Publicēts: 23.10.2023. Aktualizēts: 11.04.2024.

Regulētā tirgus organizētāja darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros regulētā tirgus organizētājam ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Nr.

Iesniedzamā informācija Pamatojums Iesniegšanas termiņš
1 Paziņošanas pienākums būtiskas līdzdalības iegūšanas, palielināšanas, samazināšanas gadījumā FITL 9 (1), (2)
FITL 11 (1), (2)
Pirms līdzdalības iegūšanas, palielināšanas vai samazināšanas
Ja persona vēlas iegūt vai palielināt līdzdalību 10% un lielākā apmērā (20%, 33%, 50%)
2 Paziņojums, kad akcionāri ir ieguvuši/samazinājuši būtisku līdzdalību FITL 12 (1) Nekavējoties
Būtisko akcionāru izmaiņas
3 Ikgadējais paziņojums par akcionāriem, kam būtiska līdzdalība FITL 12 (2) Katra gada 31.janvāris
4 Regulētā tirgus organizētāja (RTO) noteikumu projekts FITL 28 (2) Pirms noteikumu apstiprināšanas
5 RTO noteiktie tirdzniecības apstādināšanas parametri.  FITL 35(8) Pēc nepieciešamības, nekavējoties
konsekventā un salīdzināmā veidā informē Latvijas Banku par jebkādām būtiskām izmaiņām šajos parametros
6 RTO biedru saraksts FITL 36 (9) Pēc nepieciešamības, nekavējoties
informē Latvijas Banku par sarakstā izdarītajiem grozījumiem un papildinājumiem
7 Par būtiskiem likumu, vai RTO noteikumu pārkāpumiem FITL 39 (7) Nekavējoties
8 RTO pārrobežas iesniegums FITL 392 (2) Pēc nepieciešamības, nekavējoties
9 Ārpakalpojumu izmantošana FITL 1421 (3) 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas
10

Aizdomīgo darījumu ziņojumi (STOR)

MAR 16 (1)

Skaidrojums

Nekavējoties
11 Pieteikums par jaunu FI iekļaušanu, iekļaušana, izslēgšana

MAR 4 (1)

Regula 2016/378 1 (1)

Tekošā diena plkst. 21:00
FITL- Finanšu instrumentu tirgus likums.
MAR - Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK Dokuments attiecas uz EEZ.
Regula 2016/378 - 2016. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2016/378, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz laika grafiku, formātu un veidni paziņojumu iesniegšanai kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

 

Regulētā tirgus organizētāja uzraudzība

Uzraudzības process regulētā tirgus organizētājam.

Uzzināt vairāk