Publicēts: 03.01.2024. Aktualizēts: 05.06.2024.

Turpinājumā norādītā statistiskā informācija un dati ir balstīti maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu individuāli iesniegto kvantitatīvo informāciju.

Regulāri apkopotie statistiskie dati tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības statistikas datu publicēšanas kalendāram.

Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbības rādītāji

Reizi pusgadā publikācijā "Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbības rādītāji" tiek apkopoti no visām Latvijas Republikā licencētajām un reģistrētajām maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm saņemtie statistikas dati par situāciju pārskata pusgada pēdējā dienā.

 

Par darbības rādītājiem 2023. gadā

  • Kopumā Latvijā maksājumu un e-naudas sektora rādītāji ir ar pozitīvu izaugsmes tendenci: maksājumu apmēri eiro izteiksmē būtiski pieauga 2022. gadā un ir stabili 2023. gadā, kā arī pieaug ar elektronisko naudu veikto maksājumu apmērs eiro, kas ir saistīts arī ar jaunu pakalpojumu ienākšanu tirgū un pieejamību klientiem.
  • Sektors pilnībā izpilda prasības par klientu līdzekļu seguma nodrošināšanu 100 % apmērā (pat nedaudz pārsniedz – 2023. gada beigās klientu līdzekļu segums ir 104 %), kas ir viens no būtiskajiem uzraudzības un klientu aizsardzības stūrakmeņiem. Būtiskas izmaiņas klientu līdzekļu seguma aizsardzības mehānismos bija 2023. gadā, kad maksājumu iestāde Latvijas Pasts VAS izvietoja daļu klientu līdzekļu zema riska, likvīdos vērtspapīros saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma prasībām.
  • Darbības rentabilitāte maksājumu un e-naudas sektorā ir atkarīga no ārējiem apstākļiem – izmaksām, pakalpojumu lietošanas paradumiem un klientu vajadzībām. 2023. gadā ir pārtraukta iepriekš vērojamā bruto ieņēmumu apmēra lejupejošā tendence – sektora kopējie bruto ieņēmumi pērn pieauga par 21.6 %.
  • 2023. gadā Latvijas Banka izsniedza jaunas licences maksājumu un e-naudas iestāžu segmentā: SIA "JOOL PAY" izsniegta licence maksājumu iestādes darbībai, savukārt SIA "xpate" izsniegta licence elektroniskās naudas iestādes darbībai.

 

Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes uzraudzība

Uzraudzības process maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm.

Uzzināt vairāk