Publicēts: 28.08.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.
Rīgā 2008. gada 28. augustā

Pirmo reizi vienkopus ir apkopota visa informācija par Kredītu reģistra dalībnieku aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu, t.sk. aktuālajiem saistību atlikumiem.

Dati Kredītu reģistrā tika ievietoti pakāpeniski.
  • No 2008. gada 1. janvāra visiem dalībniekiem bija pienākums iesniegt ziņas par katru jaunu saistību (aizdevumu vai kavētu regresa prasības izpildi).
  • No 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 30. jūnijam dalībnieki bija pienākums iesūtīt Kredītu reģistrā ziņas par visām saistībām, kuras bija spēkā 2007. gada 31. decembrī.
  • No 2008. gada 1. jūlija līdz 21. jūlijam Kredītu reģistra dalībniekiem bija pienākums visām 2008. gada 30. jūnijā spēkā esošajām saistībām ievadīt saistību atlikumus.
Šai ziņai pielikumā pievienota Kredītu reģistra statistika 2008. gada 1. augustā. Dati ir apkopoti un analizēti pēc dalībnieku veida, saistību veida, saistību apjoma un dažiem citiem parametriem. Tā kā dalībnieki iesniedz ziņas par saistību aktuālajiem atlikumiem reizi ceturksnī, turpmāk Latvijas Banka publiskos Kredītu reģistra statistiku ik ceturksni pēc šo ziņu iesniegšanas un pārbaudes, kas aizņems aptuveni pusotru mēnesi. Līdz tuvākajai datu publicēšanas reizei, kas ietvers datus par 2008. gada 3. ceturksni un paredzama šī gada novembra vidū, datu atspoguļojuma un analīzes veids tiks precizēts un varētu atšķirties no šai ziņā redzamā. Turpmākie dati tiks publiskoti Latvijas Bankas interneta lapas sadaļā "Kredītu reģistrs".

Papildinformācija redaktoriem
Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas izveidota informācijas sistēma, kurā tiek uzkrātas un pastāvīgi glabātas ziņas par aizņēmējiem un aizņēmējiem galviniekiem, t.sk. par [apdrošināšanas sabiedrību gadījumā] regresātiem un regresātu galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu. Kredītu reģistrs veidots ar mērķi ļaut Kredītu reģistra dalībniekiem precīzāk novērtēt aizņēmēju kredītspēju un efektīvāk vadīt kredītriskus. Ziņas no Kredītu reģistra saņem tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikti Kredītu reģistra dalībnieki. Kredītu reģistra dalībnieki ir Latvijas Republikā reģistrētās bankas un to meitas sabiedrības (t.sk. līzinga, faktoringa un patēriņa kredītu sabiedrības), kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, ārvalstu banku filiāles, Latvijas Republikā reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības un krājaizdevu sabiedrības un biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs".
Kredītu reģistrs ir pilnībā automatizēta sistēma, kurai piekļūt var tikai Kredītu reģistra dalībnieku pilnvaroti lietotāji. Lai nodrošinātu Kredītu reģistrā savākto datu konfidencialitāti un drošību tiek izmantota Latvijas Bankas drošības sistēma, kā arī ziņu apmaiņa starp Latvijas Banku un Kredītu reģistra dalībniekiem notiek ar elektroniski parakstītām un šifrētām ziņām.


Plašāku informāciju sk. šeit - http://www.bank.lv/lat/main/all/lvbank/registrs/registrs/