Publicēts: 15.06.2023.

Par kredītiestāžu darbību

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2021. gadā saņēma 276 sūdzības par 17 kredītiestādēm. No fiziskām personām tika saņemtas 258 sūdzības, no juridiskām personām – 18 sūdzības.

Visvairāk sūdzību – 55 – iesniegtas par sadarbību ar klientu, t.i., par sadarbības izbeigšanu vai sadarbības nesākšanu, no kurām 28 sūdzības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Par krāpnieciskiem darījumiem saņemtas 54 sūdzības, bet 29 sūdzības saņemtas par apkalpošanu.

Citi par kredītiestāžu darbību saņemto sūdzību iemesli:

 • par norēķinu kontiem – 28 sūdzības,
 • par kreditēšanas pakalpojumiem – 25 sūdzības,
 • par maksājumiem – 21 sūdzība,
 • par komisijas maksām – 18 sūdzības,
 • par iemaksām bankomātos un izmaksām no tiem – četras sūdzības,
 • par procentu likmēm – trīs sūdzības.

Izskatot 239 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nekonstatēja Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, bet 37 sūdzībās norādīto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām.

Par apdrošinātāju darbību

2021. gadā FKTK saņēma 35 sūdzības par apdrošinātāju darbību. No fiziskām personām tika saņemtas 32 sūdzības, no juridiskām personām – trīs sūdzības.

Lielākā daļa – deviņas sūdzības – iesniegtas par termiņa kavējumu (par lēmuma pieņemšanas kavēšanu, par atbildes sniegšanas termiņu), septiņas sūdzības – par apdrošināšanas atlīdzības atteikumu, piecas sūdzības – par apdrošināšanas atlīdzības apmēru, trīs – par regresa prasību, divas – par apdrošināšanas līguma noteikumiem, viena – par dokumentu pieprasīšanu, viena – par parādsaistību cesiju, vēl četrām sūdzībām bija cits iemesls.

Izskatot sūdzības, FKTK secināja, ka 21 sūdzība ir saistīta ar civiltiesisku strīdu (FKTK neiejaucas apdrošinātāja un sūdzības iesniedzēja individuālo privāttiesisko strīdu risināšanā), bet 14 sūdzību gadījumos tika sniegta pieprasītā informācija vai skaidrojums.

Par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem

FKTK 2021. gadā saņēma 55 sūdzības par emitentu un ieguldītāju (akcionāru) rīcību (sūdzības saistībā ar akcionāru sapulcēm un saistībā ar obligātajiem akciju atpirkšanas piedāvājumiem), piecas sūdzības par ieguldījumu brokeru sabiedrībām un vienu sūdzību par centrālo depozitāriju.

Izskatot sūdzības par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, FKTK nekonstatēja normatīvo aktu pārkāpumus.

Par pārējiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem

2021. gadā FKTK saņēma un izskatīja vienu sūdzību par maksājumu iestādi. Sūdzību iesniedza fiziska persona par apkalpošanas kultūru, dokumentu izskatīšanas termiņiem, kā arī par komisijas maksām. Attiecībā uz maksājumu iestādes apkalpošanas kultūru FKTK izmantoja šo sūdzību uzraudzības vajadzībām, bet saistībā ar pārējiem sūdzībā norādītajiem aspektiem FKTK pārkāpumu nekonstatēja.

2021. gadā FKTK saņēma un izskatīja sešas sūdzības par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un divas sūdzības par privātajiem pensiju fondiem. Šajos gadījumos pārkāpumi netika konstatēti.

Par kredītiestāžu darbību

2020. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saņēma 277 sūdzības par 13 kredītiestādēm. No fiziskām personām saņemtas 199 sūdzības, no juridiskām personām – 78 sūdzības.

Visvairāk sūdzību – 107 – iesniegtas par sadarbību ar klientu: par sadarbības izbeigšanu, sadarbības nesākšanu, par darījumu izpētes informācijas pieprasīšanu. Par apkalpošanu, ieskaitot finanšu pakalpojumu sniegšanu, saņemtas 53 sūdzības, bet 31 sūdzība saņemta par maksājumiem nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem un autentifikācijas datu nodošanu trešajām personām.

Citi par kredītiestāžu darbību saņemto sūdzību iemesli:

 • par kreditēšanas pakalpojumiem – 26 sūdzības,
 • par noguldījumiem un maksājumiem – 17 sūdzības,
 • par komisijas maksām – 17 sūdzības,
 • par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi – deviņas sūdzības,
 • par iemaksām un izmaksām no bankomātiem – sešas sūdzības,
 • par darījumiem ar finanšu instrumentiem un pensiju fondiem – četras sūdzības,
 • informācijai un citas – attiecīgi trīs un četras sūdzības.

Izskatot 234 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nekonstatēja Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 37 sūdzībās minēto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām. Izskatot sešās sūdzībās minēto, FKTK konstatēja trūkumus kredītiestādes operacionālā riska pārvaldīšanā.

Par apdrošinātāju darbību

2020. gadā FKTK saņēma 41 sūdzību par apdrošinātāju darbību. No fiziskām personām saņemtas 36 sūdzības, no juridiskām – piecas.

Lielākā daļa – 19 sūdzības – ir par apdrošināšanas atlīdzības atteikumu, deviņas sūdzības iesniegtas par lēmuma pieņemšanas kavēšanu, trīs – par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kavēšanu, divas – par apdrošināšanas atlīdzības apmēru, viena – par nepamatotu regresa prasības izvirzīšanu, vēl septiņām sūdzībām bija cits iemesls.

Izskatot sūdzības, FKTK secināja, ka 32 sūdzības ir civiltiesisks strīds (FKTK neiejaucas apdrošinātāja un sūdzības iesniedzēja individuālo privāttiesisko strīdu risināšanā), sešos sūdzību gadījumos sniegta pieprasītā informācija vai skaidrojums, divas sūdzības pārsūtītas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, bet viena atstāta bez izskatīšanas, jo atbilde jau sniegta.

Par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem

FKTK 2020. gadā saņēma 12 sūdzības par emitentiem, deviņas – par ieguldītāju (akcionāru) rīcību, divas par ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Visvairāk sūdzību – deviņas – bija saistībā ar akcionāru sapulcēm, septiņas – par obligātajiem un brīvprātīgajiem akciju atpirkšanas piedāvājumiem, divas – par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, divas sūdzības saņemtas saistībā ar informācijas atklāšanu un divas – par līdzdalības paziņojumiem. Viena sūdzība iesniegta par akcionāru saskaņotu rīcību un to, ka nav izteikts obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums.

Izskatot sūdzības par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, FKTK konstatēja normatīvo aktu pārkāpumu vienā gadījumā.

Par pārējiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem

2020. gadā FKTK saņēma un izskatīja divas sūdzības par maksājumu iestādēm. Vienā gadījumā fiziska persona iesniedza sūdzību par līdzekļu piekļuves ierobežošanu elektroniskās naudas iestādē. FKTK pārkāpumu nekonstatēja. Otrā gadījumā fiziska persona iesniedza sūdzību par maksājumu iestādi, sūdzības iemesls – informācijas pieprasīšana. FKTK izmantoja šo sūdzību uzraudzības vajadzībām, lai novērstu trūkumus maksājumu iestādes darbībā.

2020. gadā FKTK saņēma un izskatīja trīs sūdzības par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, vienu sūdzību par valsts fondēto pensiju shēmas darbību un vienu sūdzību par privāto pensiju fondu darbību. Šajos gadījumos pārkāpumi netika konstatēti.

PAR KREDĪTIESTĀŽU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 213 kredītiestāžu klientu sūdzības par 13 kredītiestādēm, t.sk., 145 sūdzības no fiziskām personām, bet 68 sūdzības no juridiskām personām. Salīdzinot ar 2018. gadu, saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits ir samazinājies.

Sūdzību izskatīšana

Izskatot 213 sūdzībās minēto, FKTK savas kompetences ietvaros kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, bet sūdzībās sniegto informāciju izmanto uzraudzības vajadzībām. Izskatot 5 sūdzībās minēto, konstatēti trūkumi kredītiestāžu operacionālā riska pārvaldīšanā.

Sūdzību iemesli

Visbiežāk, 76 reizes, 2019. gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par kredītiestādes sadarbības izbeigšanu un klientu izpētei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu. 28 sūdzības bija par noguldījumiem un klientu apkalpošanu. 22 gadījumos sūdzības iesniegtas par kreditēšanas pakalpojumiem, bet 20 gadījumos – maksājumiem nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem. 17 sūdzību iesniedzējus neapmierināja komisijas maksas, 12 gadījumos kontu neatvēršana. Deviņas reizes klienti sūdzējušies par maksājumu kartēm un iemaksām/ izmaksām no bankomātiem, bet astoņos sūdzības iesniegtas gan par maksājumiem, gan arī par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu pieņemšanu izpildei, savukārt 13 – par dažādiem citiem jautājumiem.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 213 saņemtajām sūdzībām 51 gadījumā iesniedzēji FKTK vērsušies par "Swedbank" AS darbību, 33 par Luminor Bank AS Latvijas filiāli, 28 par Akciju sabiedrības "Citadele banka" darbu, 27 par Akciju sabiedrību "Rietumu banka", 24 par AS "SEB banka" darbu, savukārt 12 sūdzības saņemtas no AS BlueOrange Bank un 10 AS "PrivatBank" klientiem. Seši un mazāk iesniegumu saņemti par AS "Meridian Trade Bank", Akciju sabiedrības "LPB Bank", Akciju sabiedrības "Reģionālā investīciju banka", Rigensis Bank AS, Bigbank AS Latvijas filiāli un AS Expobank. Vēl 13 iesniegumos sūdzībā minētais saistīts ar vairākām bankām.*

* sūdzības ir apkopotas par bankām, kuras darbojas (nav iekļautas sūdzības par AS "PNB Banka").

 

PAR APDROŠINĀTĀJU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 27 klientu sūdzības par 11 apdrošinātājiem (17 sūdzības no fiziskām personām un 10 sūdzības no juridiskām personām). Par apdrošinātāju darbību 2019. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir samazinājies.

Sūdzību izskatīšana

Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā paredzētās sankcijas. 22 gadījumos klienta un apdrošinātāja savstarpējie jautājumi ir risināmi civiltiesiskā strīdā, viens gadījums nosūtīts izskatīšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, bet četros gadījumos sniegta pieprasītā informācija vai skaidrojums.

Sūdzību iemesli

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls (septiņas sūdzības) 2019. gadā bija apdrošināšanas atlīdzības atteikums. Sešas sūdzības saņemtas par neapmierinātību ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Pieci klienti bija neapmierināti par lēmuma pieņemšanas kavēšanu, bet pa diviem par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kavēšanu un nepamatota regresa prasības izvirzīšanu. Piecos gadījumos apdrošinātāju klienti sūdzējušies cita iemesla dēļ.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 27 saņemtajām sūdzībām FKTK visvairāk – piecas sūdzības saņēmusi par AAS "Balta". Pa četrām sūdzībām par AAS "Baltijas Apdrošināšanas nams", ADB "Gjensidige" Latvijas filiāli un SEB Life and Pension Baltic SE. Trīs klienti sūdzējušies par ERGO Insurance SE Latvijas filiāli. Divas sūdzības saņemts par IF P&C Insurance AS Latvijas filiāli. Pa vienai klientu sūdzībai – par Seesam Insurance AS Latvijas filiāles, AAS "BTA Baltic Insurance Company", Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles un Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāles sniegtajiem pakalpojumiem. 2019. gadā viens klients sūdzējies par vairākiem apdrošinātājiem vienlaikus.

PAR PĀRĒJIEM FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIEKIEM

2019. gadā FKTK ir saņēmusi 10 sūdzības (visas no fiziskām personām) par maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, tostarp, divas sūdzības par citās dalībvalstīs licencētām iestādēm, kuru izskatīšana nav FKTK kompetencē un ir pārsūtītas attiecīgo valstu uzraugošajām iestādēm.

Trīs sūdzības pārsūtītas izskatīšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram, bet viena sūdzība saistīta ar iespējamu maksājumu pakalpojumu sniegšanu bez atbilstošas atļaujas (licences vai reģistrācijas). Vēl viena sūdzība saņemta par elektroniskās naudas iestādi, kura veikusi pasākumus, lai novērstu sūdzībā ietvertos trūkumus attiecībā uz iestādes rīcību. Viena sūdzība par maksājumu iestādi ir izskatīšanas procesā, bet divas sūdzības atzītas kā nepamatotas.

2019. gadā FKTK ir saņēmusi trīs sūdzības par ieguldījumu fondiem, kā arī divas sūdzības par valsts fondēto pensiju shēmas darbību. Viens klients iesniedzis sūdzību par privāto pensiju fondu darbību.

Tāpat 2019. gadā FKTK saņēma un izskatīja četras sūdzības par emitentiem, trīs sūdzības par ieguldītāju rīcību, kā arī divas sūdzības par ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību.

PAR KREDĪTIESTĀŽU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 290 kredītiestāžu klientu sūdzības par 13 kredītiestādēm (t.sk. 99 sūdzības no fiziskām personām un 191 sūdzības no juridiskām personām). Par kredītiestāžu darbību 2018. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis. 2018. gadā par kredītiestāžu darbību tika saņemta 189 klientu sūdzība.

Sūdzību izskatīšana

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas bankas darbību, FKTK ir pieprasījusi bankai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Izskatot 284 sūdzībās minēto FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, bet sūdzībās sniegto informāciju izmanto uzraudzības vajadzībām. Izskatot 6 sūdzībās minēto, konstatēti trūkumi kredītiestāžu operacionālā riska pārvaldīšanā.

Sūdzību iemesli

Visbiežāk, 193 reizes 2018. gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par bankas sadarbību ar klientu, klientu izpēti un komisijas maksām, 31 sūdzība bija par noguldījumu un kontu apkalpošanas pakalpojumiem. 16 sūdzību iesniedzējus neapmierināja kreditēšanas pakalpojumi, 15 gadījumos sūdzības iesniegtas par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi. Astoņas reizes klienti sūdzējušies par nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem, septiņas sūdzības iesniegtas par maksājumiem un tikpat par maksājumu kartēm, savukārt vēl 13 – par dažādiem citiem jautājumiem.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 290 saņemtajām sūdzībām 119 gadījumos iesniedzēji FKTK vērsušies par Akciju sabiedrības “Rietumu Banka” darbību. Ņemot vērā, ka 2018. gadā kredītiestādes Latvijā aktīvi turpināja pārtraukt sadarbību ar riskantiem klientiem, līdz ar to arī pieauga kopējais saņemto sūdzību skaits. Tā kā AS “Rietumu Banka” bija viena no lielākajām ārvalstu klientus apkalpojošām kredītiestādēm pēc aktīvu apjoma – līdz ar to arī proporcionāli lielākais sūdzību skaits 2018. gadā bija šai kredītiestādei. 40 sūdzības saņemtas par “Swedbank” AS darbu, 26 par Luminor Bank AS Latvijas filiāli, 26 par AS “PNB Banka” darbu, savukārt 25 sūdzības saņemtas no “SEB banka” klientiem, bet 22 no AS “Citadele banka” klientiem. Seši un mazāk iesniegumu saņemti par AS BlueOrange Bank, AS “PrivatBank”, Akciju sabiedrība “LPB Bank”, Bigbank AS Latvijas filiāle un Akciju sabiedrība “Reģionālā investīciju banka”  un Signet Bank AS. Vēl par 10 iesniegumos sūdzībā minētais saistīts ar vairākām bankām.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Tādēļ sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

PAR APDROŠINĀTĀJU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 34 klientu sūdzības par 11 apdrošinātājiem (23 sūdzības no fiziskām personām un 11 sūdzības no juridiskām personām). Par apdrošinātāju darbību 2017. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies. 2017. gadā par apdrošinātāju darbību tika saņemtas 42 klientu sūdzības.

Sūdzību izskatīšana

FKTK ir pieprasījusi apdrošinātājiem sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā paredzētās sankcijas. 23 gadījumos klienta un apdrošinātāja savstarpējie jautājumi ir risināmi civiltiesiskā strīdā, septiņus iesniegumus FKTK nosūtījusi izskatīšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

Sūdzību iemesli

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls (10 sūdzības) 2018. gadā bija neapmierinātība ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Deviņas sūdzības saņemtas par nepamatotu regresa prasības izvirzīšanu, septiņi klienti bija neapmierināti par lēmuma pieņemšanas kavēšanu, sešos gadījumos sūdzību iemesls bija apdrošināšanas atlīdzības atteikums, bet divos gadījumos – apdrošinātāju klienti sūdzējušies cita iemesla dēļ.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 34 saņemtajām sūdzībā FKTK visvairāk – astoņas sūdzības saņēmusi par AAS “Balta”. Sešas par AAS “BTA Baltic Insurance Company”, piecas par AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, trīs klienti sūdzējušies par ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli un IF P&C Insurance AS Latvijas filiāli. Divas sūdzības saņemtas par Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāli un Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāli. Bet pa vienai klientu sūdzībai –  par ERGO Insurance SE Latvijas filiāles, Seesam Insurance AS Latvijas filiāles un Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāles sniegtajiem pakalpojumiem. 2018. gadā divi klienti sūdzējušies par vairākiem apdrošinātājiem vienlaikus.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs, tāpēc dati par sūdzību skaitu jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

PAR PĀRĒJIEM FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIEKIEM

2018.gadā saņemtas piecas sūdzības, kas saistītas ar maksājumu un e-naudas iestādēm, viena no tām saistīta ar ārvalstīs licencētu iestāžu darbību, kuras izskatīšana nav FKTK kompetencē. Viens iesniegums saistīts ar aizdomīgu iestādes biznesa modeli, taču FKTK jau šo iestādi bija sodījusi par pārbaudē konstatētajām neatbilstībām normatīvajiem aktiem. Viena sūdzība saņemta par iestādi, kurai anulēta reģistrācija un pasludināts maksātnespējas process. Savukārt divas sūdzības atstātas bez virzības, viena no tām par ārvalstu iestādi, par kurām netika iesniegta lūgtā papildu informācija.

Tāpat 2018. gadā FKTK saņēma un izskatīja septiņas sūdzības par tirgus dalībniekiem, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus  (četras par kredītiestāžu un trīs par ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību) un piecas sūdzības par emitentiem.

PAR KREDĪTIESTĀŽU DARBĪBU 

Sūdzību skaits

No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 189 kredītiestāžu klientu sūdzības par 14 kredītiestādēm ( t.sk. 137 sūdzības no fiziskām personām un 52 sūdzības no juridiskām personām). Par kredītiestāžu darbību 2017. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz pieaudzis. 2016. gadā par kredītiestāžu darbību tika saņemta 161 klientu sūdzība.

Sūdzību izskatīšana

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas bankas darbību, FKTK ir pieprasījusi bankai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Izskatot 163 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 54 sūdzībā minēto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām. Izskatot piecās sūdzības minēto, FKTK konstatējusi trūkumus kredītiestādes operacionālā riska pārvaldīšanā.

Sūdzību iemesli

Visbiežāk, 53 reizes 2017. gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par bankas sadarbības pārtraukšanu ar klientu., 33 sūdzības bija par kreditēšanas pakalpojumiem, 28 reizes klienti izteikuši sūdzības par noguldījumu un kontu apkalpošanas pakalpojumiem. 27 iesniegumos minēti iespējami krāpnieciski darījumi. 12 sūdzības tika saņemtas par maksājumu pakalpojumiem. Astoņas reizes klientu sūdzējušies par darījumiem ar maksājumu kartēm, tikpat reižu saņemtas sūdzības par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi. Divas sūdzības saņemtas par banku darījumiem ar finanšu instrumentiem, bet vēl 18 – par dažādiem citiem jautājumiem.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 189 saņemtajām sūdzībām 37 gadījumos iesniedzēji FKTK vērsušies par “Swedbank” AS  darbību, 35 reizes par Luminor Bank AS(AS DNB banka un Nordea Bank AB Latvijas filiāle).  29 sūdzības saņemtas no AS “SEB banka” klientiem, bet 25 no AS “Citadele banka” klientiem. 11 sūdzības iesniegtas par AS “Rietumu banka”, 10 par “NORVIK BANKA” darbību. Astoņi iesniegumi saņemti no BlueOrange Banke AS (Baltikums Bank AS) klientiem.

Astoņas sūdzības iesniegtas par vairāku kredītiestāžu darbu. Savukārt sešas un mazāk sūdzības bijušas par Signet Bank AS (M2M Bank Europe As),  AS “Latvijas pasta banka”, AS “Meridian Trade Bank”,  AS “Privatbank”, ABLV Bank, AS, AS “Reģionālā investīciju banka” BIGBANK AS Latvijas filiāle darbību.

* Jāatzīmē, ka saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Tādēļ sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

PAR APDROŠINĀTĀJU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 42 klientu sūdzības par 11 apdrošināšanas sabiedrībām (30 sūdzības no fiziskām personām un 12 sūdzības no juridiskām personām). Par apdrošinātāju darbību 2017. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu nav mainījies. Arī 2016. gadā par apdrošinātāju darbību tika saņemtas 42 klientu sūdzības un iesniegumi.

Sūdzību izskatīšana 

Pēc visu saņemto klientu sūdzību izskatīšanas, FKTK ir pieprasījusi apdrošinātājiem sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās sankcijas. 27 gadījumos klients un apdrošinātājs savstarpējos jautājumus ir turpinājuši risināt civiltiesiskā strīdā, astoņus iesniegums FKTK nosūtījusi izskatīšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

Sūdzību iemesli

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls (18 sūdzības) 2017. gadā bija apdrošināšanas atlīdzības atteikums. Astoņi klienti bija neapmierināti ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Četras reizes klienti vērsušies FKTK ar sūdzībām par lēmumam pieņemšanas kavēšanos. Trīs sūdzības saņemtas par nepamatotu regresa prasības izvirzīšanu, tris klienti bija neapmierināti par lēmuma pieņemšanas kavēšanos, divas sūdzības saņemtas par OCTAA prēmiju palielinājumu, četras sūdzības saņemtas par citiem iemeslu.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 42 saņemtajām sūdzībā FKTK visvairāk – 9 sūdzības saņēmusi par AAS “Balta”. Septiņas sūdzības saņemtas no AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” klientiem. Sešas no ERGO Insurance SE Latvijas filiāles klientiem, piecas no “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS klieniem. Pa četrām sūdzībām saņemts no AAS “BTA Baltic Insurance Company” un ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles klientiem. Par citām apdrošināšanas sabiedrībām no klientiem saņemta viena sūdzība. 2017. gadā divi klienti sūdzējušies par vairākiem apdrošinātājiem vienlaikus.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs, tāpēc dati par sūdzību skaitu jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

PAR PĀRĒJIEM FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIEKIEM

2017. gadā tika saņemtas 12 sūdzības par maksājumu iestādēm un e-naudas iestādēm, no kurām 9 sūdzības bija par elektroniskās naudas iestādi SIA “FSC EU”. Par šo iestādi FKTK 2017. gadā pieņēma lēmumu anulēt tās ierakstu elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

Tāpat 2017. gadā FKTK saņēma un izskatīja trīs sūdzības par ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, trīs klientu sūdzības par emitentiem un vienu sūdzību par ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības darbību. Tika saņemtas arī trīs sūdzības, kas saistītas ar akcionāra darbību finanšu instrumentu tirgū.

Iesniegumu pieņemšana un informācija apmaiņa

Ikvienam ir iespēja vērsties Latvijas Bankā ar iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pēc uzziņas.

Iesniegumu Latvijas Bankai var iesniegt vairākos veidos.