Publicēts: 28.11.2022. Aktualizēts: 04.08.2023.

Ja finanšu tirgū ir vērojams satricinājums, tas ietekmē arī fondēto pensijas kapitālu. Svārstības finanšu tirgos var negatīvi ietekmēt valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu ienesīgumu.

Vēsturiski ir piedzīvots negatīvs ienesīgums īstermiņā, bet nākamo periodu pozitīvais ienesīgums ir nodrošinājis, ka ilgtermiņa rezultāts ir pozitīvs, neskatoties uz īstermiņa svārstībām.

Papildpensijas kapitāla uzkrāšana notiek ilgtermiņā, tāpēc arī ieguldījumu plāna ienesīgums ir jāvērtē ilgtermiņā.

Valsts fondēto pensiju likums neparedz līdzekļu pārvaldītājam tiesības ieturēt komisijas maksu par ieguldījumu plāna vai līdzekļu pārvaldītāja maiņu.

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna dalībnieka intereses turētājbankas maiņa neietekmē.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja pienākums, cik ātri vien tas saprātīgiem līdzekļiem iespējams, ir mainīt turētājbanku. Pēc jauna turētājbankas līguma parakstīšanas tiks veikta līdzekļu nodošana jaunajam līdzekļu turētājam, lai pēc iespējas ātrāk pilnībā atjaunotu līdzekļu pārvaldīšanas procesu.

Valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānu līdzekļi saskaņā ar likumu prasībām tiek turēti bankās un tiek uzskaitīti šķirti no pārējiem bankas līdzekļiem. Pat ja kāda banka kļūst maksātnespējīga, uz šiem līdzekļiem nav attiecināma piedziņa un tie tiek pārvesti uz citu banku.