Publicēts: 08.01.2015. Aktualizēts: 02.07.2024.

Eirosistēma

Eirosistēma apvieno eiro zonas valstu centrālās bankas un Eiropas Centrālo banku (ECB). Latvijas Banka kļuva par Eirosistēmas dalībnieci pēc Latvijas pievienošanās eiro zonai 2014. gada 1. janvārī.

Eirosistēmas mērķis ir nodrošināt cenu stabilitāti eiro zonā. Tas nozīmē, ka arī Latvijas Banka piedalās eiro zonas cenu stabilitātes nodrošināšanā. Eirosistēmas pamatuzdevumi ir noteikt un īstenot eiro zonas monetāro politiku, nodrošināt eiro banknošu izgatavošanu un apriti, glabāt un pārvaldīt eiro zonas valstu ārvalstu valūtas rezerves, veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību, kā arī nodrošināt finanšu stabilitāti eiro zonā un apkopot statistikas informāciju gan no nacionālajām iestādēm, gan arī tieši no tautsaimniecības dalībniekiem.

Eirosistēmas lēmējinstitūcijas ir ECB Padome (ECB Valdes locekļi un eiro zonas valstu centrālo banku vadītāji) un ECB Valde (ECB prezidents, viceprezidents un četri valdes locekļi).

ECB Padome tiekas vidēji divas reizes mēnesī. ECB Padome formulē eiro zonas monetāro politiku, kā arī apstiprina pamatnostādnes un pieņem lēmumus, kas nepieciešami Eirosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu izpildei. ECB Padomē lēmumi tiek pieņemti saskaņā ar rotācijas principu.

ECB Valde īsteno eiro zonas monetāro politiku saskaņā ar ECB Padomes pamatnostādnēm un lēmumiem, sagatavo ECB Padomes sanāksmes un vada ECB praktisko darbu.

Eirosistēmas lēmējinstitūcijas ir neatkarīgas savā darbībā: ne ECB, ne Eirosistēmas valstu centrālās bankas nedrīkst ne lūgt, ne pieņemt citu institūciju norādījumus.

Eiropas centrālo banku sistēma

Eiropas Centrālo banku sistēma apvieno visu ES dalībvalstu centrālās bankas. Tās centrālās bankas, kuras nav Eirosistēmas dalībnieces, īsteno nacionālo monetāro politiku un nepiedalās eiro zonas vienotās monetārās politikas lēmumu pieņemšanā un īstenošanā.

ECB Ģenerālpadome risina uzdevumus ECBS ietvaros jautājumos, kas nav Eirosistēmas kompetencē, un piedalās ECB padomdevēja funkcijas īstenošanā, ECB gada pārskata sagatavošanā,  statistikas datu vākšanā, ECB personālpolitikas formulēšanā u.c. jautājumos. Ģenerālpadomes sanāksmes notiek četras reizes gadā. Šī ECB lēmējinstitūcija pastāvēs tik ilgi, kamēr būs ES dalībvalstis, kuras vēl nav ieviesušas eiro.

Eirosistēmas /ECBS komitejas un darba grupas

Eirosistēmas /ECBS komitejas un darba grupas ir atbildīgas par Eirosistēmas un ECBS lēmējinstitūcijās apspriežamo jautājumu izstrādi un analīzi, piemēram, monetārās politikas, banku uzraudzības, skaidrās naudas aprites, statistikas, maksājumu sistēmu, tirgus operāciju, grāmatvedības, starptautisko attiecību, personālpolitikas, audita, drošības un citās jomās.  Pamatojoties uz Eirosistēmas /ECBS komiteju veikto darbu, tiek pieņemti lēmumi ECB Padomes un Ģenerālpadomes sēdēs.

Latvijas Banka Eirosistēmā un ECBS

Latvijas Bankas prezidents pārstāv Latvijas Banku ECB Padomes un Ģenerālpadomes sēdēs, piedaloties procesos, kas ietekmē norises gan eiro zonā, gan nereti arī citos reģionos.

Latvijas Bankas pārstāvji darbojas Eirosistēmas /ECBS komitejās un darba grupās, izstrādājot, analizējot un sagatavojot ECB lēmējinstitūciju apspriešanai virzāmus jautājumus.

Pēc pievienošanās Eirosistēmai Latvijas Banka turpina nodrošināt skaidrās naudas monētu un banknošu apriti, rūpēties par naudas drošību, nodrošināt starpbanku norēķinus, apkopot finanšu statistiku, pārstāvēt Latviju starptautiskajās finanšu institūcijās, izglītot sabiedrību jautājumos par norisēm un procesiem Latvijas, eiro zonas un globālajā ekonomikā, kā arī īstenot citus Latvijas iedzīvotājiem un valstij svarīgus uzdevumus atbilstoši Eirosistēmas funkcijām un uzdevumiem.