Publicēts: 23.10.2023.

Regulētā tirgus organizētājam atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju dalībniekiem, klientiem un ieinteresētajām trešajām personām.

Regulētā tirgus organizētāju tīmekļvietnē publicētajai informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nr. Publiskojamā informācija Pamatojums Publicēšanas vieta Publicēšanas termiņš (regularitāte)
1 RTO akcionāru vai dalībnieku saraksts, kuriem ir būtiska līdzdalība FITL 27.p. (11) RTO mājas lapa Pastāvīgi
2 Tirdzniecības dienu kalendārs FITL 27.p. (12) RTO mājas lapa Katra kalendārā gada pirmo 3 dienu laikā
3 RTO noteikumi un to grozījumi FITL 28.p. (3) RTO mājas lapa Nekavējoties pēc apstiprināšanas valdē
4 Lēmums par pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū un prospekta teksts FITL 41.p. (11) RTO mājas lapa Nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas
5 Lēmums par finanšu instrumenta un kādu ar to saistīto atvasināto instrumentu tirdzniecības apturēšanu vai izslēgšanu no regulētā tirgus  FITL 55.p. (5) Regula Nr. 2017/1005 3.p. RTO mājas lapā Nekavējoties 
6  Dati par darījumu izpildes kvalitāti  FITL 128.2 p. (72) Regula Nr. 2017/575 10.p. Nav noteikts (publicē informāciju, kura ir publiski pieejama lejupielādei) Vismaz reizi gadā

Regulētā tirgus organizētāja uzraudzība

Uzraudzības process regulētā tirgus organizētājam.

Uzzināt vairāk