Publicēts: 09.10.2023.

Latvijas Banka saskaņā ar tai piešķirto pilnvarojumu apkopo un publicē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību (turpmāk - IPS) to pārvaldīšanā esošo Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu (turpmāk – VFPS ieguldījumu plānu) finanšu un darbības rādītāju kopsavilkumus.

Statistiskā informācija un dati ir balstīti uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrību individuāli iesniegtajiem uzraudzības pārskatiem, un tie tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības datu publicēšanas kalendāram:

Publicēšanas datums

Publicēto datu periods

15.03.2023.  2022. gada 4. ceturksnis 
15.06.2023.  2023. gada 1. ceturksnis 
15.09.2023.  2023. gada 2. ceturksnis 
15.12.2023.  2023. gada 3. ceturksnis 

2023. gada datu publicēšanas kalendārs

Tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti un publiskoti ceturkšņa pārskatu dati par IPS peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, VFPS ieguldījumu plānu neto aktīvu kustības kopsavilkumu, kā arī informācija par ieguldījumu portfeli par situāciju iepriekšējā ceturkšņa pēdējā dienā. 

Infografikas

Papildus Latvijas Banka reizi pusgadā publicē infografikas par VFPS ieguldījumu plānu darbību, kurās ilustratīvā veidā ataino aktuālos datus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Latvijas pensiju 2. līmeņa darbības rādītāji

  • 2023. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšēja gada attiecīgo periodu, Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu neto aktīvi pieauga par 18 %. Būtiskākais pieaugums bija aktīvajiem ieguldījumu plāniem (+934 milj. eiro jeb 23 %), tiem seko sabalansētie plāni ar 27 milj. eiro jeb 6 % pieaugumu, un relatīvi mazākais pieaugums bija konservatīvajiem plāniem (+5 milj. eiro jeb 1 %);
  • No kopējā uzkrātā kapitāla 77 % bija ieguldīti aktīvajos plānos, 15 % – konservatīvajos plānos un 8 % – sabalansētajos plānos;
  • 2023. gada 2. ceturksnī visi ieguldījumu plāni spēja sasniegt pozitīvu ienesīgumu. Individuālo plānu griezumā ienesīgums bija no 2 % līdz 15 %. Labākus rezultātus (ar vidējā svērta ienesīguma vērtību 8 %) panāca aktīvie ieguldījumu plāni;
  • Uzlabojoties makroekonomiskai situācijai, finanšu tirgos ieguldījumu apjoms pieauga par 17 %. Instrumentu veidu dalījumā lielākais pieaugums bija ieguldījumiem fondos (+739 milj. eiro jeb 19 %), ko galvenokārt ietekmēja ieguldījumi akciju fondos (kāpums 33 %), kuru īpatsvars pārējo fondu starpā ir vislielākais (66 %);
  • Ņemot vērā 2023. gada straujos izaugsmes tempus pasaules akciju tirgū, var secināt, ka ienesīguma uzlabošanos būtiski ietekmēja ieguldījumu portfeļa pārstrukturēšana, kuras rezultātā vairāk līdzekļu tika ieguldīti akciju fondos;
  • 2023. gada 29. jūnijā darbību uzsāka jaunais Luminor pārvaldītais aktīvais ieguldījumu plāns “Luminor 16-48”, līdz ar to 2023. gada otrajā ceturksnī Latvijā darbojas 30 ieguldījumu plāni.

Infografiku arhīvs

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk