Publicēts: 23.10.2023.

Regulētā tirgus organizētāja uzraudzība

Uzraudzības galvenās funkcijas

Latvijas Banka ir atvasināta publiska persona. Atbilstoši Latvijas Bankas likumam tā veic finanšu tirgus un tā dalībnieku, tostarp ieguldījumu brokeru sabiedrību, darbības regulēšanu un uzraudzību.

Latvijas Banka veicina ieguldītāju interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.

Izdot normatīvos aktus un pieņemt lēmumus par finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

Regulēt finanšu tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot tiesību aktu, to skaitā noteikumu un Latvijas Bankas lēmumu, izpildi.

Noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu tirgus dalībniekiem un to amatpersonām.

Noteikt finanšu tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību.

Apkopot un analizēt ar finanšu tirgu saistīto informāciju un publicēt to.

Nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

Nodrošināt kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu.

Analizēt finanšu tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem.

Sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu tirgus attīstību.

Sadarboties ar ārvalstu finanšu tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu tirgus uzraudzības institūciju un to izveidoto institucionālo vienību darbā.

Kontrolēt, lai finanšu tirgu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās darbības veic tikai šajos normatīvajos aktos minētās personas.

Regulētā tirgus organizētāju regulējošie tiesību akti

Uzraudzības procesā izmantotie rīki

Uz nākotni vērsts un uz risku ietekmes novērtēšanu balstīts uzraudzības process notiek, izmantojot dažādas uzraudzības pieejas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un visaptverošu regulētā tirgus organizētāja darbības uzraudzību Latvijas Bankā.

Neklātienē tiek veikta regulētā tirgus organizētāja raksturojošo rādītāju analīze, pievēršot uzmanību finanšu rādītāju kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām un regulējošo prasību izpildei ar mērķi identificēt un novērtēt katra regulētā tirgus organizētāja darbībai piemītošos būtiskos riskus visās tās darbības jomās;

Tiek veiktas neklātienes un klātienes pārbaudes, kurās tiek analizēti regulētā tirgus organizētāju darbību raksturojošie rādītāji un darbības aspekti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem regulētā tirgus organizētāju darbības rādītājiem un regulējošo prasību izpildes aspektiem, kuru kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas varētu radīt jaunus darbības riskus vai padziļināt pastāvošo risku ietekmi uz regulētā tirgus organizētāja un finanšu tirgus darbību kopumā; 

Tiek iniciēti un veikti uzraudzības pasākumi, kas vērsti uz risku novērtēšanas procesā vai pārbaužu rezultātā atklāto darbības vai prasību izpildes nepilnību vai konstatēto trūkumu un neatbilstību novēršanu ar mērķi savlaicīgi mazināt to negatīvo ietekmi uz regulētā tirgus organizētāja darbību un tirgu kopumā un veicināt regulētā tirgus organizētāja darbības stabilitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Uzraudzības mērķi un uzdevumi

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un atbilstoši labākajai starptautiskajai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības praksei un pamatprincipiem regulē un pārrauga finanšu tirgu, lai veicinātu ieguldītāju interešu aizsardzību, finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Latvijas Banka veic uz nākotni vērstu un uz risku ietekmes novērtēšanu balstītu finanšu tirgus dalībnieku darbības uzraudzību, savlaicīgi piemērojot uzraudzības pasākumus un ievērojot proporcionalitātes principu.

Uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošināt regulētā tirgus organizētāja darbības stabilitāti un savlaicīgu risku, to iespējamās ietekmes un cēloņu konstatēšanu, lai mazinātu vai novērstu regulētā tirgus organizētāja riskus un to ietekmi uz tā darbību un finanšu un kapitāla tirgu kopumā, prioritāri vēršot darbības pret riskiem ar augstu iestāšanās varbūtību un būtiskāko negatīvo ietekmi.

Regulētā tirgus organizētāja uzraudzības prioritātes izriet no Latvijas Bankas noteiktajām finanšu tirgus uzraudzības prioritātēm:

  • Regulētā tirgus organizētāja klātienes un neklātienes pārbaužu veikšana saskaņā ar apstiprināto uzraudzības pasākumu plānu.
  • Regulētā tirgus organizētāja klātienes un neklātienes uzraudzības procesa pilnveidošana, papildinot klātienes un neklātienes uzraudzības metodoloģisko ietvaru atbilstoši izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos.

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes un pārbaužu plāns


Regulētā tirgus organizētāja uzraudzība

Uzraudzības process regulētā tirgus organizētājam.

Uzzināt vairāk