Publicēts: 28.11.2022. Aktualizēts: 04.08.2023.

Kāda ir atšķirība starp apdrošināšanas sabiedrībām un starpniekiem?

Apdrošināšanas tirgū darbojas divu veidu apdrošināšanas izplatītāji – apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas starpnieki. Tikai apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības veikt apdrošināšanu un tieši ar to Tu noslēdz apdrošināšanas līgumu. Apdrošināšanas starpnieki paši neveic apdrošināšanu un nav atbildīgi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu, bet palīdz pārdot apdrošināšanas polises un apdrošināšanas sabiedrības vārdā noslēdz ar Tevi apdrošināšanas līgumu.

Kā apdrošinātāji var strādāt Latvijā un kā tiek regulēta to darbība?

Latvijā reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai Latvijas Banka izsniedz atļauju (licenci) sniegt apdrošināšanas pakalpojumus un veic tās uzraudzību, regulāri novērtējot finansiālo stabilitāti un darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība var darboties Latvijā, atverot filiāli vai ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu. Latvijas Banka veic uzraudzību tikai jomās, kas saistītas ar klientu interešu aizsardzību (apdrošināšanas līguma noslēgšana, apdrošināšanas izplatīšana). Atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus izsniedz un finansiālās stabilitātes uzraudzību veic citas Eiropas Savienības dalībvalsts uzraudzības iestāde.

Filiālei vienmēr būs klientu apkalpošanas centrs, kur varēsi noslēgt apdrošināšanas līgumu, pieteikt apdrošināšanas atlīdzību vai uzrakstīt sūdzību. Ja citā valstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība darbojas Latvijā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, tai nedrīkst būt fiziska klātbūtne Latvijā. Parasti to pārstāv kāds starpnieks, bet saziņa var notikt arī tikai pa telefonu vai e-pastu.

Kādi ir apdrošināšanas izplatītāju veidi un to atšķirības?

Apdrošināšanas brokeris nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs. Brokeris izskatīs vairāku apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus un piemeklēs Tev piemērotāko.

Apdrošināšanas aģents nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu apdrošināšanas sabiedrības vārdā un interesēs, un piedāvās Tev tikai tās apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas pakalpojumus, kuru pārstāv.

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka pamata nodarbošanās nav saistīta ar apdrošināšanu, tas nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu kā papildu pakalpojumu un piedāvās Tev tikai tās apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas pakalpojumus, kuru pārstāv un kā papildus nodrošinājumu saņemtajam pamatpakalpojumam. Piemēram, autosalons piedāvās Tev iegādāties OCTA un KASKO apdrošināšanu.

! Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas pārliecinies, ka Tev ir skaidrs:

 • vai Tu sadarbojies ar apdrošināšanas sabiedrību vai apdrošināšanas starpnieku;
 • kura apdrošināšanas sabiedrība veiks apdrošināšanu, tātad arī apdrošināšanas izmaksu, kurā valstī tā ir reģistrēta;
 • kurā reģistrā apdrošināšanas sabiedrība vai apdrošināšanas starpnieks ir reģistrēts un vai tam ir tiesības nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu Latvijā;
 • kam Tev zvanīt vai rakstīt (kontaktinformācija), ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums.

Kāpēc banka vai autosalons man piedāvā noslēgt apdrošināšanas līgumu, banka vai autosalons taču nav apdrošināšanas sabiedrība?

Ja banka vai autosalons Tev piedāvā noslēgt apdrošināšanas līgumu (piemēram, nekustamā īpašuma apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas vai KASKO līgumu), tad šajā gadījumā banka vai autosalons veic starpnieka funkciju starp apdrošināšanas sabiedrību un Tevi kā potenciālo klientu. Banka vai autosalons nav apdrošināšanas sabiedrība, bet ir veids, kā apdrošināšanas sabiedrība izplata savus apdrošināšanas pakalpojumus. Klientiem ir tiesības pieprasīt bankai vai autosalonam sniegt informāciju par to, kādu apdrošināšanas sabiedrību tie pārstāv un kādā apdrošināšanas izplatītāju reģistrā banka vai autosalons ir reģistrēts.

Kādi Latvijas likumi un citi normatīvie akti regulē apdrošināšanas izplatītāju darbību?

Latvijas Republikā reģistrētu apdrošināšanas sabiedrību darbību regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, Apdrošināšanas līguma likums un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums. Tāpat apdrošināšanas sabiedrībām ir jāievēro Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie noteikumi.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru, apdrošināšanas aģentu, apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku darbību regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie noteikumi. Apdrošināšanas sabiedrībām un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeriem, apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekiem ir saistošas arī Eiropas Savienības regulas.

Ko darīt, ja Tevi neapmierina saņemtās apdrošināšanas atlīdzības apmērs vai esi saņēmis apdrošināšanas sabiedrības atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību?

Strīdu izskatīšana par apdrošināšanas atlīdzībām nav Latvijas Bankas kompetencē.

Privātpersonas šādos gadījumos var:

Juridiskas personas šādos gadījumos var:

 • vērsties tiesā, vairāk informācijas vietnē – Klientu skola.

Cik ilgi apdrošinātājs drīkst izskatīt pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzību?

Ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais ir fiziskā persona, atbilstoši Apdrošināšanas līguma likumam apdrošinātājam lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu jāpieņem 30 dienu laikā no visu tā pieprasīto nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Taču, ja apdrošinātājam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot 30 dienu termiņu, lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās atteikumu apdrošinātājam jāpieņem sešu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par apdrošināšanas atlīdzību. Apdrošinājuma ņēmēja – juridiskas personas gadījumā Apdrošināšanas līguma likums neparedz lēmuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksu termiņu – to nosaka savstarpēji noslēgtā apdrošināšanas līguma noteikumi.

Kādi ir apstākļi, kas apdrošinātājam dod tiesības pagarināt izskatīšanas termiņu līdz sešiem mēnešiem (gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais ir fiziskā persona)?

Apdrošinātājam, lai pieņemtu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās atteikumu, ir jāpārliecinās par riska iestāšanās faktu un jānovērtē zaudējuma apmērs, kā arī jāpārliecinās, vai riska iestāšanos nav izraisījusi apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība. Praksē atlīdzību lietas izskatīšanu paildzina tās sarežģītība un apmērs, piemēram, apdrošinātājam nepieciešams laiks, lai sagaidītu sertificēta eksperta slēdzienu ugunsgrēku gadījumā par tā cēloņiem, vērtētāju slēdzienu par zaudējumu apmēru īpašuma vai transportlīdzekļu bojājumu gadījumā, izziņas no tiesībsargājošām vai citām kompetentajām iestādēm u.c. informāciju.

Vai drīkstu uzzināt informāciju par savu atlīdzības lietu?

Apdrošinātāja pienākums ir iepazīstināt personu, kas pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, ar tā rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pamato lēmumu par pienākošās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, vai jāizsniedz pieprasīto dokumentu kopijas. Šādā gadījumā personai ir jāiesniedz apdrošinātājam attiecīgs pieprasījums.

Ko darīt, ja esi saņēmis no apdrošināšanas sabiedrības prasību segt nodarītos zaudējumus trešajām personām vai t.s. regresa prasību? 

Regresa prasība ir apdrošinātāja izmantotās tiesības vērsties pret zaudējumus nodarījušu personu ar prasību segt nodarītos zaudējumus apdrošinātāja izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā. Visbiežāk apdrošinātāji piemēro regresa prasību nekustamā īpašuma, KASKO un OCTA apdrošināšanā.

Piemērs. Tavs kaimiņš ir apdrošinājis savu dzīvokli pret bojājumiem. Tu esi noplūdinājis kaimiņa dzīvokli. Ja nebūtu iesaistīts apdrošinātājs, Tu pats vienotos par zaudējumu atlīdzību ar savu kaimiņu. Tā kā apdrošinātājs ir iesaistīts, viņš Tavā vietā atlīdzina kaimiņam izdevumus par dzīvokļa remontu. Ja ir dokumenti, kas pierāda Tavu vainu (piemēram, namu pārvaldes eksperta slēdziens), apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt no Tevis naudas summu, ko tas ir izmaksājis Tavam kaimiņam.

Ko darīt? Tu vari:

 • Pieprasīt apdrošinātājam izsniegt Tev dokumentus, kas apliecina Tavu vainu un pamato cietušajai personai izmaksāto summu.
 • Nosūtīt apdrošinātājam savu viedokli un pierādījumus par apdrošināšanas gadījumu un apstrīdēt regresa summu.

! Ja nevarēsi vienoties ar apdrošinātāju par regresa summu, apdrošinātājs var iesniegt pret Tevi prasību tiesā.

 • Apstrīdēt apdrošinātāja prasību tiesā.

! Novērtē, vai ir vērts to darīt.

Ko vēl vari darīt?

 • Savlaicīgi iegādāties sev un saviem ģimenes locekļiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Tādā gadījumā cietušās personas apdrošinātājs vērsīsies par zaudējumu atlīdzināšanu pie Tava apdrošinātāja.
 • Nevadīt automašīnu alkohola, narkotisko un citu apreibinošu vielu iespaidā, nevadīt automašīnu bez tiesībām un neveikt citas OCTA likuma pantā minētās darbības, kas dod tiesības iesniegt pret Tevi regresa prasību.

Kas būtu jāzina pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas?

Lai Tu varētu pieņemt izsvērtu un pamatotu lēmumu par konkrēta apdrošināšanas līguma noslēgšanu, kurš būtu atbilstošs un piemērots tieši Tavām vajadzībām, ir svarīgi, ka Tu sniedz apdrošināšanas izplatītājam detalizētu informāciju par savām vajadzībām (ko Tu gribi apdrošināt, pret kādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ar kādu mērķi u.tml.), savukārt no apdrošināšanas izplatītāja Tu saņem saprotamu un objektīvu informāciju par piedāvāto apdrošināšanas produktu.

Lai aizsargātu Tavas intereses, apdrošināšanas izplatītājam ir noteikti pienākumi:

 • pirms līguma noslēgšanas sniegt pamatinformāciju par sevi un savu darbību (apdrošināšanas izplatītāja veidu, reģistrācijas informāciju, kontaktinformāciju, vai tas sniedz rekomendācijas, vai tas darbojas klienta vai apdrošinātāja interesēs, savu atlīdzības veidu u.c.);
 • noskaidrot Tavas prasības un vajadzības attiecībā uz apdrošināšanu un sniegt Tev objektīvu informāciju par piedāvāto apdrošināšanas produktu;
 • nodrošināt, ka Tu saņem un iepazīsties ar standartizētu apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu, kurā ietverta būtiskākā informācija par produktu – apdrošināšanas objekts, riski, izņēmumi, darbības teritorija, Tavi pienākumi u.c. līguma nosacījumi;
 • dzīvības apdrošināšanas ieguldījumu produktiem – pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas veikt Tavu piemērotības un atbilstības novērtēšanu un sniegt Tev papildu informāciju par ieguldījumu produkta riskiem, izmaksām, veicamajiem maksājumiem, ienesīgumu, apdrošināšanas saistībām u.c.

Noderīgi zināt! Apdrošināšanas izplatītāja un klienta attiecības regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma IV nodaļa.

Kam jāpievērš īpaša uzmanība, noslēdzot apdrošināšanas līgumu?

Apdrošināšanas līgums sastāv no apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumiem. Apdrošināšanas polisē ir ietverti tikai būtiskākie apdrošināšanas līguma nosacījumi – apdrošināšanas periods, apdrošinājuma summa, apdrošināšanas prēmija, apdrošinātais objekts, apdrošinātie riski, apdrošinājuma ņēmējs, īpašie nosacījumi, galvenie izņēmumi u.c. Savukārt apdrošināšanas noteikumi detalizēti nosaka apdrošināšanas līguma darbības nosacījumus, Tavu atbildību visa apdrošināšanas līguma darbības periodā, apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtību un visus izņēmuma gadījumus, kādos apdrošināšanas līgums nedarbojas un Tev nepienākas apdrošināšanas atlīdzība.

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas rūpīgi izlasi tā noteikumus!

Ko vēl vari darīt?

Neskaidrību vai radušos jautājumu gadījumā par apdrošināšanas līguma nosacījumiem un to piemērošanu tieši Tavā konkrētajā gadījumā, vērsies ar jautājumiem pie konkrētā apdrošināšanas izplatītāja. Apdrošināšanas līgumā ietvertie nosacījumi un cena pie dažādiem apdrošinātājiem var atšķirties, tāpēc vienmēr salīdzini un izvēlies sev piemērotāko!

Noderīgi zināt!

Lai Tev būtu vienkāršāk un saprotamāk izvērtēt katra atsevišķa apdrošināšanas produkta būtiskākos nosacījumus un iezīmes un ērtāk savstarpēji salīdzināt dažādu apdrošināšanas izplatītāju piedāvājumu, katram apdrošināšanas produktam atbilstoši vienotiem kritērijiem ir izveidots standartizēts apdrošināšanas produkta informācijas dokuments. Apdrošināšanas izplatītājam ir pienākums Tevi ar šo dokumentu iepazīstināt savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas. Apdrošināšanas līguma noteikumus, noslēgšanas un izbeigšanas kārtību, atlīdzības lēmuma pieņemšanas un izmaksas noteikumus, līguma pušu tiesības un pienākumus regulē Apdrošināšanas līguma likums.

Papildu informāciju par apdrošināšanu var iegūt vietnē Klientu skola.

Par ko var sūdzēties Latvijas Bankā, kādus jautājumus izskatīs Latvijas Banka un kādus ar apdrošināšanu saistītus strīdus nerisina Latvijas Banka?

Latvijas Banka izskatīs iesniegumus, kuros būs sniegta informācija par apdrošinātāja vai apdrošināšanas izplatītāja darbības neatbilstību Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma, Apdrošināšanas līguma likuma vai Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām, piem., apdrošināšanas līguma noteikumu neatbilstība Apdrošināšanas līguma likuma prasībām, informācijas nesniegšana apdrošinātajam vai personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību, ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais ir fiziska persona – lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību pieņemšanu termiņa neievērošana, u.c.

Latvijas Banka neiejauksies apdrošinātāja un iesnieguma iesniedzēja individuālo privāttiesisko strīdu risināšanā, neizskatīs iesniegumus par patērētāju tiesību pārkāpumiem, neregulēs apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā abpusēji parakstīto apdrošinājuma līgumu nosacījumus un izpildes kārtību, kā arī neveiks ekspertīzes un nesniegt atzinumus par apdrošinātāju vai citu iestāžu pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajām ekspertīzēm.

Kā var iesniegt sūdzību Latvijas Bankai, kāda ir sūdzību izskatīšanas kārtība, termiņi?

Iesniegumu Latvijas Bankai var iesniegt jebkurā no ērtākajām formām – ar vēstuli papīra formā, e-pastā ar drošu elektronisku parakstu vai caur www.latvija.lv vai mutiski.

Latvijas Bankas kontakti:

 • Adrese: K. Valdemāra 1B, Rīga, LV-1050, Latvija
 • Tālrunis: 67 022 300
 • E-pasts: info@bank.lv  

Iesniegums tiks nodots izskatīšanai atbildīgajai personai, un atbilde tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Iesniegumā/sūdzībā jānorāda:

 • fiziskai personai – adresāts, ziņas par iesniedzēju: vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju, dokumenta datums, un tam jābūt pašrocīgi parakstītam;
 • juridiskai personai – adresāts, dokumenta izdošanas vietas nosaukumu, dokumenta reģistrācijas numurs, uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese, dokumenta datums, un tam jābūt pašrocīgi parakstītam.

Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts.

Ja savu lietu kārtošana ir uzticēta citai personai, ir jānoformē pilnvara un tā vai tās apliecināts atvasinājums (noraksts, izraksts, kopija) jāiesniedz kopā ar iesniegumu/sūdzību. Ja pilnvara vai pilnvaras atvasinājums netiks iesniegts, iesniegumu/sūdzību var atstāt bez izskatīšanas.

Veidlapa sūdzības par tirgus dalībnieku iesniegšanai Latvijas Bankā