Publicēts: 09.10.2023. Aktualizēts: 11.06.2024.

Latvijas Banka saskaņā ar tai piešķirto pilnvarojumu apkopo un publicē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību (turpmāk - IPS) to pārvaldīšanā esošo Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu (turpmāk – VFPS ieguldījumu plānu) finanšu un darbības rādītāju kopsavilkumus.

Statistiskā informācija un dati ir balstīti uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrību individuāli iesniegtajiem uzraudzības pārskatiem, un tie tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības datu publicēšanas kalendāram.

Tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti un publiskoti ceturkšņa pārskatu dati par IPS peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, VFPS ieguldījumu plānu neto aktīvu kustības kopsavilkumu, kā arī informācija par ieguldījumu portfeli par situāciju iepriekšējā ceturkšņa pēdējā dienā.

Infografikas

Papildus Latvijas Banka reizi pusgadā publicē infografikas par VFPS ieguldījumu plānu darbību, kurās ilustratīvā veidā ataino aktuālos datus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Infografiku arhīvs

Latvijas pensiju 2. līmeņa darbības rādītāji

  • 2024. gada pirmajā ceturksnī Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu neto aktīvi pieauga par 27 %, salīdzinot ar iepriekšēja gada attiecīgo periodu. Galvenokārt to ietekmēja pozitīvie ieguldījumu rezultāti, kurus plānu pārvaldītāji sasniedza, pateicoties parāda vērtspapīru pārvērtēšanai, kā arī straujam izaugsmes tempam akciju tirgū.

  • Visi ieguldījumu plāni, izņemot vienu konservatīvo, spēja sasniegt pozitīvu ienesīgumu. Individuālo plānu griezumā ienesīguma izkliede bija no -0.3 % līdz 11 %. Labākus rezultātus (ar vidējā svērtā ienesīguma vērtību 7 %) panāca aktīvie ieguldījumu plāni.

  • 2024. gada 1. ceturksnī bruto darba samaksas mediāna pieauga par 13 %, salīdzinot ar iepriekšēja gada atbilstošo periodu, kas būtiski ietekmēja arī Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu dalībnieku iemaksu apjomu, gada laikā tam pieaugot par 25 %.

  • Pārvaldīšanas izdevumus būtiski ietekmēja straujš atlīdzību līdzekļu pārvaldītājiem pieaugums.

 

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk