Publicēts: 23.10.2023.

Emitentiem atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju dalībniekiem, klientiem un ieinteresētajām trešajām personām.

Emitentu tīmekļvietnē publicētajai informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nr. Informācija  Pamatojums Publicēšanas vieta Iesniegšanas termiņš
1 Atļauja izteikt publisko piedāvājumu FITL C sadaļa Iesniegšana Latvijas Bankai, ORICGS Pirms attiecīgās darbības veikšanas
2 Izcelsmes dalībvalsts veidlapa FITL 3.1 p. (71) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Nekavējoties, kas emitents ir izvēlējies
3 Gada pārskats FITL 56. p. (5) Emitenta mājas lapa, plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Četru mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad par pārskatu sniegts zvērināta revidenta ziņojums.
5 Paziņojums par korportatīvo pārvaldību FITL 56.2 p, Korporatīvās pārvaldības kodekss (ieteicams) Emitenta mājas lapa, ORICGS Kopā ar Gada pārskatu
6 Nefinanšu paziņojums FITL 56.3 un 56.4 p. Emitenta mājas lapa, ORICGS Kopā ar Gada pārskatu
7 Starpperioda pārskats FITL 57. p. (1), (2) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.
8 Finanšu informācija (3 un 9 mēn.) FITL 57.2 p. (1), (2) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā perioda beigām.
9 Paziņojums par maksājumiem pārvaldes iestādēm FITL 57.3 p. (1), (2) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra finanšu gada beigām
10 Netipiska apjoma darījuma ar saistīto pusi  FITL 59.1 p. (10) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Pirms darījuma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā dienā, kad saistīto pušu darījumam ir dota piekrišana Komerclikumā noteiktajā kārtībā 
11 Nozīmīga apjoma darījuma ar saistīto pusi  FITL 59.1 p. (10) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Nekavējoties pēc darījuma noslēgšanas
12 Atalgojuma politika FITL 59.3 p. (4) Emitenta mājas lapa Nekavējoties pēc apstiprināšanas kacionāru sapulcē + pastāvīgi
13 Atalgojuma ziņojums FITL 59.4 p. (6) Emitenta mājas lapa Nekavējoties pēc akcionāru sapulces
14 Akcionāru līdzdalības paziņojums FITL 61.3 p. (3) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā vienas tirdzniecības dienas laikā no paziņojuma saņemšanas
15 Paziņojums par savu akciju iegūšanu vai atsavināšanu FITL 61.4 p. Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā
16 Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu FITL 54.p. (21), (5), (10) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā trīsdesmitajā dienā pirms sapulces dienas
17 Akcionāru sapulces lēmumu projekti FITL 54.p. (6) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS 14 dienas pirms akcionāru sapulces 
18 Informācija par paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu;
Informācijai par akciju sabiedrības kopējo akciju skaitu un kopējo balsstiesīgo akciju skaitu;
Lēmumu projekti vai paskaidrojumi par jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
Veidlapas, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata.
FITL 54.p. (11) Emitenta mājas lapa Likumā noteiktajos termiņos 30 dienu periodā pirms akcionāru sapulces
19 Akcionāru iesniegtie lēmumu projekti FITL 54.2 p. (3) Emitenta mājas lapa Nekavējoties pēc  lēmumu projektu saņemšanas
20 Akcionāru sapulces lēmumi FITL 54.p. (12) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Nekavējoties pēc  akcionāru sapulces
21 Akcionāru sapulces balsošanas rezultāti FITL 54.p. (13) Emitenta mājas lapa 14 dienu laikā pēc akcionāru sapulces
22 Iekšējā informācija Regula Nr. 596/2014 17.p.
Regula Nr. 2016/1055 2., 3.p.
Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS, Emitenta mājas lapa Nekavējoties
23 Paziņojums par pārvaldītāja darījumu Regula Nr. 596/2014 19.p. (3) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Divu darba dienu laikā minētā paziņojuma saņemšanas

FITL - Finanšu instrumentu tirgus likums
AAL - Akciju atpirkšanas likums
ORICGS - Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēma

 

Emitentu uzraudzība

Uzraudzības process emitentiem.

Uzzināt vairāk