Publicēts: 09.01.2015. Aktualizēts: 28.06.2024.

ES institūcijas (Eiropas Komisija, ES Parlaments, ES Padome, Eiropadome, u.c.) izstrādā tiesību aktus, pieņem rekomendācijas un politiskus lēmumus par dažādiem ar ES ietvaru saistītiem jautājumiem, tostarp arī par Ekonomikas un monetāro savienību (EMS). Šajā lēmumu pieņemšanas procesā un Latvijas viedokļa paušanā augstākminētajās ES institūcijās vadošā loma tradicionāli ir valdībai. Latvijas Bankas pārstāvji, sadarbojoties ar valsts pārvaldes institūcijām, piedalās jaunu ES iniciatīvu analīzē un seko, kā tiek nodrošināta atbilstība esošajam ES ietvaram. Latvijas Bankas eksperti sniedz savu ieguldījumu arī nacionālo pozīciju izstrādē par Latvijas Bankas un Eirosistēmas pamatdarbības jautājumiem, kā arī par finanšu sektora regulējuma jautājumiem.

Latvijas Banka ir pārstāvēta ES Padomes un Eiropas Komisijas komitejās un darba grupās. Attiecīgi Briselē Latvijas Bankas pārstāvji darbojas Ekonomikas un finanšu komitejā un tās apakškomitejās, Finanšu pakalpojumu darba grupā, kā arī EK darba grupās, risinot ar Starptautisko Valūtas fondu, eiro monētām, maksājumu sistēmām, tautsaimniecības prognozēšanu, statistiku, u.c. Latvijas Bankas kompetences jomām saistītus jautājumus.