Publicēts: 20.03.2019. Aktualizēts: 02.07.2024.

VUM (Single Supervisory Mechanism) ir viens no Eiropas banku savienības pilāriem. Tas ir tiesiskais un institucinālais ietvars, kas piešķir Eiropas Centrālajai bankai (ECB) vadošo uzraudzības lomu pār iesaistīto valstu nozīmīgākajām bankām. Eiropas banku uzraudzības galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošumu un ilgstpēju, veicināt finanšu integritāti un stabilitāti, kā arī nodrošināt konsekventu banku uzraudzību.


Eiropas Centrālā banka kā neatkarīga Eiropas Savienības institūcija veic banku uzraudzību no Eiropas perspektīvas. Tā ir pilnvarota:

  • veikt uzraudzības pārbaudes;
  • izsniegt vai anulēt licences banku darbībai;
  • vērtēt būtiskās līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu;
  • nodrošināt atbilstību ES prudenciālajām prasībām;
  • noteikt nepieciešamās kapitāla pietiekamības prasības (drošības rezerves), lai novērstu finanšu riskus;
  • atklāt trūkumus agrīnā stadijā un noteikt rīcību šo trūkumu novēršanai, lai nepieļautu, ka situācijas attīstība var apdraudēt vispārējo finanšu stabilitāti.

ECB sadarbībā ar nacionālajām uzraudzības iestādēm ir atbildīga par efektīvu un konsekventu Eiropas banku uzraudzību.

Tieši uzraudzītās bankas

ECB veic nozīmīgo banku tiešu uzraudzību iesaistītajās valstīs. Nozīmīgo banku turējumā ir gandrīz 82% no šo valstu banku aktīviem.

Lēmumu par to, vai banka uzskatāma par nozīmīgu, pieņem, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem. Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

Nozīmīgo banku ikdienas uzraudzību veic kopējās uzraudzības komandas. Katrai nozīmīgajai bankai ir sava kopējā uzraudzības komanda, ko veido ECB un valstu uzraudzības iestāžu darbinieki.

Netieši uzraudzītās bankas

Bankas, kuras netiek uzskatītas par nozīmīgām, tiek dēvētas par mazāk nozīmīgām bankām. Tās uzrauga attiecīgās valsts nacionālā uzraudzības iestāde ciešā sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku.

ECB jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu uzņemties jebkuras šādas bankas tiešu uzraudzību, lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu.

Dalībvalstis

Visas eiro zonas dalībvalstis automātiski piedalās VUM. Citas ES dalībvalstis, kuras vēl nav ieviesušas euro, pēc savas izvēles var piedalīties vienotajā banku uzraudzībā, nacionālajām uzraudzības iestādēm uzsākot ciešu sadarbību ar ECB.

ECB lēmums, kas regulē ciešas sadarbības procedūras