sabiedrība, kas saņēmusi Latvijas Bankas izsniegtu licenci, kurā norādīti ieguldījumu pakalpojumi un darbības, kādus attiecīgā sabiedrība drīkst sniegt ieguldītājiem. Ieguldījumu pakalpojumi un darbības ietver:

 1. rīkojumu pieņemšanu un nosūtīšanu attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;
 2. rīkojumu izpildi klientu vārdā;
 3. darījumu veikšanu savā vārdā;
 4. portfeļa pārvaldības sniegšanu;
 5. ieguldījumu konsultāciju sniegšanu;
 6. finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu vai finanšu instrumentu izvietošana, uzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus;
 7. finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus;
 8. daudzpusējās tirdzniecības sistēmas organizēšanu;
 9. organizētās tirdzniecības sistēmas organizēšanu.

Ko darīt, ja neesmu apmierināts ar ieguldījumu pakalpojumiem vai uzskatu, ka esmu apkrāpts?

Latvijas Bankai nav tiesību iejaukties pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja līgumiskajās attiecībās un risināt to savstarpējos civiltiesiskos strīdus. Latvijas Banka uzrauga ieguldījumu pakalpojumu sniedzējus, kuri saņēmuši atļauju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai Latvijā, un tādējādi nodrošina ieguldītāju interešu aizsardzību.

Tu vari vērsties Latvijas Bankā, lai noskaidrotu, vai ieguldījuma pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav saskatāmi pārkāpumi un vai pakalpojumu sniedzējs ievēro tā darbību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Ja Tev ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, aicinām vērsties Valsts policijā.

Citos sūdzību gadījumos jāvēršas citās institūcijās. Plašāka informācija par Latvijas institūciju kompetenci strīdu risināšanā un sūdzību izskatīšanā atrodama vietnē Klientu skola.

Kā var iesniegt sūdzību Latvijas Bankā?

Iesniegumu Latvijas Bankā var iesniegt sev ērtākajā formā: ar vēstuli papīra formā, e-pastā ar drošu elektronisku parakstu vai caur www.latvija.lv.

Latvijas Bankas kontakti

Kas notiek ar finanšu instrumentu un vērtspapīru ieguldījumiem, ja pakalpojumu sniedzējs bankrotē?

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm ir pienākums klientam piederošos finanšu instrumentus turēt šķirti no saviem finanšu instrumentiem – tas nozīmē, ka klientam piederošie finanšu instrumenti nedrīkst tikt ieskaitīti bankrotējoša ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja mantā.

Papildus atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likuma nosacījumiem gadījumos, kad ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes, ieguldījumu pārvaldes un brokeru sabiedrības) nespēj izpildīt saistības pret saviem klientiem, ieguldītājiem ir tiesības saņemt kompensāciju. Katram ieguldītājam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Kā ir aizsargāta nauda, kas tiek izmantota darījumiem ar vērtspapīriem vai atvasinātiem finanšu instrumentiem?

Darījumiem ar vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem izmantotās naudas aizsardzība ir atkarīga no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.

Kredītiestādē darījumiem ar vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem izmantotā nauda tiek aizsargāta atbilstoši Noguldījumu garantiju likumā paredzētajam – noguldītājam garantēta atlīdzība līdz 100 000 eiro katrā kredītiestādē vai gadījumos, ja darījumos ar vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem izmantotā nauda tiek turēta kredītiestādes ārpusbilancē, tad atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likumā paredzētajam kredītiestādē tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums.

Ja savas saistības nespēj pildīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai brokeru sabiedrība, tad ieguldītājam atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likumā paredzētajam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Kādos gadījumos jāmaksā IIN?

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” peļņa no uzkrājumiem un ieguldījumiem tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN). Esam apkopojuši informāciju par IIN piemērošanu Latvijas rezidentu dažādiem ienākumu veidiem un ieguldījumu produktiem. Ar 20% nodokļa likmi tiek aplikti šādi ienākumi no kapitāla:

 • dividendes, ja tām nepiemēro atbrīvojumu atbilstoši likumā par IIN noteiktajam;
 • procentu ienākumi un tiem pielīdzināmi ienākumi, kā arī ar procentu ienākumiem saistīti ienākumi;
 • ienākumi no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojums);
 • ienākumi no pārvedamu vērtspapīru (akciju, obligāciju un fondu daļu) un citu finanšu instrumentu (naudas tirgus instrumentu un atvasināto finanšu instrumentu, piemēram, iespēju, nākotnes, mijmaiņas vai procentu likmes nākotnes līgumu, atvasināto kredītriska pārvešanas instrumentu un finanšu līgumu par starpību) atsavināšanas;
 • ienākumi no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
 • ienākumi no noslēgtajiem uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

Nodokļa maksāšanas kārtība par šādiem ieguldījumu produktiem

Ienākumu veids/ieguldījumu produkts Nodokli ietur/aprēķina Ieturēšanas/aprēķināšanas brīdis
Noguldījumu, norēķinu kontu procentu ienākumi, ienākumi no privātajos pensiju fondos un uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā veiktajiem ieguldījumiem Izmaksas vietā kredītiestāde vai pakalpojumu sniedzējs (vai nodokļu maksātājs patstāvīgi ar gada ienākumu deklarāciju, ja ienākums gūts ārvalstīs) Izmaksājot procentus vai ienākumu (vai nodokļu maksātājs reizi gadā)
Dividendes Izmaksas vietā kredītiestāde vai pakalpojumu sniedzējs (vai nodokļu maksātājs patstāvīgi ar gada ienākumu deklarāciju, ja ienākums gūts ārvalstīs) Izmaksājot dividendes (vai nodokļu maksātājs patstāvīgi reizi gadā)
Ienākums no individuāla portfeļa pārvaldības pakalpojumiem Nodokļa maksātājs patstāvīgi deklarē ienākumu gada ienākumu deklarācijā un iemaksā nodokli budžetā Reizi gadā par to taksācijas gadu, kad ienākums radies
Ienākumi no akciju, ieguldījumu fondu apliecību un citu finanšu instrumentu atsavināšanas Nodokļa maksātājs patstāvīgi deklarē ienākumu deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma un iemaksā nodokli budžetā Reizi ceturksnī vai reizi gadā. vai izmantojot ieguldījumu kontu, kad no ieguldījumu konta izmaksātā naudas summa pārsniedz ieguldīto  
Ienākumi no parāda vērtspapīru (obligāciju, noguldījumu sertifikātu, citu parāda un naudas tirgus instrumentu) atsavināšanas Nodokļa maksātājs patstāvīgi deklarē ienākumu gada ienākumu deklarācijā un iemaksā nodokli budžetā Reizi gadā vai izmantojot ieguldījumu kontu, kad no ieguldījumu konta izmaksātā naudas summa pārsniedz ieguldīto

Saskaņā ar likumu par IIN, aprēķinot 20% nodokli par kapitāla ienākumiem, procentu ienākumiem un dividendēm (izņemot, ja aprēķina ārkārtas dividendes), netiek ņemtas vērā izmaksas, kas saistītas ar šo ienākumu gūšanu. Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji un kredītiestādes nodrošina informāciju klientiem par ieturēto nodokli konta izrakstā. Likuma izpratnē procentu ienākuma gūšanas un izmaksas diena ir tā diena, kurā personai rodas tiesības neierobežoti rīkoties ar ienākumu saskaņā ar noslēgto līgumu vai likumu par IIN un kurā ienākums kļūst personai pieejams tās norādītajā veidā vai kārtībā, piemēram, ieskaitīts norēķinu vai finanšu instrumentu kontā.

Finanšu instrumentu konts vai ieguldījumu konts?

No 2018. gada likums par IIN ir papildināts ar iespēju vienkāršot IIN aprēķināšanu ienākumiem no pārvedamu vērtspapīru darījumiem, izmantojot ieguldījumu kontu.

Ieguldījumu kontam ir šādas priekšrocības salīdzinājumā ar parasto finanšu instrumentu kontu:

 • retāk jāiesniedz nodokļu deklarācija par gūtajiem ienākumiem;
 • atvieglota nodokļa aprēķināšanas kārtība, jo nodoklis jāaprēķina un jānomaksā, ja izmaksas no ieguldījumu konta ir pārsniegušas iemaksas;
 • ērtāka nodokļu deklarācijas sagatavošana, jo apliekamā ienākuma aprēķinu deklarācijas sastādīšanai var sagatavot Latvijas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs (kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība);
 • ieguldījumu kontu var atvērt arī pie citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts vai tādas valsts, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja, par šāda konta īpašo statusu paziņojot Valsts ieņēmumu dienestam līdz taksācijas gada beigām, tomēr aprēķins par gūtajiem ienākumiem ir jāveic pašam nodokļu maksātājam.
  Finanšu instrumentu konta nosacījumi Ieguldījumu konta nosacījumi
Par ko jāmaksā IIN? Par kapitāla pieaugumu no katra atsavinātā kapitāla aktīva, ja ir radies ienākums. Par ienākumu kontā, kuru aprēķina kā no ieguldījumu konta izmaksātās naudas summas pārsniegumu pār ieguldījumu kontā iemaksāto naudas summu.
Kad ir pienākums deklarēt? Reizi ceturksnī, ja ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 eiro. Reizi gadā, ja ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 eiro. Aprēķinu deklarācijai par ienākumu no kapitāla pieauguma sagatavo klients. Reizi gadā, ja rodas pienākums maksāt IIN. Aprēķinu deklarācijas sastādīšanai var sagatavot Latvijas ieguldījumu pakalpojuma sniedzējs.

Atvieglojumi privātos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu

Ja fiziskā persona izvēlas veikt iemaksas uzkrājumiem, izmantojot privātos pensiju fondus vai dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu, ir iespējams izmantot arī IIN atvieglojumus, t.i., katru gadu no fiziskās personas gada ar nodokli apliekamajiem ienākumiem atskaitīt attaisnotos izdevumus par iemaksām privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus, kas abi kopā nepārsniedz 10% no fiziskās personas gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā. Turklāt, ja iemaksas par darbinieku veic darba devējs, darba devēja veiktās iemaksas ir ieskaitāmas darbinieka darba ienākumos, bet nosakot darbinieka ar algas nodokli apliekamo ienākumu, šīs iemaksas atskaita no ienākuma, ievērojot likumā par IIN noteiktos ierobežojumus.