Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 05.07.2024.

Vienotais noregulējuma mehānisms ir viens no trim Eiropas Savienības banku sistēmas stabilitātes balstiem. Tas nodrošina eiro zonā vienotu pieeju grūtībās nonākušu banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanai un noregulējumam.

Arī Latvija kā eiro zonas dalībniece ir Vienotā noregulējuma mehānisma dalībvalsts. Noregulējuma mehānisms attiecināms uz visām Latvijā reģistrētām kredītiestādēm (bankām) un tām ieguldījumu brokeru sabiedrībām*kuras atbilst Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 6. panta pirmās daļas 1. vai 2. punkta prasībām
, kurām sākotnējais kapitāls ir vismaz 750 000 eiro.

Mērķi

Vienotā noregulējuma mehānisma izveides mērķi:

  • visā Eiropa Savienībā noteikt saskaņotu pieeju un vienotus noregulējuma instrumentus, lai laikus novērstu ar finanšu krīzēm saistītās sekas;
  • aizsargāt finanšu stabilitāti un nodrošināt banku kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību;
  • būtiski samazināt zaudējumu iespēju nodokļu maksātājiem, nosakot, ka izdevumus par finanšu sektoram un valsts ekonomikai svarīgas bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības glābšanā sedz akcionāri un kreditori;
  • izveido efektīvu pārrobežu grupu noregulējuma mehānismu.

Latvijas Banka – nacionālā noregulējuma iestāde

Vienotā noregulējuma mehānisma efektīvu un saskaņotu darbību nodrošina Vienotā noregulējuma valde – Eiropas Savienības institūcija, kas sadarbībā ar iesaistītajām dalībvalstu noregulējuma iestādēm centralizēti īsteno vienotu noregulējuma mehānismu.

Latvijā noregulējuma iestāde ir Latvijas Banka. Latvijas Banka sadarbojas ar Vienoto noregulējuma valdi vienotā noregulējuma procesos un īsteno Vienotās noregulējuma valdes pieņemtos lēmumus.

Vienotā noregulējuma valde īsteno uzdevumus un tiesības attiecībā uz tām Latvijas bankām, kuras pakļautas Eiropas Centrālās bankas tiešai uzraudzībai vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, kā arī pārrobežu grupām.

Pašlaik Latvijā Vienotā noregulējuma valde ir tieši atbildīga par pēc aktīviem lielāko banku  – "Swedbank" AS, AS "SEB banka" un Akciju sabiedrība "Citadele banka" – noregulējuma funkciju. Savukārt par noregulējuma pasākumu piemērošanu (vai nepiemērošanu) pārējām Latvijas bankām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām atbildīga ir Latvijas Banka.